ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 21.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и първи април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1729 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят и ищец Б.О.Ц. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява        

Ответникът А.С. – служител на Община Несебър-редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

         Ответникът Община Несебър - редовно уведомен, се представлява юк. Б. - представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът докладва жалбата на Б.Ц. против ПАМ преместване на МПС автомобил Опел модел „Астра” с  рег.№ СА **** ТВ, извършена на 10.08.2014г. в гр.Несебър от ответника А.С..

ДОКЛАДВА и искова молба с правно основание чл.1, ал. 1 ЗОДОВ /л.32-33 от делото/, с която ищецът Ц. претендира заплащане на имуществени вреди в размер на 57,55 лв., ведно с дължимите лихви, резултат от неправомерно прилагане на ПАМ по отношение на собствения му лек автомобил. Като доказателство за претендираните имуществени вреди ищецът е приложил фискални бонове.

 

Юк. Б.: Оспорвам жалбата и предявения иск като неоснователни и недоказани. Моля да бъде разпитан главен експерт организация на движението в Община Несебър във връзка с наличие или не на пътни знаци на посоченото място от където е преместен автомобила.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е допустима, доколкото са налице положителни изисквания на чл.1 от ЗОДОВ.

         По искането за разпит на свидетел – предоставям на съда.

 

         Съдът счита, че искането на юк. Б. е основателно.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка  по делото.

         ДОПУСКА до разпит един свидетел.

 

         Съдът на основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на процесуалния представител   на ответника, че не представя подзаконовия нормативен акт, действащ на територията на Община Несебър, въз основа на който е направени извод за незаконосъобразно  разполагане на МПС на мястото от което то е преместено – тревни площи.

 

         Юк. Б.: Моля да приемете Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър/обновена/.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър/обновена/.

 

         СЪДЪТ към юк. Б.: Въведете свидетеля.

 

         В залата е въведен свидетеля.

 

         СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Г.Н.Н. – на ** г., с висше образование, работи като главен експерт по организация „Безопасност на движението” в община Несебър, неосъждан.

 

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетеля за отговорността по чл.290 от НК.

СВИДЕТЕЛЯТ ОБЕЩАВА да говори истината.

 

НА ВЪПРОСИ НА ЮК. Б.:

 

ВЪПРОС: На посоченото място от където е репатриран въпросния автомобил, има ли поставени пътни знаци или не?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: На улицата има поставени пътни знаци, обозначаващи местата за паркиране, тя е с два уширени джобове, разчертани като паркинги, зад тях има зелени площи и има вертикална сигнализация с табела за платено паркиране и табела за репатриране на автомобили.

 

ПРОКУРОРЪТ: Кога са поставени тези пътни знаци там?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Знаците са поставени в момента на изграждането на улицата – преди около три години, като периодично се проверява наличността им. Зимата не всички оцеляват. Пролетта ги възстановяваме. За летния сезон са налице.

 

СЪДЪТ: Запознат ли сте с процесния случай за вдигане на това МПС?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Тази сутрин се запознах.

 

СЪДЪТ: Може ли по снимките, налични по делото, да се ориентирате за точното местонахождението на автомобила спрямо най-близкия знак?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, вижда се само част от автомобила.

 

СЪДЪТ: Имам един принципен въпрос - в зоната, в която е извършено принудителното преместване на автомобила,  по какъв начин зелените площи са отграничени от тротоара - пътното платно?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: С бордюр. Улицата е нова и бордюрите стоят.

 

СЪДЪТ: Бордюрът какво ограничава?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Бордюрът разделя асфалтова настилка от останалата част – банкет, зелена площ.

 

 

Юк. Б.: Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Юк. Б.: Уважаеми г-н Съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата и исковата молба като неоснователни. Считам, че наложената ПАМ е правилна и законосъобразна – преместено е ППС без знанието на неговия собственик, паркирано в нарушение на правилата на движение в указаното място – има пътен знак и   превозното средство е в нарушение на Наредба № 1.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата против ПАМ, както и предявения иск за имуществени вреди са необосновани и незаконосъобразни. ПАМ е наложена от компетентен орган за нарушение паркирало в нарушение на правилата за движение МПС, което се установя от приложената административната преписка  и от показанията на свидетеля разпитан в днешното съдебно заседание. С оглед на това считам, че предявения иск е неоснователен и следва да се остави без уважение, тъй като няма незаконосъобразен акт на община Несебър и при което чл.1, ал. 1 от ЗОДОВ не е приложим.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: