ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1732 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.И.Г., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат С.К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против отказ по заявление за преиздаване на свидетелство за управление на МПС на ВПД началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, обективиран в писмо рег.№ 769р-5699/07.06.2017г. на л.9 от делото.

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Да се приемат документи от административната преписка.

Извън посоченото в жалбата, имам доказателствено искане. В т.3 съм обосновал това, че на доверителя ми отнеманите контролни точки не са като водач от всички категории, а за конкретно нарушение, като водач любител, категория В. Това е по твърдение на моя доверител. В тази връзка Ви моля да задължите административният орган да представи преди следващото съдебно заседание копия от всички наказателни постановления, а именно от 19.01.2007г. до 29.11.2010г., посочени в удостоверението, което е издадено на доверителя ми на 18.04.2017г., за да се установи, че така отнетите контролни точки са за нарушения, извършени от жалбоподателя като водач на лек автомобил, водач категория В, тази категория, която той си е възстановил съгласно приложеното по делото писмо на сектор Пътна полиция“, което цитирах. В този смисъл моля да уважите това доказателствено искане и да отложите делото за друга датата, като дадете срок на административния орган да представи копия от поисканите наказателни постановления.

Идеята ми е, че след като на него са му отнети точки като любител шофьор, няма основание да му се отказа издаване на свидетелство за управление, тъй като той не е санкциониран като водач с категория С, СЕ и DЕ. Той има общо точки, които са отнети. През 2011 г. е положил изпит. Когато извършва нарушение не като шофьор на автобус или товарен камион, защото трайна е практиката, че правоспособността, когато веднъж я придобиваш, ти не я губиш, но като водач нарушител, като любител шофьор, не може да засяга, или по-скоро не следва да засяга като професионален шофьор. Твърдя, че си е възстановил правата през 2011г., но отказват да му ги впишат в свидетелството. Но когато се е явил и си е придобил правоспособност за категория В, той разполага с 39 точки. Тогава на какво основание административният орган му отказва останалите придобити от него категории. Той вече се е явил на изпит, той се е явявал три пъти на изпит за различните категории.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства съгласно опис в придружително писмо на л.2 от делото.

 

Съдът счита, че по делото не е нужно представянето на наказателните постановления, доколкото не се спори, че всички описани в удостоверението наказателни постановления съществуват, влезли са в сила и с тях са отнети съответния брой точки, посочени в същото удостоверение. Според съдът други факти, които се съдържат в наказателните постановления, различни от посочените в удостоверението за дата на издаване, норма от закона, въз основа на която е наложено наказанието и брой отнети точки, нямат отношение към процесния спор, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за задължаване на ответника да представи наказателни постановления, изброени в удостоверение на л.8 от делото.

 

Поради липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите жалбата, да отмените отказа на административния орган и да върнете преписката за ново произнасяне, съобразно доводите, които съм изложил в заявлението от 25.05.2017г. и в самата жалба и най-вече доколкото в издаденото на доверителя ми удостоверение от 18.05.2017г., на ред 11 изрично е записано, че същият има категории С, СЕ и D, за които е отбелязано „временно отнети по медицински показатели“, каквото и да означава това, с оглед обясненията дадени в писмото на доверителя.

Моля, ако уважите жалбата, да присъдите направените от доверителя ми разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.41 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: