ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 1661

 

16.07.2018 г., гр. Бургас,

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на шестнадесети юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                               СЪДИЯ:  Марина Николова

 

като разгледа докладваното от съдия Николова адм.д. № 1729 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба на М.К.К., ЕГН:**********, с пост. и наст. адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, срещу ТД на НАП – Бургас, с правно основание: чл. 292 от АПК, в която се твърди, че фигуриращите в информационната система на НАП-Бургас негови задължения, подлежащи на принудително изпълнение са: Първо – никога не са възниквали в правния мир; Второ – погасени са по давност; Трето: погасени са, поради непредявяването им в производството по несъстоятелност на ЕТ „М.К. – Плеър“.

Предвид изложеното, К. иска от Административен съд Бургас да приеме за установено спрямо ответника - ТД на НАП – Бургас,  и държавата, че не дължи описаните в приложената искова молба публични задължения, фигуриращи в информационната система на НАП-Бургас.

Административен съд Бургас, осемнадесети състав, намира, че исковата молба на К. е недопустима за разглеждане по същество по следните съображения:

Давността като институт може да се претендира или чрез възражение по чл. 282, ал. 1, т. 9 от АПК, в хода на изпълнителното производство, или  чрез отрицателен установителен иск по чл. 292 АПК.

В исковата молба на К. не е посочено да е започнало изпълнително производство спрямо него, за изпълнение на задължения, породени от изпълнителните основания по чл. 268 от АПК, поради което за К. не е налице възможността да предяви възражение, в хода на изпълнителното производство, по арг. от чл.282, ал.1, т.9 АПК.

В исковата молба се твърди единствено за фигуриращи в информационната система на НАП-Бургас задължения, като посоченото в исковата молба основание е това по чл. 292 АПК.

Съобразно чл. 292 от АПК задължението - предмет на изпълнение, може да се оспори чрез иск само въз основа на факти, настъпили след издаването на изпълнителното основание.

Търсената от ищцата защита не може да се квалифицира като предявен отрицателен установителен иск по чл. 292 от АПК. С този иск може да се оспори задължението - предмет на изпълнение, но на изпълнителните основания, изчерпателно посочени в чл. 268 от АПК, а именно: влезлите в сила или подлежащи на предварително изпълнение: 1. индивидуални или общи административни актове; 2. решения, определения и разпореждания на административните съдилища; 3. споразумения пред административните органи или пред съда и 4. административни договори.

Фигуриращите в информационната система на НАП-Бургас задължения не са изпълнителните основания по чл. 268 от АПК – причина, поради която задълженията, описани в исковата молба не могат да се оспорят по реда на чл.292 от АПК.

Предвид гореизложеното, предявения от К. иск следва да бъде оставен без разглеждане, поради това, че е недопустим.

Воден от горното, Административен съд - Бургас, XVIII състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.К.К., ЕГН:**********, с пост. и наст. адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг“, с правно основание: чл. 292 от АПК, в която се твърди, че фигуриращите в ТД на НАП – Бургас негови задължения, подлежащи на принудително изпълнение са: Първо – никога не са възниквали в правния мир; Второ – погасени са по давност; Трето: погасени са, поради непредявяването им в производството по несъстоятелност на ЕТ „М.К. – Плеър“.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1729/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                 СЪДИЯ: