ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 20.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесети март                                  две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1734 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЮЖНО ВИНО“ АД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от жалбоподателя с вх. № 2365/10.03.2017 г., с която заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното от тях, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молбата от 10.03.2017 г. жалбоподателят заявява, че поддържа изцяло жалбата и моли същата да бъде уважена в съответствие с наведените в нея съображения и допълнителните съображения и аргументи, изложени в депозираната писмена защита в предходно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча доказателства. Да се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен, да приемете подробните съображения в потвърдителното решение на Директора на дирекция ОДОП – гр. Бургас.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: