ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 10.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети октомври                               две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1734 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЮЖНО ВИНО“ АД, редовно уведомен, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Южно вино“ АД срещу Ревизионен акт № Р-02000215009523-091-001/03.06.2016 г., издаден от началник сектор, възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден в обжалваната част с Решение № 193/02.08.2016 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, с искане за отмяна на ревизионния акт  в частта, с която на „Южно вино“ АД е ангажирана солидарна отговорност за задължения на „Зърнобаза Чернево“ ЕООД за данъчен период 01.09.2012 г.- 30.09.2012 г. по чл. 177 от ЗДДС и са установени задължения в размер на 305 942,27 лева и задължения за лихви за забава в размер на 112 995,30 лева, като незаконосъобразен и необоснован, издаден при съществени нарушения на материалноправни и процесуални норми, съдържащи се в ЗДДС, ДОПК и ЗНА.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото писмени бележки от „Южно вино“ АД, с които поддържа изцяло жалбата против ревизионния акт, изразява становище по същество на спора, моли да им бъдат присъдени разноски, вкл. адвокатско възнаграждение. Към писмената защита е приложено решение от 03.02.2004 г. по ф.д. № 279/2004 г. на Бургаски окръжен съд за вписване в търговския регистър на Бургаския окръжен съд на акционерно дружество с фирма: „Южно вино“ АД.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат доказателствата. Няма да соча други.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, и приложеното към писмените бележки от „Южно вино“ АД решение от 03.02.2004 г. по ф.д. № 279/2004 г. на Бургаски окръжен съд.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. В потвърдителното решение на Директора на дирекция ОДОП са изложени подробни мотиви защо констатациите са правилни, като моля да ги съобразите при постановяване на Вашето решение.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: