ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,29.05.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и девети май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1729 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЕКОТЕКС ИМОТИ” ЕАД, редовно уведомен, за него се явява адв.К. с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., който представя пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.К.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт М.: Не възразявам по изслушването на вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

С.В.А. - 49г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.К.:  При отговора на въпрос № 1.4., последен абзац, на стр.6, а също така и на стр.9 от заключението сте записали „… съответно със сумата от 27 180,00 лв. и 22 573,00 лв.”. Това така ли е или е допусната техническа грешка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На лист 6 от експертизата, в последния абзац от отговора на въпрос № 1.4., моля цифрата 22 573 лв. да се чете 27 573. Това е обща стойност  по фактура № 447. Допусната е техническа грешка.

Адв.К.: Нямам въпроси към вещото лице.

Юрисконсулт М.: На стр.4 от заключението, в таблицата сте посочили какви материали са ползвани от едноличния търговец. Как установихте, че текстилът,  който е описан е точно този?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако въпросът е дали описаният текстил е идентичен с този, който е използван, по никакъв начин не мога да установя идентичност между текстила.

В таблицата, която е на лист 4 от експертизата са описани и закупените и изразходените от едноличния търговец материали, имащи отношение към извършените доставки така, както са посочени в техническия отчет, който ми беше представен и съдебно-техническата експертиза. По никакъв начин не мога да кажа, че има идентичност (ако въпросът е дали има идентичност). Да, има такъв материал и той е изписан.

Юрисконсулт М.: В тази връзка, спазени ли са изискванията на Закона за счетоводството, както е записано във въпрос № 1, тъй като няма идентичност на материалите? Съгласно съдебно-техническата експертиза са вложени едни материали, в счетоводната са описани други материали и съгласно този отговор относно идентичността поставям този въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разбира се, че счетоводството е водено съгласно Закона за счетоводството. Отчитано е аналитично, по вид, количество, единична цена и стойност.

Действително, че съгласно съдебно-техническата експертиза текстилът е кръстен с абревиатура „ТНВ”, а в начинът, по който е изписан в счетоводството този плат е изписан като „текстилен плат”.

Юрисконсулт М.: На стр.3 от заключението, описаното касае един вид изолация, а е изписано в счетоводството друг вид изолация. Вещото лице по съдебно-техническата експертиза заяви, че част от тези материали не са ползвани при извършване на хидроизолацията на покривите на сградата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Задавате ми въпрос, който е по заключението на съдебно-техническата експертиза. Не мога да знам отговора, тъй като това е от компетенцията на съдебно-техническата експертиза.

         Юрисконсулт М.: На стр.6 от заключението, най-отдолу е записан товарен автомобил, а би трябвало да е лек автомобил. Грешка в експертизата ли е или така е записано в счетоводството? Дали е лек автомобила или е товарен?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Некоректно съм го изписала. Единият автомобил е „Мерцедес 508 Д” и е товарен автомобил, а другият е „Опел Астра” и е лек автомобил.

         Юрисконсулт М.: Нямам други въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 500 лева, платими както следва:

         300 лева – от внесения депозит,

         разликата от 200 лева следва да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         Адв.К.: Представям и моля да приемете всички документи, по които е работила експертизата. Представям същите с молба под опис.

         Моля да допуснете допълнителна задача към съдебно-счетоводната експертиза, която е във връзка с днес представените доказателства, а именно:

         По фактурите за покупка на материали описани в т.7 в представената в днешно съдебно заседание молба, има ли извършени плащания от ЕТ „Хидрофлекс – Х.В.”? В случай, че има извършено плащане в брой, къде се намира търговския обект, от който е издаден съответния фискален касов бон?

         Юрисконсулт М.: Моля да ми се даде възможност да се запозная с представените днес доказателства и да изразя становище по тях.

         Няма да соча други доказателства към момента.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства под опис с нарочна молба.

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна в 7-дневен срок с нарочна молба да изрази становище по доказателствата.

 

         ДОПУСКА извършване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите формулирани от адв.К. в днешно съдебно заседание. 

         Експертизата да се извърши от вещото лице С.А. при депозит в размер на 100 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.09.2013г. от 13.30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: