ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1731 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО ВПД Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата и подадената на 12.07.2017г. уточняваща молба, като изрично заявявам, че оспорваме отказ на ВПД Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Бургас, обективиран в писмо изх. № 769р-5707/07.06.2017 г.

Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените от административния орган писмени доказателства. Представям списък за разноски.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата и да отмените отказа на ВПД Началник сектор „Пътна полиция” като незаконосъобразен по следните правни съображение:

На първо място не се спори, че доверителят ми първо е издържал изпит за категория. Едва след като е издържал изпита в Автомобилна администрация се явява в сектор „Пътна полиция”, където представя неистинско свидетелство за завършено образование. Това е установено, той е санкциониран, изтърпял си е наказанието. Впоследствие доверителят ми полага изпити успешно като частен ученик, придобива свидетелство за завършено основно образование и представя същото в сектор „Пътна полиция“ и от там му отказват с доводи в писмото, че по този въпрос трябвало да се обърне към Автомобилна администрация. Законът за българските лични документи и правилника за прилагането му уреждат, че за издаване на свидетелство за правоуправление на МПС лицето следва да представи свидетелство за завършено основно образование, но това е след като е положил успешно изпит пред органите на Автомобилна администрация. На второ място, смея да заявя, че считам, че с писма да се отговаря, отхвърля е недопустимо. Налице е трайна практика на Върховен административен съд, включително и на правната ни доктрина, че един административен акт, с който се отказва уважаване на административна услуга, каквато несъмнено представлява издаването на свидетелство за управление на МПС, следва да става с мотивиран писмен акт, но не и с писмо. В този смисъла моля да съобразите решение № 736/25.01.2016 г. по административно дело № 2872/2015 г. на Седмо отделение на Върховен административен съд, както и решение № 2171/02.11.2016 г. по административно дело № 47/2016 г. на Административен съд – гр. Варна.

Представям за сведение цитираните от мен съдебни актове.

В случай, че уважите жалбата, моля да присъдите на доверителя ми направените в настоящото производство разноски – държавна такса и адвокатско възнаграждение.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Сгрешил съм с дипломата, но вече съм получил образование и затова бих искал да ми издадат свидетелство за правоуправление, защото съм издържал изпита пред Автомобилната администрация.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: