ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.07.                                                                       град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юли                                  две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Биляна Чакърова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1733 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Реал Строй Сливен“ ООД - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника – директор на ТД на НАП гр. Бургас- редовно уведомен, се явява юк. Д. – представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Реал Строй Сливен“ ООД, с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление: ******, представлявано от Н.Н.К., против Решение № 117/07.06.2017 г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № С-170020-023-0001851/16.05.2017 г., издадено от гл. публичен изпълнител при ТД НАП гр. Бургас, офис Сливен.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК, във вр. с §2 ДР на ДОПК.

 

Юк. Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приеме административната преписка. Представям и моля да приемете като доказателства Заповед за възлагане на ревизия № Р-02002017001974-020-001/04.04.2017 г. и Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02002017001974-020-002/08.6.2017 г., с която ревизията е удължена и следва да завърши на 12.07.2017 г. С оглед на това заявявам, че все още няма издаден РД и респективно РА. Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени в днешно съдебно заседание, а именно: Заповед за възлагане на ревизия № Р-02002017001974-020-001/04.04.2017 г. и Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02002017001974-020-002/08.6.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Юк. Д.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да отмените жалбата като неоснователна и потвърдите издаденото решение № 117/07.06.2017 г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас като правилно и законосъобразно. Подробни съображения относно законосъобразността на наложената обезпечителна мярка сме изложили в самото решение. Моля за решение в този смисъл и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: