ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 17.01                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 1727 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

          ОТВЕТНИКЪТ управляващия орган по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.- Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, редовно призован, се представлява от младши експерт  с юридическо образование и юридическа правоспособност С., с пълномощно по делото.

 

ЕКСПЕРТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

           Производството е образувано по жалба на Община Бургас против  писмо изх.№26-Б-92/05.05.2017г. от управляващия орган по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“2007-2013г.- Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, с която са определена финансова корекция в размер на 39 784,63 лева.

         

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

          По делото са ПОСТЪПИЛИ с писмо от 12.09.2017г. от Административен съд, VІ-състав, заверено копие от преписката и определението по адм.д.№2050/2017г.

 

          ПОСТЪПИЛО  съгласно указания на съда, с писмо вх.№11837/08.11.2017г. данни от регистър БУЛСТАТ за Бизнес Инкубатор-Бургас ДЗЗД, код за Булстат:176053711/л.91-93/

 

          ПОСТИПИЛИ са съгласно указания на съда с писмо вх.№11841/08.11.2017г. от ответника, доказателства под опис от л.96 т.І до л.815, т.ІV.

 

С.: Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приемат приложените към делото писмени доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, преписката и определение №1541/27.07.2017г. по адм.д.№2050/2017г. по описа на Административен съд Бургас, както и тези  с писмо вх.№11837/08.11.2017г., а именно данни от регистър БУЛСТАТ за Бизнес Инкубатор-Бургас ДЗЗД, код за Булстат:176053711 и писмо вх.№11841/08.11.2017г. от ответника под опис от л.96 т.І до л.815, т.ІV, доказателства.

           

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЕКСПЕРТ С.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите подадената жалба като неоснователна и недоказана, и постановите съдебно решение, с което потвърдите издадения от управляващия орган административен акт за налагане на съответните финансови корекции. Финансовите корекции са наложени в резултат на проверка на законосъобразността на проведените процедури от страна на одитиращия орган на оперативната програма, а именно изпълнителна Агенция „Отид на средствата от Европейския съюз”, в резултат на която са дадени указания и препоръки на управляващия орган след констатираните нарушения да бъдат наложени съответните финансови корекции. Посочените указания и препоръки от страна на одитиращия орган имат обвързващ характер за оперативните програми, поради което управляващия орган е издал и съответния акт за финансови корекции. Подробни съображения съм изложил в писмени бележки, които представям, с препис за другата страна. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на минималния. В случай, че има претендирано юрисконсултско възнаграждение от жалбоподателя и е над минималното,  правя възражение за прекомерност, с оглед правната и фактическа възможност на делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: