ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІ-ти административен състав

на двадесет и пети октомври                       две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 1727 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Х., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ управляващия орган по оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“2007-2013г.- Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ към Министерство на икономиката, редовно призован, се представлява от младши експерт  с юридическо образование и юридическа правоспособност С..

 

  ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Да се даде ход на делото. Представям  договор за гражданко дружество на  „Бизнес инкубатор-Бургас“.

 

ЕКСПЕРТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че ход на делото не следва да се дава в днешното съдебно заседание, като съображенията за това са следните:

С разпореждане №4513/03.07.2017г.  Министерство на икономиката е задължено в 7- дневен срок от уведомяването, да представи цялата преписка, като въпреки указанията на съда преписка по делото не е постъпила.

С определение №1541/27.07.2017г., постановено по адм.дело №2050/2017г.,  производството по делото е прекратено, тъй като цитираното дело и настоящото са с идентични предмет, страни и основание. Копие от административната преписка е изпратено по настоящото дело,  като не става ясно дали това е цялата преписка.

Освен това, съдът констатира, че по делото не е представен учредителен акт, от който да се установи кой представлява „Бизнес Инкубатор –Бургас“ ДЗЗЗ към настоящия момент .

 

Водим от горното, съдът

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в двуседмичен срок от днес да представи цялата административна преписка, надлежно заверена.

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас в двуседмичен срок от днес да представи учредителен акт, от който да се установи кой представлява дружеството „Бизнес инкубатор-Бургас“ към настоящия момент.

По приемана на днес представения в днешно съдебно заседание договор за гражданко дружество на  „Бизнес инкубатор-Бургас“ съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018г. от 13,30часа, за която дата страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: