ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 31.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тридесет и първи март                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 172 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Агроинвест Тунджа” АД, редовно призован, явяват се Изпълнителният директор К.Ж. и юрисконсулт С.Г., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържаме жалбата.

Да се приемат представените с административната преписка доказателства. Други доказателства няма да сочим. Представили сме всички доказателства, относими към спора с подадената жалба.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и с жалбата, и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход по същество. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези с жалбата.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля да отмените Решение № 3/12.01.2010 година на Директора на ТД на НАП – гр. Бургас като незаконосъобразно и  постановено при нарушение на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон, на основанията посочени в жалбата. Също така, моля да прогласите нищожността на процесното постановление № 21625/18.12.2009 година. По-конкретно бих искал да изтъкна следните доводи: Процесното постановление и издаденото въз основа на него решение се позовават на факти изцяло в отменения ревизионен акт. Нарушението е както на  материалния закон, в смисъл, че няма основание за издаване на постановление за налагане на обезпечителни мерки, така и има съществени процесуални нарушения. Най-сериозното е, че няма искане на органа, издал акта за публично вземане, въобще няма такъв акт. Такъв акт представлява ревизионният акт. Освен това не са изяснени посочените в чл. 196, ал. 1 от ДОПК фактическите и правни основания за издаване на постановлението. Не е установен размерът на публичните задължения и лихвите. Ето защо моля да отмените процесното решение и да прогласите нищожността на постановлението.

 

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: