ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.04                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На осемнадесети април                             две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 172 по описа за 2018 година.                 

 

        На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Т.Т.Д., редовно призован,  не се явява, за него адвокат Р., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

         

Производството е образувано по искова молба на Т.Т.Д. понастоящем с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в Затвора Бургас,  на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за изплащане на обезщетение в размер на 2000лева, за претърпени неимуществени вреди в резултат на лошите битови условия в Затвора гр.Бургас за периода от 21.07.2011г. до 31.10.2013г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. С исковата молба са направени доказателствени искания.

 

По делото е ПОСТЪПИЛ писмен отговор вх.№3269/20.03.2018г. от ответника по исковата молба, като се оспорва иска като неоснователен. Иска се присъждане на юрисконсултско възнаграждение за настоящото производство. Към отговора е приложена заповед №№Л-1165/20.03.2017г. на ВПД гл.директор на ГД“ИН“ и писмо изх.№552/2017г./09.03.2017г. на ГД“ИН“, Затвора Бургас.

         

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам исковата молба. Няма да соча други доказателства. Поддържам искането в исковата молба за разпит на двама свидетели, които да бъдат призовани в Затвора Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Считам, че искът частично допустим, тъй като  част от посочен период е обхванат от 5 годишната давност, но е това по същество за произнасяне. Не възразявам да бъдат допуснати исканите двама свидетели.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези приложени по писмен отговор вх.№3269/20.03.2018г. от ответника.

 

ДОПУСКА до разпит двама свидетели –Г.Д. В. и П.И. Ж., които да бъдат призовани за датата на следващото съдебно в Затвора Бургас, след внасяне на държавна такса от по 5лева за всеки свидетел по сметка на Административен съд Бургас и представяне на доказателство за това по делото.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.06.2018година от 13.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: