О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       1749

        гр. Бургас, 24.07.2018 г.                                                                                                                                                                                                                

 

Бургаският административен съд, XІІ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти юли две хиляди и  осемнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Ганева

 

след като разгледа докладваното от съдия Ганева адм. дело №  1731  по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Зауба“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1138, район Младост, бул. Цариградско шосе №48-50, със законен представител А.Т.против Решение №18065707/04.06.2018г. на изпълнителния директор на Изпълнителна  агенция „Главна инспекция по труда“, в частта, в която са потвърдени предписанията по т.2, 3, 6, 7 и 8, дадени в Протокол № ПР1811248/19.04.2018г., издаден от Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас.

С разпореждане на съда от 04.07.2018г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.3 от АПК жалбата е оставена без движение. На жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 50,00 лева и представи доказателства за това обстоятелство по делото.

На посочения съдебен адрес за призоваване –е прието уведомление до жалбоподателя за съдебното разпореждане с указанията на съда. Страната е редовно уведомена на 11.07.2018г.

По делото в законноопределения 7-дневен срок, както и към датата на постановяване на настоящото определение не е постъпило уведомление за изпълнение на дадените указания или искане за продължаване на така определения на жалбоподателя срок. Съдът в разпореждането си от 04.07.2018г. е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците по жалбата не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, дванадесети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Зауба“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1138, район Младост, бул. Цариградско шосе №48-50, със законен представител А.Т.против Решение №18065707/04.06.2018г. на изпълнителния директор на Изпълнителна  агенция „Главна инспекция по треда“ , в частта, в която са потвърдени предписанията по т.2, 3, 6, 7 и 8, дадени в Протокол № ПР1811248/19.04.2018г., издаден от Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1731 по описа за 2018 година на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                                                       

 

 СЪДИЯ: