ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 02.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На втори октомври                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1734 по описа за 2018 година       

На именното повикване в 10:10 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Поморие, редовно уведомени, не изпращат представител.

За ОТВЕТНИКА Заместник министър и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. при Министерство на регионалното развитие и благоустройството гр. София, редовно уведомен, се явява адвокат М., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Решение № РД-02-36-662/18.06.2018 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Административният орган е представил в цялост преписката по която е издаден оспореният административен акт. Към настоящото дело е присъединено административно дело № 1856/2018 г. на Административен съд - Бургас, което е образувано по грешка, след като жалбоподателят е изпратил на съда изисканите доказателства описани в жалбата му. На 20.08.2018г. ответникът представи писмен отговор на жалбата, препис от който съдът изпрати на жалбоподателя.

 

АДВ М.: Оспорвам жалбата и поддържам отговора, който сме представили.

Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед изразеното становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези представени с административната преписката.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Решението е издадено от компетентен административен орган, в предвидената от закона форма. Ръководителят на УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в качеството на административен орган е спазил всички административнопроизводствени правила при издаване на решението, правилно е приложил материалното право, изразяващо се в правилна методика. По отношение нарушението по показател П1 общината пуска оценяване на оферта по част ОВК, която е задължителна част и следователно общината е следвало да предвиди основен експерт с необходимата квалификация и образование за нейното изготвяне, без който експерт не може да бъде изпълнен предмета на поръчката. По показател П2 не е дефинирала ясни термини като „по-добри“ характеристики на материали, „иновативни характеристики“, „иновативни търговски техники“, а дефинираните „качествен ефект“ и „добавена стойност“ не въвеждат никаква определеност за участниците. Правната квалификация и размерът на финансовата корекция са определени съгласно закона, административният орган е издал обжалваното решение в съответствие с целта на ЗУСЕСИФ. Въз основа на всичко изложено, жалбата се явява неоснователна.

Моля да бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски на доверителя ми.

Моля да ми се даде срок за представяне на писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: