ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,11.12.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На единадесети декември                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1729 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЕКОТЕКС ИМОТИ” ЕАД, редовно уведомен, за него се явява адв.К. с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А., която не е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.К.: Моля да дадете ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.К.: Не се противопоставям да се изслуша експерта в днешно съдебно заседание. Запозната съм със заключението.

Юрисконсулт Д.: Не възразявам да се разпита вещото лице в днешно съдебно заседание. Запозната съм със заключението.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм допълнително заключение, което поддържам.

 

Адв.К.: Нямам въпроси. Считам, че вещото лице е отговорило компетентно.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Допълнителното заключение припокрива констатациите в основното.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 400 лева, платими както следва:

200 лева – от внесения депозит,

разликата от 200 лева - платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.К.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото извлечение от ведомост за заплати на ЕТ „Хидрофлекс” за месеците юли, август, септември, октомври, ноември и декември 201г., заверено копие от едноличния търговец.

По време на ревизията в преписката фигурират само месец ноември 2010г. и месец януари 2011г. Представените днес извлечения са за месеците, през които са издадени спорните две фактури. Доставките са извършвани в периода от месец август до месец ноември и затова считам за необходимо като доказателство по делото да бъде представени тези ведомости, защото управителят е посочил имена на работниците, с които е извършвал ремонтите работи и при разпита отговори, че лицата са били назначени на трудови договори. В тази връзка представям това доказателство.

Други доказателствени искания нямам.

 

Юрисконсулт Д.: По приемането на доказателствата, предоставям на съда. Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите жалбата, като отмените ревизионния акт в частта предмет на настоящия съдебен спор и присъдите на доверителя ми разноските по делото.

Моля да приемете въз основа на събраните доказателства, че коментираните ремонти са явно осъществени.

Ще представя писмени бележки.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и ми дадете възможност да представя писмено становище по делото, предвид представените многобройни доказателства по делото.

Моля да ни присъдите разноските по делото и юрисконсултско възнаграждение в размер на 639 лева.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: