Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  427              11 март 2016  година            град  Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти състав, в открито заседание на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                            2. Атанаска Атанасова

 

 

Секретар С.К.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 172 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на с чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК

Образувано е по касационна жалба на „Топлофикация – Бургас“ЕАД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление-гр.Бургас, ж.к.“Лозово“, представлявано от Х.И.И.,   против решение № 1721/8.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело 4183/2015г., по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 239 от 11.09.2015 г., издадено от началника на регионалния отдел „Метрологичен надзор Южна България” на ГД „Метрологичен надзор” към ДАМТН, с което за нарушение на чл.44, т.4 от Закона за измерванията /ЗИ/ и на основание чл. 85, ал. 2, вр. ал. 1 ЗИ, на  „Топлофикация – Бургас“ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 200.00 лева.

         Касаторът,  редовно призован, не се представлява. В сезиращата съда жалба твърди, че оспореното решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Излага доводи. Моли съда да отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба – началник на регионалния отдел „Метрологичен надзор Южна България” на ГД „Метрологичен надзор” към ДАМТН, редовно призован, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 1721/8.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело 4183/2015г., по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 239 от 11.09.2015 г., издадено от началника на регионалния отдел „Метрологичен надзор Южна България” на ГД „Метрологичен надзор” към ДАМТН, с което за нарушение на чл.44, т.4 от Закона за измерванията /ЗИ/ и на основание чл. 85, ал. 2, вр. ал. 1 ЗИ, на  „Топлофикация“ – Бургас ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 200.00 лева.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени и гласни доказателства по делото, че на 13.03.2015г. около 12.50 часа в обект „ абонатна станция“, находяща се в гр.Бургас, к- кс „Лазур“, бл.2 – ниска система, „Топлофикация“ – Бургас ЕАД, в качеството му на ползвател на средство за измерване, използвал за измервания, свързани с търговски плащания при  дялово разпределение на потребена топлинна енергия за битова гореща вода между отделните потребители в сграда етажна собственост, средство за измерване – общ водомер за студена вода, монтиран пред подгревателя за горещо водоснабдяване, който бил без знак от метрологичен контрол за последваща проверка на средство за измерване в употреба. Счел е, че с това деяние е осъществен състава на административното нарушение на чл.44 т.4 ЗИ, за което правилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя. Обосновал е извод, че липсват смекчаващи вината обстоятелства, които да сочат по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с нарушенията от съответния вид, за да е приложима нормата на чл.28 ЗАНН.

         Санкцията е наложена на „Топлофикация“ – Бургас ЕАД за това, че на 13.03.2015г. около 12.50 часа в обект „ абонатна станция“, находяща се в гр.Бургас, к- кс „Лазур“, бл.2 – ниска система, „Топлофикация“ – Бургас ЕАД, в качеството му на ползвател на средство за измерване, използвал за измервания, свързани с търговски плащания при  дялово разпределение на потребена топлинна енергия за битова гореща вода между отделните потребители в сграда етажна собственост, средство за измерване – общ водомер за студена вода, монтиран пред подгревателя за горещо водоснабдяване, който бил без знак от метрологичен контрол за последваща проверка на средство за измерване в употреба. За така констатираното нарушение на дружеството е съставен АУАН № БС-061/8.05.2015г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че не е използвал показанията на общия водомер, за който е установено, че е без валиден знак за последваща проверка, а е използвал сумата от количествата вода, отчетена по показанията на индивидуалните водомери за база за разпределение на топлинната енергия, на основание чл. 68, ал.6 от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването/обн. ДВ, бр.34 от 24.04.2007 г., Наредбата/ – неизправност на водомера пред подгревателя за битово  горещо водоснабдяване, предвид факта, че същият не е преминал последваща метрологична проверка. Излагат се и доводи, че извършеното нарушение представлява маловажен случай, поради което следва да бъде приложен чл.28 ЗАНН.

Решението е валидно, допустимо и правилно.

          Районният съд е установил всички релевантни за спора факти, в съответствие със събраните по делото доказателства, които е обсъдил по отделно и в тяхната съвкупност. Съдът е извършил контрол за законосъобразност на НП въз основа на посочените в същото фактически и правни основания за неговото издаване като е приложил правилно материалния закон. От събрания доказателствен материал се установява по безспорен начин, а и „Топлофикация“ – Бургас ЕАД не оспорва , че в сградата, в режим на етажна собственост, в която е извършена проверката е бил наличен общ водомер за студена вода, монтиран пред подгревателя за горещо водоснабдяване, който е бил без знак от метрологичен контрол за последваща проверка на средство за измерване. Възражението, че дружеството не е използвало показанията на този водомер, а показанията на индивидуалните водомери е недоказано и не намира опора в закона. Съгласно чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата количеството топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване в сграда - етажна собственост, се определя при ползване на топлинна енергия за отопление и гореща вода за битови нужди - чрез количеството студена вода, измерено по водомера, монтиран пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване, умножено по необходимото количество топлинна енергия за загряване на 1 куб. м вода, а в случаите на монтиран допълнителен контролен топломер по чл. 52, ал. 1, т. 3 – като от показанията на общия топломер се извадят технологичните разходи на топлинна енергия в абонатната станция, енергията за допълване на вътрешната отоплителна инсталация, когато допълването на сградната инсталация за отопление се извършва от топлопреносната мрежа и показанията на допълнителния контролен топломер. Разпоредбата на чл.68, ал.6 от Наредбата допуска изключение от нормативно установеното в чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата правило за определяне на количеството топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване в сграда - етажна собственост, а именно общото количество гореща вода да се определя като сума от количествата вода, отчетена по показанията на индивидуалните водомери за топла вода на клиентите при условие, че липсва водомер пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване или за периода на неговата неизправност. Правилен е изводът на районния съд, че в случая не е налице хипотезата на чл.68, ал.6 от Наредбата, тъй като при проверката е установен водомер пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване, който не е бил неизправен, а без знак за последваща проверка на средството за измерване. Обстоятелството, че „Топлофикация“ – Бургас ЕАД твърди, че е използвало начин за отчитане на потребената топлинна енергия за битова гореща вода без да са налице нормативно установените предпоставки за това и без да са налице доказателства за това, не може да е основание за отпадане на административнонаказателната му отговорност. 
            По отношение изложените от касатора доводи относно приложението на чл.28 ЗАНН, настоящият касационен състав намира, че в случая не са налице законоустановените предпоставки за това. Нарушението е формално, поради което настъпването на вреди в резултат на осъществяването му е ирелевантно. От друга страна, както правилно е приел районният съд, не са налице данни за смекчаващи обстоятелства, които да обусловят квалифицирането на нарушението като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с нарушенията от съответния вид. 
            Възраженията относно размера на наложената имуществена санкция на касатора също са неоснователни. Същата е наложена в минимално установения размер в чл.85, ал.2 от Закона за измерванията, във връзка с алинея първа на същата разпоредба. 
            Ето защо като е потвърдил оспореното пред него наказателното постановление, районния съд е постановил решение при правилно приложение на закона.
             Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1721/8.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело 4183/2015г., по описа на Районен съд – Бургас.

    Решението е окончателно.

       

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                2.