Р Е Ш Е Н И Е

 

       1715                                11.10.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Биляна Недкова

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова КАНД номер 1727 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е с касационна жалба на А.И.П., ЕГН: **********, с адрес: ***, чрез адв. Е.К. – БАК, с адрес: ***, против Решение № 597/11.05.2018 г. постановено по н.а.х.д. № 463/2018 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № ДАИ-0000156/23.10.2017г. издадено от началника на отдел „КС“ в ГД „Автомобилна администрация“ гр. София, с което на касатора за нарушение на чл.43, ал.1 т.1 б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, вр. чл.30, ал.1, т.4, вр. Приложение 5, част ІІ, Раздел 1, т.2, б.“б“ от същата наредба и на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП)  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лева.

         В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е незаконосъобразно и неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати процесуални нарушения. Твърди, че в решението не е изяснена фактическата обстановка, а събраните в хода на съдебния процес доказателства, както и наведените с жалбата доводи не са обсъдени в тяхната цялост, с оглед на което е нарушено правото му на защита. Не споделя изводите на съда обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като оспорва съставомерността на констатираното нарушение. Възразява, че в административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, като на санкционираното лице са издадени два АУАН за едно нарушение. Иска се отмяна на решението и на НП.

В съдебно заседание, касаторът редовно призован, се представлява от процесуални представители, които поддържат жалбата и молят за отмяна на НП.

Ответната страна – Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация“ – София, редовно уведомена, не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за основателност на доводите, изложени в касационната жалба, като моли за отмяна на решението на първоинстанционния съд и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на процесуалните представители на касатора и на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 от АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

На 20.09.2017 год., около 10:35 часа, в гр. Бургас, ул. „Вая“ № 2, в пункт за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на "Екогаз Инженеринг" ЕООД, ЕИК: 147059316 е била извършена на тематична проверка по сигнал с peг. № 50-08-22#3/22.08.2017 г. Същата е извършена с протокол от 25.08.2017 г. и след направена справка в ИС на ИААА на 25.08.2017 г. извършена в ОО АА Ямбол за дейността на пункта за период от 20.05.2017 г. до 25.08.2017 г., е било констатирано следното:

На 01.06.2017 год., в пункт на "Екогаз Инженеринг" ЕООД, за периода от 09:30ч. до 09:48ч., П. в качеството си на председател на комисия за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на МПС „Волво Ф 12“, от кат.N 3,  с рег. № А 1847 АН, собственост на „Пим Транс“ ЕООД, е допуснал извършване на периодичен преглед на цитираното МПС, без за същото да е сканиран документ за платен данък върху ПС минимум до 2016г., съгласно изискванията на чл. 60, ал.1 и ал. 6 от Закона за местни данъци и такси и чл. 30, ал.1, т.4 от Наредба Н-32 на МТИТС от 16.12.2011 г., след като не е получил потвърждение от системата за периодични прегледи, че не се дължи данък за цитираното МПС, като прегледът е приключил със заключение на комисията ППС се допуска за движение по пътищата отворени за обществено ползване в 09:48 ч. на 01.06.2017 г.

Видно от справка в ИС на ИА "АА" на 25.08.2017 г., за МПС с рег.№ А 1847 АН същото има задължения за МДТ, към датата на прегледа 01.06.2017 г. към община Бургас.

В описателната част на постановлението е посочено, че на основание чл. 52, ал.4 от ЗАНН е извършено разследване на спорните обстоятелства, като е изискана справка от Община Бургас за задълженията на собственика на МПС с peг. № А 1847 АН, във връзка с притежавания от него автомобил. С писмо с изх. № 04-00-418/1/12.09.2017 г. директора на дирекция „МПДТР“ към Община Бургас е уведомил проверяващите, че собственикът на горепосоченият автомобил до този момент не е декларирал в общината сочения автомобил.

За констатираното нарушение е съставен АУАН № 219472, подписан от санкционираното лице с възражения. Такива са подадени в законоустановения 3-дневен срок. Въз основа на акта е издадено процесното наказателно постановление.

За да постанови оспореното решение, въззивният съд е приел,че при издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да обуславят неговата отмята. Съдът намира, че правилно е приложен материалния закон и правилно са описани съставомерните факти. Излага подробни мотиви защо приема, че П. не е изпълнил вменените му задължения. Счита, че деянието не може да се счете за маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

Така постановеното решение е неправилно.

Настоящата касационна инстанция не споделя изводите на Районния съд, с които е потвърдил процесното НП.

Съобразно събрания по делото доказателствен материал, и по конкретно в протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесния автомобил, в т.0.5. от него, е налице отбелязване от страна на председателя на комисията при идентификацията на ППС, че е платен данък за ППС, което предполага, че той е извършил проверка на изискуемите по чл.30, ал.1, т.4 от Наредбата документи. Към материалите е приложено и копие на приходна квитанция за платената сума – данък МПС за 2017 год. От друга страна по преписката е налице писмо с изх. № 04-00-418/1/12.09.2017 г. на директора на дирекция „МПДТР“ към Община Бургас, с което е уведомил проверяващите, че „Пим Транс“ ЕООД, с ЕИК 147229900 нямат декларирани МПС с посочените от агенцията регистрационни номера в базата данни на дирекция МПДТР гр.Бургас.

От това следва, че в административнонаказателното производство са били налице противоречиви данни относно наличието на платен данък за автомобила, поради което административнонаказващият орган е имал задължението, след като съобрази, че не е налице изискване към документа за плащане на данъка да се прилага и удостоверение от общината за липсата/наличието на задължения за данък ППС, да извърши разследване и да установи какъв документ е представило лицето и как системата е допуснала да се извърши прегледът.

Фактът, установяващ се от справката, че не е заплащан данък за превозното средство към датата на прегледа в пункта, не влече непременно извод, че при прегледа не е представен никакъв документ за плащане, включително и манипулиран такъв (неистински). При разглеждане на делото не са събрани доказателства, които да опровергават този извод. Липсата на доказателства, опровергаващи отразеното в протокола, че е представен документ за платен данък за лекия автомобил и липсата на данни какъв по вид и характеристика документ е представен при извършване на процесния технически преглед води до извода, че описаното в наказателното постановление нарушение не е доказано. Тежестта да установи съставомерността на деянието, респ. да докаже извършването на нарушението е на наказващия орган, което той не е сторил нито в административнонаказателното производство, нито в съдебното производство, поради което неправилно районният съд е приел, че наказателното постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.  

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за потвърждаване на издаденото НП, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се отмени наказателното постановление.

Отделно от това следва да се има предвид, че разпоредбата на чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, според която в приложимата редакция ДВ, бр.40 от 2016 г., при периодичния преглед на ППС се представят следните документи - документ за платен данък върху превозните средства, изискуем към деня на извършването на периодичния преглед на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от Закона за местните данъци и такси; документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 е отменена считано от 20.05.2018г. (ДВ, бр.38 от 2018г., в сила от 20.05.2018г.). 

         Сходно е и положението с Приложение 5, Част ІІ, Раздел 1, т.2, б.“б“ към Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, според която, в приложимата редакция към момента на извършване на посоченото в НП деяние - ДВ, бр. 73 от 2014 г., „Периодичен преглед на ППС се извършва, ако са представени съответните документи по чл. 30. Преди началото на прегледа председателят на комисията проверява представените документи. След започване на прегледа проверява резултатите от автоматичната проверка в информационната система по чл. 11, ал. 3 за наличието на платени: когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, председателят на комисията сканира представения от лицето, представило МПС за преглед/първоначална проверка, документ, маркиран със стикер за еднозначно разпознаване. Прегледът се извършва след потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство.“

         Точка 2, б. „б“ от раздел 1, Част ІІ на Приложение 5 към Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС е изменена с ДВ, бр.38 от 2018г. в сила от 20.05.2018г. и вече според изменението, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство и/или задължителна застраховка (когато има достъп до базата данни за автомобилните застраховки), председателят на комисията отразява несъответствията в протокола (приложения № 9, 10, 11 или 15) и не извършва периодичния преглед на ППС /първоначалната проверка на уредбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ. Т.е същия няма задължение да сканира представения от лицето, представило МПС за преглед/първоначална проверка, документ, маркиран със стикер за еднозначно разпознаване.

С процесното НП касаторът А.П. е санкциониран за това, че допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, тъй като по отношение на него не е сканиран документ за платен данък, изискуем към деня на извършването на периодичния преглед на ППС, съгласно чл.60, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, което представлява нарушение на изискването именно на отменения текст на чл.30, ал.1, т.4 Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС и измененото Приложение 5, Част ІІ, Раздел 1, т.2, б.“б“ към Наредбата. Следователно в настоящият случай налице е хипотезата на чл.3, ал.2 от ЗАНН и следва да се приложи нормативната разпоредба, която е по-благоприятна за извършителя.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. ІІ-ро АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 597/11.05.2018 г. постановено по а.н.д № 463/2018 г. по описа на Районен съд - Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ДАИ-0000156/23.10.2017г. издадено от началника на отдел „КС“ в ГД „Автомобилна администрация“ гр.София, с което на касатора за нарушение на чл.43, ал.1 т.1 б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, вр. чл.30, ал.1, т.4, вр. Приложение 5, част ІІ, Раздел 1, т.2, б.“б“ от същата наредба и на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.       

 

 

 2.