ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и осми ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1727 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Г.А., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат Х. и адвокат Н., надлежно упълномощени, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ полицейски инспектор при Районно управление на МВР Несебър С.Х.Б., редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило писмо от Районно управление – Несебър, с което уведомяват, че след извършена справка в деловодните регистри на Районно управление Несебър е установено, че лицето Г.А. К. от гр. Пловдив е подал жалба (заявление) с рег. № 304000-3580/08.08.2016 г., която е изпратена на Районна прокуратура – Несебър на 17.08.2016 г. по компетентност.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило от Районна прокуратура – Несебър заявление от  Г.А. К. с рег. № 304000-3580/08.08.2016 г.

 

АДВОКАТ Н.: Не възразявам да бъде прието писменото доказателство, както и да се изискат повторно от Районна прокуратура – Несебър материалите по досъдебно производство № 304 ЗМ –1705/06.08.2016 г., както и Ви моля да ми дадете възможност в следващо съдебно заседание да Ви представя други доказателства, относими към правния спор, а именно 5 броя заповеди за задържане, изходирани от ответника по настоящото дело, едното от които е при Вас под № 1725/2016 г., които пет заповеди за 24-часово задържане са издадени на една и съща дата, в един и същи час, което ми дава основание да твърдя, че са нищожни.

АДВОКАТ Х.: Поддържам становището на колегата и моля да се приеме представеното заявление, подадено от лицето Г.А. К..

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Заповедта се издава от момента, в който се ограничават правата на задържаното лице, а не в момента, в който се пише самата заповед. Аз може да му сложа белезниците в 6:30 часа, заповедта за задържане да напиша в 7:00 часа, заповедта се издава в часа, в който са ограничени правата на задържаното лице и е нормално тези пет броя заповеди да са издадени по едно и също време, иначе мога да бъда наказан за това, че нереално съм вписал времето, през което са му ограничени правата.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме представените писмени документи и уважи доказателствените искания на пълномощниците на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представеното от Районна прокуратура – Несебър заявление от  Г.А. К. с рег. № 304000-3580/08.08.2016 г.

ИЗИСКВА от Районна прокуратура – Несебър материалите по досъдебно производство № 304 ЗМ – 1705/06.08.2016 г. в заверен препис, както и информация постановен ли е прокурорски акт и ако е постановен, представянето му по настоящото дело.

ПРЕДОСТАВЯ възможност за ангажиране на допълнителни доказателства от страните най-късно до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.02.2017 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Да се уведоми Районна прокуратура – Несебър за изпълнение указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: