ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1734  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Г.К.В., редовно призован, се явява адвокат Я., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Община Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Старши специалист в Д“УКОРС“ при Община Бургас – Е.П., редовно призована, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Г.К.В. против Принудителна административна мярка от 23.06.2017г. наложена от старши специалист в Д“УКОРС“ при Община Бургас – Е.П., с която е разпоредено принудително преместване на МПС с рег.№****.  с жалбата се прави искане да се отмени наложената принудителна административна мярка, както и да се осъди Община Бургас, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да му заплати обезщетение в размер на 82,40лв., ведно със законната лихва, считано от 23.06.2017г. до окончателното изплащане на сумата, представляваща претърпени имуществени вреди за платена такса в полза на Община Бургас освобождаване на МПС от наказателен паргинг и глоба с фиш от 20 лв.. Претендират се и направените по делото разноски.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка, ведно със становище по съществото на спора.

 

АДВОКАТ Я.: Поддържам жалбата и моля да приемете представените писмени доказателства. Правим искане за допускане до разпит на свидетел, но тъй като свидетелката е на трудов договор и не може да осъства без основателна причина, моля да бъде призована за следващото съдебно заседание. Това е Е.П., която да бъде призована на адрес по месторабота, а именно СОУ “Й. Й.“ - РЦППО,  става въпрос за ресурсен център, където тя работи като специален педагог.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се уточни какво ще се установява със свидетелските показания?

 

 АДВОКАТ Я.: Със свидетелските показания ще установяваме, че на процесното място няма пътен знак В27 и че МПС-то не е пречило на движението и категорично доверителят ми е заявил, че ще обжалва и въпреки всичко между останалите документи му е дадена глоба- фиш. Твърдим подвеждащо поведение на административния орган, което е направило невъзможно обжалването.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Поддържам подаденото писменото становище. Да се приемат представените доказателства, с изключение на представения от жалбоподателя протокол съставен от свидетели. Този протокол няма качеството на официален документ, не е съставен от компетентни длъжностни лица, а съставлява частен документ, като не може да се претендира идентичност и не е съставен по предвидения от ГПК ред и считам че следва да бъде изключен от доказателствата по делото. По искането за разпит на свидетел, се противопоставям, като считам същото за неоснователно, тъй като при всичките налични предпоставки за налагане на ПАМ, доказани с писмени документи, има протокол, който е представен и снимков материал, носещи белезите на писмени доказателствени средства, недопустимо е да се доказват със свидетелски показания тези обстоятелства. Протоколът е съставен от длъжносттно лице, като с административната преписка сме предсттавили и схемата за пътните знаци за посочения участък и става безпредметно доказването на това обстоятелство със свидетелски показания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е процесуално допустима доколкото съответства на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Моля, да приемете пълната административна преписка, представена от ответника, както и да не приемате като доказателство представения протокол от жалбоподателя, представляващ частен документ, който няма доказателствени сила. Във връзка с искането за разпит на свидетел, считам че то е неоснователно, доколкото има снимков материал на който е заснет знак В 27.

 

АДВОКАТ Я.: Действително на снимковия материал се вижда този знак, но ни е твърдим, че автомобилът е дошъл от друга посока и няма как да се види оттам. На следващо място, това, че в схемата фигурират знаци, не значи че същите са били налични. Възможно е знакът да е бил отстранен след изработването на схемата и да не е бил там, като в тази връзка поддържам искането за разпит на свидетел. Протоколът е неофициален документ и затова искаме да бъде допуснат свидетел, който да установи фактите в протокола. Този протокол е бил съставен в момента и затова е представен по делото и затова искаме свидетелските показания, които да го заместят.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, с изключение на констативен протокол от 23.06.2017г., находящ се на л.7 от делото, тъй като по своята същност представлява свидетелски показания в писмена форма, които са недопустими в настоящото производство.

 

ДОПУСКА до разпит искания свидетел Е.П., който да бъде  призован за следващото съдебно заседание по местоработата му - СОУ“Й. Й.“ -, като свидетелските показания ще бъдат ценени с крайния съдебен акт.

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ исковата претенция в частта, с която се претендира мораторна лихва считано от 23.06.2017г. до 03.07.2017г., като УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание следва да бъде посочен точния размер на така претендираната лихва.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай на неизпълнение на така дадените указния, исковата претенция, в тази част ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото в тази част прекратено.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2017г. от 10.00ч., за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: