ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.10.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети октомври                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ:     1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Маринела Вълчева 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 1730 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:54 часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колев,

За ответника Общински съвет Царево, редовно призован, се представлява от председателя г- н Скулиев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, приета с Решение № 121, протокол № 12/09.07.2008г.; допълнена с Решение № 163, протокол № 15 от 29.09.2008г., изменена и допълнена с Решения №№ 228, 229 и 230  с протокол № 21/27.02.2009г.); изм. с Решение № 255, протокол № 23/10.04.2009г., изменена и допълнена с Решение № 337, протокол № 28/18.09.2009г., допълнена с Решение № 683, протокол № 51/04.08.2011г.; изм. и доп. с Решение № 77, протокол №7/12.04.2012г.; изм. и доп. с Решения №№ 312 и 313, протокол 21/18.04.2013г., доп. с Решение № 330, протокол №22/28.05.2013г., изм. и доп. с Решение №402.3, протокол № 26/08.10.2013г.; изм. и доп. с Решение № 528, протокол № 31/05.06.2014г., доп. с Решение № 710, протокол № 40/24.07.2015г., изм. и доп. с решение № 732, протокол № 42/17.09.2015г., изм. и доп. с Решение № 75, протокол № 7 от 04.05.2016г., а в условията на евентуалност е направено искане за отмяна на чл.20, ал.1, т.1, изр.второ, чл.20, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1 от Наредбата.

 

Становище по протеста и доказателствените искания:

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Поддържам протеста по отношение на Наредбата като цяло, както поддържам и алтернативно направеното искане по отношение на цитираните три разпоредби.

Няма да соча доказателства.

Г-н СКУЛИЕВ: Частично оспорвам протеста на Окръжна прокуратура Бургас.

От името на Общински съвет Царево заявявам, че по трите цитирани разпоредби от Наредбата, на чл.20, ал.1, т.1, изр.второ, чл.20, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1 от Наредбата, сме се съобразили с протеста и със свое решение Общински съвет Царево е изменил оспорените разпоредби и в настоящия момент същите са в съответствие със Закона за устройство на територията и тези три разпоредби не противоречат на нормативни актове с по-висока степен. Представям извлечение от протокол №24, отразяващ взето решение № 397/24.08.2018г. на Общински съвет Царево

По отношение на протеста в останалата част, считаме същият за неоснователен, като сме представили в нарочно наше писмо с изх. № 223/28.06.2018г. всички писмени доказателства, свързани с приемането на атакуваната Наредба. Виждам от обратната разписка, че същото е получено в Административен съд Бургас на 03.07.2018г.

Представеното в днешното съдебно заседание Решение на общински съвет Бургас е влязло в сила и за това може да бъде направена справка на електронния сайт на Община Царево. Същото не е било оспорвано от Областния управител и е влязло в сила.

По отношение на процедурата по чл. 26 от ЗНА, всичко, което е налично в Общински съвет Царево е представено. В други заседания, по други съдебни производство, сме заявили, че вследствие на лошата приемственост с предишния общински съвет това са всички налични документи, които са ни представени от предходното управление. Всички писмени доказателства, налични в деловодството на общинския съвет сме ги депозирали с нарочно писмо. Други документи просто няма, а електронния сайт на съвета е ъпгрейдван и старата налична информация я няма.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се приемат представените писмени доказателства.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от Общински съвет Царево писмени доказателства, съдържащи се в опис на придружаващо писмо изх. № 223/28.06.2018г., находящо се на л.2 от делото, както и представения в днешното съдебно заседание извлечение от протокол № 24, отразяващ взето решение на Общински съвет Царево № 397/24.08.2018г.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства. 

Г-н СКУЛИЕВА: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Като взе предвид становището на страните за липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Считаме, че подадения протест като цяло следва да бъде уважен, тъй като по делото не се събраха доказателства, че е спазено изискването на чл. 26, ал.1 от ЗНА, като преди внасяне на съответната Наредба, трябва да се внесе проект са същия нормативен акт, съобразно закона, действащ към момента.

Направеното възражение от председателя на Общински съвет Царево, че поради ъпгрейд на електронния сайт такова доказателство не може да се представи е в тежест на самия административен орган. Следва да се отбележи, че не само в сайта, но и в административната преписка следва да има следа от този проект - от разпореждане за качване в мрежата от страна на органа от съответния администратор, което би следвало да е самостоятелно, извън посочените от административния орган неуредици по интернет комуникация. Такива документни доказателства не са събрани, поради което считам, че следва да отмените изцяло протестираната наредба. Алтернативният протест е подаден на самостоятелно основание и следва да отмените същата.

Ако сметнете, че са налице доказателства и не следва да отмените Наредбата като цяло, то считам, че към настоящия момент Общинския съвет е изменил протестираните разпоредби, поради което те са загубили основанията за протест и в тази част моля да прекратите делото.

Моля да ни присъдите разноски, тъй като е налице оттегляне на разпоредбите от страна на Общински съвет Царево и в този смисъл е налице признание на протеста.

Г-н СКУЛИЕВ: Считам, че подадения протест, в частта, с която се оспорва Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, прието с решение на Общинския съвет е неоснователен. От приложените писмени доказателства, съдържащи се в кориците на делото, е видно, че на 27.06.2008г. е внесено предложение за приемане на въпросната атакувана наредба, нейният проект е преминал  през постоянните комисии на Общински съвет Царево, като окончателното решение е взет на 09.06.2008г., поради което считам, че е спазено изискването на срока, визиран в чл. 26 от ЗНА и по тази причина считам, че самия протест е  неоснователен.

По отношение на трите оспорени разпоредби, които са атакувани: на на чл.20, ал.1, т.1, изр.второ, чл.20, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1 от Наредбата, от приложеното днес писмено доказателство е видно, че тези три разпоредби са отменени, изменени и са съобразени с акт от по-висока степен.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: