ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 08.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми октомври                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1735 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Т.К., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.С., представя днес пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет по СИРР на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Х., представя днес пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата срещу атакуваната заповед. Към момента на нейното издаване ние не оспорваме факта, че няма издадено разрешение за поставяне, но това не е по вина на жалбоподателката. Същата своевременно е направила искане в общината, тъй като е изтекъл срокът на предходно издаденото такова от 2015г., но поради извършваното строителство и реконструкция на бул.“Богориди“ се е забавило издаването на новото разрешение и най-важното – съгласуването му с НИПК, с което своевременно е направено такова искане. Доверителката ми е разговаряла многократно с тях и е имала уверението, че ще бъде издадено това разрешение, но към момента няма такова издадено не само за нея, но и за останалите обекти на тази улица. Има уверението, че в скоро време това ще се случи. Поради което моля да ни дадете възможност да представим доказателство за одобрението на проекта от НИПК, защото, ако това се случи, заявлението за продължаване на срока на разрешението за поставяне, което е своевременно подадено, би следвало да бъде издадено разрешението за поставяне и то да е с датата, на която сме подали заявление. Т.е. претендираме, че към момента на издаване на заповедта бихме разполагали с такова разрешение, ако своевременно беше съгласуван проекта. Това не е нов обект. Той е поставен там с две предходни разрешения от 2009г. и от 2015г., но забавянето на сегашното разрешение не е по вина на доверителката ми.

 

СЪДЪТ към адв.С.: Има ли някакъв спор относно фактическото изпълнение, състояние на обекта, конструкция, разположение. Необходимо ли е да се изясняват тези неща или описанието, съдържащо се в заповедта и констативния акт  отговарят обективно на състоянието на обекта.

Адв.С.:  По отношение на размерите на обекта в заповедта е посочено, че не е спазено разстояние от регулационната линия. Но нямаме спор относно конструкцията, начинът на изпълнение така, както е описано в процесната заповед и в констативния акт.

 

         Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Представили сме преписката и моля да се приеме. Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателствените искания на адв.С. поддържани в днешно съдебно заседание и свързани с това да се представят допълнителни писмени доказателства обуславящи издаването на исканото от неговата доверителка разрешение за поставяне и правният ефект, който те биха оказали върху процесните обществени отношения, съдът счете това доказателствено искане за основателно, доколкото посредством него е възможно да бъдат повлияни фактически констатации по делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на адв.С. най-късно до следващото съдебно заседание да представи по делото исканите от него писмени доказателства, същите подробно записани в неговото изявление по-горе в протокола.

С оглед необходимостта от тяхното допълнително събиране съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 14.01.2019г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: