Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №833

 

гр. Бургас, 11 май  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесети април, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Г.М., изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД №172/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Д.М.З., против Решение №186/28.11.2014 година, постановено по н.а.х.д. № 461 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Несебър. С решението е потвърдено наказателно постановление № 185/25.08.2014 г., издадено от Началник Митница Бургас, с което на Д.М.З., на основание чл. 123, ал. 6 ЗАДС е наложено административно наказание – глоба, в размер на 2 000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението – цигари марка „Famors“ – 20 броя кутии по 20 къса, всички с надпис „DUTY FREE“.

Касаторът иска отмяна на съдебното решението и отмяна на  наказателното постановление. Твърди, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон. Според него, както АУАН, така и наказателното постановление са били издадени от некомпетентен орган. Отделно от това счита, че размерът на наказанието е неправилно определен, предвид обстоятелството, че дори и да се налице основания за ангажиране на административнонаказателната му отговорност, то същото следва да бъде извършено за намерени 18 кутии с надпис „DUTY FREE“, тъй като разпоредбата на чл. 51а, ал. 4, т.1 от ППЗДДС позволява внасяне на валидно правно основание на територията на страната до две кутии с надпис „DUTY FREE“. Твърди, че е налице маловажност на случая.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че касационната жалба е неоснователна и като такава следва да бъде оставен без уважение. Изразява становище за наличие на достатъчно доказателства относно компетентността на актосъставителя и наказващия орган и счита, че пред първоинстанционният съд нарушението е било доказано по категоричен начин.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

1.Съдът намира, че както актосъставителят, така и наказващият орган са притежавали изискуемата от закона компетентност за издаването на съответните актове. Разпоредбата на чл.128, ал. 3 ЗАДС предвижда, че в случаите когато бъдат констатирани нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6, полицейските органи на МВР съставят актове за установяване на нарушения. В настоящия случай АУАН е бил съставен от инспектор К.П., заемащ длъжност инспектор „Икономическа полиция“ при РУП Приморско.

В хода на касационно съдебно производство наказващият орган е представил заповед № ЗАМ-822/21.08.2014 г. на Директора на Агенция „Митници“, с която последният упълномощава началниците на митници и заместник-началниците на митници, съобразно териториалната им компетентност да издават наказателни постановления по реда на ЗАДС. Наказателното постановление, потвърдено от районния съд е издадено от Началник на Митница Бургас на 25.08.2014 г. При тези факти съдът намира, че същото е издадено от лице, което притежава изискуемата с разпоредбата на чл. 128, ал. 2 ЗАДС компетентност.

2. Съдът намира за неоснователно възражението, направено във връзка с предмета на нарушението. Действително разпоредбата на чл. 51а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС предвижда освобождаване от данък внос на стоки, внасяни в личния багаж на пътници до 40 броя цигарени къса. В случая обаче тази разпоредба е неприложима, тъй като у касатора цигарите с надпис „DUTY FREE“ не са били намерени при пресичане от него на граница. В хода на административното и първоинстанционното съдебно дирене е установено, че всичките 20 кутии същият е закупил според него от непознато лице.

Затова, съдът намира, че правилно наказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на касатора за държането на 20 кутии цигари с надпис „DUTY FREE“, като последното безспорно  осъществява състава на нарушението по чл. 123, а. 6 от ЗАДС.

3. Съдът намира за неоснователно и възражението за маловажност на случая, като изцяло споделя съображенията в тази насока, изложени в оспореното съдебно решение. Първоинстанционният съд, като е отчел размера на дължими акция, е извършил законосъобразна преценка за неприложимост разпоредбата на чл. 126б, ал. 2 от ЗАДС.

4. Неоснователно е и наведено с жалбата възражение за наличие на разлика между АУАН, приложен към административната преписка и този, който е бил връчен на нарушителя. Единственото различие между двата документа се състои в поставяне на пореден номер на АУАН, приложен към административната преписка и липсата на такъв върху екземпляра, връчен на нарушителя. Двата акта са с еднакъв сериен номер и съдържание,  и поради това приема, че се каса до идентични документи.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №186/28.11.2014 година, постановено по н.а.х.д. № 461 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Несебър.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: