О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 1734

        гр.Бургас, 23.07.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и трети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 1728 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Административното дело е образувано по искова молба от „ДЕСТЪНИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Македония“ № 61-63, офис 1, представлявано от управителя Д.Е.С., чрез процесуален представител адвокат Г.С. против АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА – гр.София, БУЛСТАТ ***, със седалище: гр.София, кв.“Гео Милев“, ул.“Елисавета Багряна“  № 20, представлявана от изпълнителния директор З.Д., с искане да бъде осъдена да заплати на „ДЕСТЪНИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД сумата от 321.08 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразни действия на длъжностно лице по регистрацията към АВ по постановяване на отказ № 20170328143009/03.04.2017г., който е отменен с Решение № 174/24.04.2017г., постановено по т.д. № 174/2017г. на Окръжен съд – Бургас и сумата от 21.58 лева представляваща компенсаторна лихва за периода 07.04.2017г. – 04.12.2017г., ведно със законната лихва върху главниците от датата на депозиране на исковата молба до окончателното й заплащане.

В молбата е посочено, че претърпените от дружеството имуществени вреди са настъпили в резултат на заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по т.д. № 174/2017г. на Окръжен съд – Бургас.

От анализа на събраните по делото доказателства следва извода, че исковата молба е недопустима, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на  чл. 204, ал. 1 от АПК иск за обезщетение по чл. 203, ал. 1 от АПК може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред. Следователно отмяната на административния акт като незаконосъобразен, е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на предявения, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, иск за обезщетение за претърпени вреди от този акт, т. е. искът следва да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред. В конкретния случай тази процесуална предпоставка е налична предвид влязло в сила Решение № 174/24.04.2017г., постановено по т.д. № 174/2017г. на Окръжен съд – Бургас, с което е отменен  отказ № 20170328143009/03.04.2017г. на Агенцията по вписванията.

С исковата молба се претендира отговорност на Държавата за вреди причинени на юридическото лице от направени разноски по обжалване на отменен с решение на ОС Бургас незаконосъобразен акт, на длъжностно лице по регистрацията към при Агенцията по вписване. За да се ангажира отговорността на ответника на това основание, следва да се установят елементи от фактическия състав на разпоредбата на чл.28 ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ във вр. с чл.1 от ЗОДОВ - незаконосъобразни актове, на длъжностни лица, които да представляват административна дейност, претърпяна от ищеца вреда, както и наличието на причинна връзка между незаконосъобразните действия и вредата. Според цитираната разпоредба  - чл.28, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ /загл. изм. - ДВ, бр.74 от 2016г., в сила от 01.01.2018г./ Агенцията по вписванията гр.София отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията, по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Съгласно чл.25, ал.1 и ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ отказът за вписване на регистрация подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца. Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на глава Двадесет и първа „Обжалване на определенията“ от ГПК. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.

Разпоредбата на чл.28 ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ е приложима тогава когато няма друга законова възможност за осъждане на Агенцията по вписванията да заплати обезщетение за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, на нейни длъжностни лица по регистрацията, а това е условие на чл. 8, ал.3 от ЗОДОВ за приложението на чл.1, ал.1 от този закон.

Тази процесуална предпоставка трябва да е налице и по отношение на настоящата искова претенция, с която се претендира обезщетение за направени от дружеството разноски за заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по т.д. № 174/20167г. на Окръжен съд – Бургас.

В производството по глава Двадесет и първа „Обжалване на определенията“ от ГПК няма пречка за участващите в него страни да претендират, респ. да им бъдат присъждани направените от тях разноски. Тъй като обжалването на отказите на длъжностните лица по регистрация при АВ по чл.25, ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ се разглежда по реда на глава Двадесет и първа „Обжалване на определенията“ от ГПК, съгласно препращащата норма на чл.25, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ, то следва, че страните участващи в него могат да претендират и да им бъдат присъждани разноски, вкл. за внесена държавна такса и изплатено възнаграждение на адвокат.

         Поради това и с оглед разпоредбата на чл.8, ал.3 от ЗОДОВ, съдът намира, че тъй като има специален ред за присъждане на извършените разноски в производството по чл.25 от ЗТРРЮЛНЦ, то в случая  разпоредбата на чл.28 ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ, съобразно която Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, на длъжностни лица по регистрацията, по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, е неприложима.

Предвид изложеното и на основание чл.130 от ГПК, вр. с пар.1 от ЗР на ЗОДОВ, вр. с чл.203, ал.2 от АПК съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА исковата молба на „ДЕСТЪНИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Македония“ № 61-63, офис 1, представлявано от управителя Д.Е.С., чрез процесуален представител адвокат Г.С. против АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА – гр.София, БУЛСТАТ ***, със седалище: гр.София, кв..“Гео Милев“, ул.“Елисавета Багряна“  № 20, представлявана от изпълнителния директор З.Д., с искане да бъде осъдена да заплати на „ДЕСТЪНИ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД сумата от 321.08 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразни действия на длъжностно лице по регистрацията към АВ по постановяване на отказ № 20170328143009/03.04.2017г., който е отменен с Решение № 174/24.04.2017г., постановено по т.д. № 174/2017г. на Окръжен съд – Бургас и сумата от 21.58 лева представляваща компенсаторна лихва за периода 07.04.2017г. – 04.12.2017г., ведно със законната лихва върху главниците от датата на депозиране на исковата молба до окончателното й заплащане.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1728 по описа на АдмС-Бургас за 2018г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: