Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  531            08.03.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и първи февруари две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 172 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на началника на РУП Несебър против решение №544/28.12.2012г. постановено по НАХД №1016/2012г. на Районен съд Несебър, с което е отменено наказателно постановление №3484/31.08.2012г. на началника на РУП Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.174, ал.1, предл. първо от ЗДвП на М.С.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, като нарушителят е лишен и за срок от шест месеца от право да управлява МПС. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява

Ответникът по касация – М.С.Д., ЕГН **********,***,  редовно уведомен, се явява лично и оспорва касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Несебър е образувано по жалба на М.С.Д., ЕГН **********,***,   против наказателно постановление №3484/31.08.2012г. на началника на РУП Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.174, ал.1, предл. първо от ЗДвП на М.С.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, като нарушителят е лишен и за срок от шест месеца от право да управлява МПС. За да отмени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на процесния АУАН е допуснато съществено процесуално нарушение, а именно не е посочена нарушената от Д. нормативна разпоредба, като наред с това съдът е приел, че липсват доказателства за материалната компетентност на адм. орган да постановява НП в спорната материя.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Решението на Районен съд – Несебър е неправилно и следва в същото да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Касаторът твърди, че посочените като допуснати от актосъставителя процесуални слабости не са съществени и адм. наказателната отговорност на нарушителя следва да бъде ангажирана. Счита нарушението за надлежно и безспорно установено.

Така изложените доводи настоящият съдебен състав приема за основателни. В АУАН № 3484, с пореден номер 500558 от 09.08.2012г. е подробно и обстоятелствено описано поведението на нарушителя, като същото е възприето за административно нарушение, без да е посочена разпоредбата, нарушена от М.Д.. Това се установява от екземпляра на АУАН, който самият касатор представя в съдебното производство пред Районен съд Несебър.

От друга страна от преписа на същия АУАН по адм. преписка се установява допълване на графата, сочеща правната квалификация на нарушението, като описаното деяние е квалифицирано допълнително без да се установява по делото от кого и в кой момент, като нарушение на разпоредбата на чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП. Настоящият съдебен състав намира за необходимо да обърне внимание на дл. лице-актосъставител, че допълването на съставения в присъствието на нарушителя АУАН е недопустимо и противоправно поведение.

При горните констатации и след преценка наличието на предпоставките на чл.53 ЗАНН, според която НП се издава и при допусната нередовност в АУАН, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина началника на РУП Несебър е постановил спорното НП. Тези обстоятелства са установени по делото, като по съставомерните факти страните не спорят.

Изводите на адм. наказващия орган са правилни. От АУАН се установяват трите съществени за ангажиране на адм. наказателната отговорност обстоятелства – формата на самото деяние, неговото авторство и субективната страна, която макар да не е изрично посочена би могла да бъде преценена като непредпазливост, доколкото водачът макар да не е бил наясно с точната концентрация на алкохол в кръвта си е осъзнавал и допускал или е бил длъжен да допусне, че концентрацията на алкохол в кръвта му е над допустимите от закона нива. Напрактика при съставяне на АУАН нарушителят се защитава срещу изложените в него факти. В тази връзка неправилното посочване на нарушената разпоредба, както и липсата изобщо на цифрово изражение на същата в автентичния екземпляр на АУАН не следва да се приема за съществено процесуално нарушение и адм. наказателната отговорност би следвало да бъде ангажирана в лицето на установения нарушител, за словесно описаното като допуснато от него адм. нарушение.

Като е приел констатираната в АУАН слабост като съществена и ограничаваща правото на защита на нарушителя, НРС е направил неправилен правен извод, довел до постановяване на незаконосъобразен съдебен акт.

Необоснован е и изводът на съда за липсата на материална компетентност на АНО, доколкото в съответствие с принципа на служебното начало при констатация за липсата на подобни доказателства, съдебният състав е бил този, който е длъжен да даде указания и събере релевантните доказателства, което НРС не е сторил. Въпросът за надлежната компетентност на актосъставителя и АНО са служебно известни на съдебния състав, както е посочил това Съдът в о.с.з. на 21.02.2013г., като в зеня на заседанието, след приключване събирането на доказателствата е постъпила и изисканата от органа заповед в тази връзка.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да бъде отменено, а оспореното НП потвърдено изцяло като правилно и обосновано.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №544/28.12.2012г. постановено по НАХД №1016/2012г. на Районен съд Несебър, с което е отменено наказателно постановление №3484/31.08.2012г. на началника на РУП Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.174, ал.1, предл. първо от ЗДвП на М.С.Д. с, ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, като нарушителят е лишен и за срок от шест месеца от право да управлява МПС и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №3484/31.08.2012г. на началника на РУП Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.174, ал.1, предл. първо от ЗДвП на М.С.Д. с ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, като нарушителят е лишен и за срок от шест месеца от право да управлява МПС.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.