ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 28.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми март                              две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 172 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Самоков Турист” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

         ОТВЕТНАТА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Тодорова, която представя пълномощно.

 

Юрисконсулт ТОДОРОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         Юрисконсулт ТОДОРОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Представям и моля да се приемат редакции на Наредба № 10 на Общински съвет гр.Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Несебър, като първата приета е през 2002г. Представям тези доказателства, като считам, че в редакциите има разпоредби, които потвърждават основанието да не се взема в предвид разрешението за строеж, представено от жалбоподателя още с възражението по констативния акт. В жалбата има твърдения, че разрешението за поставяне е правно валидно, което се оспорва от административния орган, тъй като Преходните и заключителни разпоредби на втората редакция на Наредбата, която се отнася за разпоредбите на първоначално приетата през 2002г., има законов текст, според който тези обекти, които не са въвели новите нормативни изисквания и които нямат разрешение или са с изтекъл срок, се премахват в посочения в Наредбата срок. Моля да приемете тези редакции на Наредба № 10.

         Нямам искания. Няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на процесната заповед, както и ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ представената в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Тодорова Наредба № 10 на Общински съвет гр.Несебър.

 

С оглед изясняване на правнозначимите по делото обстоятелства, съдът намира за необходимо да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, поради което и на основание чл.171, ал.2, изреч. второ от АПК, във вр. с чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, а при необходимост и с такива, съхранявани в администрацията на Община Несебър, както и след като посети на място процесния обект да отговори на въпросите:

Как и къде точно е разположен процесният обект;

Как фактически е изпълнен той като конструкция, материали, начин на закрепянето му към терена и какво е неговото преимуществено предназначение.

Експертизата да се извърши от вещото лице Здравка Андреева при депозит в размер на 150лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването му, като ПРЕДУПРЕЖДАВА, че в случай на неизпълнение, делото ще бъде решено с оглед наличните доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.6.2011г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: