ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 24.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и четвърти                          две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1727 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Г.А., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат Х. и адвокат Н., надлежно упълномощени, представят пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ полицейски инспектор при Районно управление на МВР Несебър С.Х.Б., редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Г.Г.А. против Заповед за задържане на лице рег. № 304зз/805 06.08.2016 г.,  издадена от полицейски инспектор при Районно управление на МВР Несебър С.Х.Б., с искане за отмяна на заповедта като издадена в нарушение на материалния и процесуалния закон, от лице, което няма правомощията за издаване на подобни актове.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в изпълнение указания на съда удостоверение рег. № 251000-20743/15.09.2016 г. по описа на ОД на МВР Бургас, в уверение на това, че ответникът С.Х.Б. е държавен служител от 14.05.2013 г. до настоящия момент  и с последна длъжност: „Разузнавач V ст. в група „Противодействие на криминалната престъпност“ – КК „Слънчев бряг“ към сектор „Криминална полиция“ при Районно управление Несебър.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържаме жалбата.

Уважаема госпожо председател, за изясняване на фактите по делото и обективната истина, моля да допуснете до разпит двама свидетели, първият от които водим и моля да бъде разпитан в днешно съдебно заседание, и още един свидетел, които ще установят факти, свързани с твърдените в заповедта за налагане на 24-часова принудителна административна мярка – полицейско задържане, деяния, квалифицирани като такива, които са дали основание за полицейско задържане.

Моля, на следващо място, да изискате справка от Районна прокуратура Несебър за това има ли образувано досъдебно производство срещу Г.Г.А. с посочено ЕГН, като ние твърдим, че няма такова досъдебно производство, както и да изискате от Районно управление на МВР Несебър или Районна прокуратура Несебър жалба от лице на име Г.А. К. от гр.Пловдив, срещу  лицата, подали  жалба за хулигански действия срещу нашия повереник. Едно уточнение правя, бидейки той  и другото момче охранители в нощно заведение в Несебър, са били сезирани нееднократно от клиенти, единият от които Г. К., че лица, представящи се за полицаи, или  легитимиращи се с  неистински документи, не можем да знаем това, на няколко пъти са предизвиквали скандали, включително и сбивания с посетители в дискотека „Планета Пайнер клуб“, в която моят доверител е охранявал точно по повод извеждането на тези полицаи, след извеждане от охраната, са отишли да се оплачат. Момчетата са свършили работата си, вследствие което МВР ги задържа. Това е нашата гледна точка. Тези факти могат да бъдат удостоверени с разпита на г-н Г. К..

АДВОКТ Х.: Ако не с разпит на свидетеля, който е жалбоподател срещу действията, на други посетители в заведението, най-малко вземане под внимание написаното в неговата жалба до Районно управление Несебър от същата дата 06.08.2016 г.

АДВОКАТ Н.: Уточнявам, че вторият свидетел, който искаме да бъде разпитан е Г. К., но това ми искане е свързано с възможността да намерим неговата жалба от дата 06.08.2016 г.

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна. Поддържам си заповедта за задържане. Смятам, че е законосъобразна.

На датата 06.08.2016 г. бях дежурен при управление в Районно управление Несебър. Около 5:30 часа в управлението се явиха четири лица – И.Р.М., който се представи със служебна карта на действащ полицай, М.Р.М. – брат на същия, В. Г.А. и З.З.И.. И.Р.М. имаше видими следи от лека телесна повреда по лицето – синини по лицето и кръвонасядане. Същият съобщи, че му е нанесен побой от охранител на дискотека „Платена Пайнер клуб“, както и от още едно цивилно непознато за него лице. Чрез ОДЧ се разпоредих на полицейските патрули да отидат на място да установят и да задържат охраната и по описание евентуално цивилното лице. Същевременно аз и дежурният дознател, командирован в управлението, започнахме досъдебно производство № 304 ЗМ -1705 от същата дата 06.08.2016 г., в което И.Р.М. беше ситуиран като пострадал, а останалите три лица бяха разпитани като свидетели от мен. В разпитните си протоколи и проведената беседа със свидетелите, същите потвърдиха, че са бити от част от охраната и от непознато цивилно лице, на което даваха описание. Докато течаха разпитите, полицейски служители доведоха охранителите. Те бяха задържани и бяха ограничени правата за свободно придвижване. За всички мои действия бяха уведомени дежурния в дирекцията, началника на районното управление, като моите действия бяха съгласувани с тях по телефон, тъй като  имаше пострадал полицейски служител. Лицата бяха задържани, оформих дознанието, минах доклад пред началника и след 8:30 часа издадох дежурството и си тръгнах. По-нататъшните действия с лицата бяха поети от дознателя, на който е разпределено дознанието. Това е, което мога да кажа за ситуацията.

Доколкото ми е известно от предното заседание, господата твърдят,  че са се защитавали, но на мен не ми беше известен този факт, както и че не е подаван сигнал на телефон 112. На мен ми бяха известни само фактите, изложени от И.Р.М., въз основа на които предприех съответните действия.

Дознанието е образувано от командирования в управлението дознател. Аз разпитах само свидетелите, като предварителната беседа проведох с четиримата, включително и с пострадалия.

АДВОКАТ Н.: Моля да изискате справка от ОД на МВР Бургас срещу т. нар. „пострадал“, за който г-н Б. говори – полицай И.Р.М., дали е образувана и върви ли  някаква дисциплинарна проверка.

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Проверка задължително ще върви. По инструкция, след като има досъдебно производство, при нас се извършва проверка дали е нарушил законите, най-малко при пътно-транспортно произшествие също се изисква такава проверка. Те не могат да приключат тази проверки преди да приключи дознанието и няма постановление от прокуратурата.

Няма жалба на И.Р.М., тъй като при образуването на досъдебно производство лицето е разпитано в качеството на пострадал, а останалите лица в качеството на свидетели, като повод за образуване на досъдебното производство е техният сигнал за нанесения побой.

АДВОКАТ Н.: В такъв случай моля да изискате документите, събрани при тази проверка, ако не е приключила съответната проверка.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед и удостоверение рег. № 251000-20740/15.09.2016 г. на Началник сектор „Човешки ресурси“ към ОД на МВР Бургас на ОД на МВР във връзка с компетентността  на органа, издал оспорената заповед.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да уважи доказателствените искания на пълномощниците на жалбоподателя – за допускане на свидетелски показания чрез разпит на водения днес от тях свидетел за установяване на сочените от адвокат Н. факти и обстоятелствата, за изискване от Районна прокуратура Несебър на материалите по досъдебно производство № 304 З -1705/06.08.2016 г., както и за изискване от Районно управление Несебър на жалба, подадена от Г.А. К. във връзка с инцидент на 5 срещу 6 август 2016 г. в дискотека „Планета Пайнер клуб“ с И.Р.М.,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА свидетелски показания чрез разпит на водения от пълномощниците на жалбоподателя свидетел в днешно съдебно заседание.

ИЗИСКВА от Районна прокуратура Несебър представянето на материалите по досъдебно производство № 304 ЗМ-1705/06.08.2016 г. в заверен препис, както и информация постановен ли е прокурорски акт и ако е постановен, представянето му по настоящото дело.

ИЗИСКВА от Районно управление МВР Несебър жалба, подадена от Г.А. К. във връзка  с инцидент на 5 срещу 6 август 2016г. в дискотека „Планета Пайнер клуб“ с И.Р.М..

 

СЪДЪТ, като намери за неотносимо към предмета на спора искането на пълномощниците на жалбоподателя за изискване на информация от ОД на МВР Бургас за това води ли се дисциплинарно производство срещу И.Р.М., съответно представяне на документите, събрани в това производство,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощниците на жалбоподателя за изискване на информация от ОД на МВР Бургас за това води ли се дисциплинарно производство срещу И.Р.М. и представяне на документите, събрани в това производство.

 

В залата бе въведен воденият свидетел.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като СНЕМА самоличността му, както следва:

И.П.Г. – р. 12.08.1990 г., български гражданин, неосъждан, несемеен, без дела и родство с жалбоподателя.

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Колеги сме по месторабота с жалбоподателя. Работя като охрана в дискотека „Планета Пайнер клуб“ Слънчев бряг.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

 

АДВОКАТ Н.: Господин Г., на 6 август тази година бяхте ли задържан в Районно управление Несебър и каква беше причината за задържане, това, което беше Ви обяснено?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Бяха ни извикали да дадем сведения за случая и ни задържаха. Без да дадем сведения, без да дадем нищо. Казаха: „Задържаме ви за 24 часа.“

АДВОКАТ Н.: Какъв е случаят, заради който ви задържаха?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Въпросните господа, заради които стана случаят, дойдоха вечерта към 12:30-1:00 часа. Влязоха в заведението и имаха разправии в началото с момичето, което настанява клиентите. Още тогава на нея й беше показана полицейска карта, за да ги настанят на хубаво място. Ние влязохме в положение и ги сложиха на VIP местата. Ние с жалбоподателя охраняваме VIP зоната на заведението. Там всичко вече се успокои, че стана на тяхното и вечерта си продължи. Към 3:00 часа те почнаха вече да обикалят из дискотеката демонстративно, да се блъскат в хората. Ние ги наблюдаваме такива хора. Минават и разбутват хората и то не един, а три-четири пъти обиколиха цялата дискотека така демонстративно. Вече към 5:00 часа сутринта, пак при поредната им обиколка из дискотеката, отидоха и единият от двамата, този, който се представи за полицай, посегна на колегата ми Г.А., а в същото време брат му на този господин посяга на собственика на дискотеката и се намесваме колегите, при което ги извеждаме от дискотеката и вече отвън, аз забравих да кажа вътре преди това се блъскаха с хора от съседната компания. То е голямо сепаре и са наредени по 5-6 човека, и се стигна почти до бой. Ние ги разтървахме и вече стана това с колегата и с началника ми, при което ние ги извеждаме от дискотеката да не стават панаири, картата не спира да се размахва, че са полицаи и на входа навън, след като ги оставяме, почват да сипят обиди, че сме били гяури и че заради нас те щели да станат българоубийци. Ние не им обърнахме внимание, защото постоянно ни обиждат по време на работа и сме свикнали и вече отвън пред всичките тези разправии господинът, братът на полицая, беше облечен с червена тениска, не му знам имената, посегна на едно момиче отвън, с ръкомахания с едната ръка блъсна едно момиче отвън пред дискотеката и то падна върху една кола, след което приятелят на момичето отиде и му удари един юмрук. Посегна му, ние пак се намесихме, разтървахме ги, пак имаше обиди спрямо нас и се прибрахме вътре да си вършим работата в дискотеката. Вече сутринта дойде патрулна кола с полицаи по въпросния случай и само ни казаха, че трябва да отидем да дадем сведения. Ние доброволно отидохме с личната на колегата кола, с която двамата пътуваме за работа, отидохме доброволно, при което още на входа на районното управление се започна: „Задържани сте. Няма да ви се размине това.“ И вече ни задържаха.

АДВОКАТ Н.: Господин Г., всички служители на охраната на дискотеката ли участваха в извеждане на тези момчета или част от вас?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Момчетата, които бяха на входа, те си бяха на входа. Които сме вътре, ние сме четири човека вътре, всички ние четиримата участвахме в изваждането им.

АДВОКАТ Н.: Всички ли са участвали?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Четиримата участвахме в извеждането, колегите на входа не участваха.

АДВОКАТ Н.: Тези на входа извикаха ли ги в районното управление?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Тези, които бяха на входа бяха в районното управление и лежаха заедно с нас в ареста.

АДВОКАТ Н.: Те някакъв досег имали ли са с въпросните момчета, които са направили инцидента?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Те буйстваха, блъскаха се, бяха превъзбудени и вече ги изкарахме и те започнах още повече да се превъзбуждат. При самата превъзбуда казах, че господинът удари момиче, което падна върху една кола и приятелят й го удари.

АДВОКАТ Н.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

АДВОКАТ Х.: Всъщност, като ви задържаха сутринта, помните ли по кое време протече разпита с полицейския служител?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Към 5:30 или 6:00 часа след обед. В 6:00 часа сутринта ни задържат, в 5:30 – 6:00 часа след обед ни разпитват – след 12 часа.

АДВОКАТ Х.: Имате ли представа другите ви колеги как са отишли в районното управление?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Доброволно, но с патрулната кола, защото тя беше пред заведението.

АДВОКАТ Х.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът приключи разпита на свидетеля Г..

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.11.2016 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: