ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и втори октомври                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1729 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Т.М.Ю., редовно призована, не се явява. За нея – адв. И., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция Социално подпомагане” гр. Руен, редовно призован, представлява се от М.М.Ш. – Гл. социален работник. Същата временно изпълняваща длъжността Директор Дирекция „СП” – Руен съгласно заповед за заместване № ЧР-5 391/09.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане”.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Т.М.Ю. против Заповед № ЗД21-0005/25.04.2013 г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” при Община Руен, с която е разпоредено настаняване временно на детето О. Т. М. в семейството на роднини – баба по бащина линия, в с. Билка, Община Руен.

 

АДВ. И.: Поддържам жалбата така, както сме я депозирали пред Вас. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

СОЦ. РАБОТНИК Ш.: Оспорваме жалбата. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът с оглед заявеното от страните становище, както и поради липсата на формулирани доказателствени искания от страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. И.: Моля да отмените обжалваната от нас заповед, като съображенията ни изцяло са изложени подробно в самата жалбата, като основното е липсата на материалноправно основание за настаняване на детето извън дома му, а именно липсата на основанията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето.

СОЦ. РАБОТНИК Ш.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, като потвърдите изцяло като законосъобразна издадената заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане”. Видно от събраната информация, в случая се констатира, че детето не желае да живее в дома на майка си в с. Дъскотна, тъй като същата не го е потърсила за период от около 5 години. Друга причина се явява, че същата живее с мъж, който е техен родственик и емоционалната връзка между майката и детето е прекъсната. Също така е констатирано, че г-жа Ю. не е съхранила потребност от съхраняване на връзката с детето. Подробни мотиви сме изложили в оспорения административен акт, които мотиви изцяло поддържаме.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: