ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 24.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и четвърти ноември         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело 1727 номер  по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Н.П.Н. и Д.Т.Д., редовно уведомени, не се явяват. Същите се представляват от адвокат Б., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.Б., редовно уведомена, се явява лично. Същата се представлява от адвокат П., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Я.П.-Т., С.И.Н., А.К.С., Н.К.С. и Я.Г.П., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват в днешно съдебно заседание.

 

Явява се вещото лице И.Б..

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед редовното призоваване страните и заявеното в днешно съдебно заседание, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА представените от ответника и изискани от съда с определение от предходно съдебно заседание писмени документи, съгласно опис, находящ се на л. 109 от материалите делото.

ДОКЛАДВА приложено към настоящото административно дело №875/2013 г. по описа на Административен съд Бургас, изискано от съда с определение от 18.08.2014 г.

ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо, находящо се на л. 138 от делото, от Директор РУ Югоизточен регион „Български пощи” ЕАД, съдържащо информация във връзка с издаденото съдебно удостоверение по делото.

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по ГПК заключение на извършената по делото съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ Б.: Да се приемат тези доказателства, които са представени от Община Поморие и от „Български пощи” ЕАД.

Аз бих искала да представя едно спогодително, заверено нотариално, с копия за другите страни, което касае този имот по скицата на вещото лице към заключението. Вероятно става въпрос за спогодба между моите доверители и техните съседи. Всъщност това споразумение касае уреждане на отношенията между моите доверители и другите съсобственици в имота и Петър Богданов относно преминаването, ползването и строителството на тясната синя ивица, която излиза на ул.”Граф Игнатиев”, като на стр. 2 от тази спогодба изрично е записано, че страните са си уредили отношенията и никой няма претенции спрямо другия и тази спогодба е нотариално заверена.

Не възразявам да се изслуша вещото лице.

АДВОКАТ Б.: Моля да бъдат приети представените доказателства, както от Община Поморие, така и от „Български пощи” ЕАД.

По отношение на представеното днес спогодително, предоставям на съда, тъй като поради нечетливия почерк не съм в състояние  да преценя до колко е относимо към настоящото производство.

Да се изслуша заключението на вещото лице.

АДВОКАТ П.: Да се приемат доказателствата, представени от „Български пощи” ЕАД и документите, изпратени от Община Поморие. По отношение на току що представеното доказателство, ще моля за време да го прочета, за да взема някакво отношение.

Няма пречки и моля да се изслуша заключението на вещото лице.

СЪДЪТ пристъпва към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

И.П.Б. – 66 години, българска гражданка, неосъждана, със средно техническо образование, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение със скица към него, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Б.: Имам въпрос към вещото лице. Пишете, че сте видели документи в Община Поморие. Какви документи сте видели в общината?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.:*** ми беше предоставена една папка, която не е преписка по одобряване на ПУП, а е кореспонденция между съда и общината, с писма и с данни за собствеността – нотариален акт, и самия проект също е приложен към тази папка.

АДВОКАТ Б.: Мотивирано предписание, някакви документи, изходящи от Община Поморие, имаше ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Не, нямаше. В тази папка, която не представлява досие за одобряване на този ПУП, освен тези документи, които цитирах, други не видях. Нямаше мотивирано предписание, но обжалваната заповед е заверена с „Вярно с оригинала” и се намираше в тази папка, защото по данни на директора на техническата служба има регистър, който се съхранява при кмета, но този регистър не ми беше предоставен. Там има ред, трябва да се входира, да се изчака разрешение на кмета. Предвид това, че времето не беше достатъчно за изготвяне на експертизата, и поради това, че тази заповед в папката беше заверена с „Вярно с оригинала”, предполагам, че е заведена в регистъра, който се намира при Кмета на Община Поморие.

АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ П.: Показаха ли Ви някаква папка-регистър или папка, в която се съхраняват последователно протоколите на ОЕСУТ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Не, това, което съм записала, съм намерила в папката и в кориците на делото и са заверени с „Вярно с оригинала”.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Б.: По отношение на експертизата искам да заявя, че считам, че в същата въпроси № 1 и № 4 касаят специални знания на техническо лице, каквото е госпожа Б. и следва да се имат предвид. Всички останали въпроси, с изключение на съдържащата се задача във въпрос 2 да се направи скица, представляват правни изводи и затова в тази част по въпроси 2, с изключение на скицата, въпрос 3, 5 и 6 считам, че не следва да се вземат предвид от съда, доколкото касаят правни изводи.

АДВОКАТ П.: По отношение на заключението, заявявам, че не са налице според мен правни изводи. Относно трети въпрос, съдържанието е във връзка със сравняване на графичен материал такъв, какъвто е представен и от Община Поморие по делото, с оглед изискванията на правната норма какво да се представи и каква процедура трябва да се следва.

Отговорите на въпросите са технически очевидно, както са изложени в заключението в текстовата му част, съобразено с графичната част, така че моля да приемете заключението в този вид.

Първо оспорвам това представено спогодително като такова, което да бъде ценено от съда като доказателство по делото. Това спогодително касае наличие, не бих казала на някакъв спор, някакво съглашение, което очевидно от текста на стр.2 е следвало да бъде процедирано по съответния ред. От това спогодително не е видно прехвърляне на идеални части по така действащият ЗРП, по който е представен нашият проект и издадената заповед е законосъобразна, в този смисъл, отразявайки фактическото положение на имота и според действащия ПУП. Моля съдът да не приема представеното спогодително като доказателство по делото. Същото няма никакво отношение след като не се представят допълнителни доказателства за уреждане на някакви имуществени отношения съгласно изискванията на чл. 15 и сл. от ЗУТ и същото не представлява договор за прехвърляне на идеални части между съсобственици или съседи в един парцел за изравняване на части.

АДВОКАТ Б.: Аз не твърдя прехвърляне, това е просто за преминаване.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи, с уточнението, че доказателствената сила на днес представеното по делото спогодително от процесуалния представител на жалбоподателите ще бъде ценена наред с всички установени по делото факти и обстоятелства с крайния съдебен акт.

Намира, че не са налице и пречки за приемане на представеното по делото заключение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото допълнително представената от ответника с писмо вх. № 7230/06.10.2014 г. административна преписка по издаване на оспорения административен акт; писмо на „Български пощи” ЕАД вх. № 7819/23.10.2014 г. и днес представеното от адвокат Б. спогодително.

ПРИЛАГА по делото административно дело № 875/2013 г. по описа на Административен съд Бургас.

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения от заинтересованата страна Д.Б. предварителен депозит за изготвянето й.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам други искания по доказателствата.

АДВОКАТ Б.: Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВОКАТ П.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Б.: Налице са много съществени процесуални нарушения. Всичко, което твърдяхме в жалбата, беше доказано в настоящото производство. Липсва преписка, липсва мотивирано предписание, на практика липсва и протокол, въз основа на който да бъде издадена заповедта. Доколкото става ясно протоколът, описан в заповедта, съществува, но в него изобщо не става  въпрос за тази преписка. Той е приложен по делото, затова считам, че само на база на тези множество нарушения заповедта е незаконосъобразна и следва да бъде отменена. Твърдата практика на Върховен административен съд е, че абсолютно всички такива преписки по ЗУТ, независимо дали изменението става по общия ред или на основание §8, те следва да бъдат по реда, който е предвиден в закона. Относно мотивираното предписание, относно обявяване на обжалването нищо не е направено, нещо повече  обявяването в самата заповед е записано, че е по АПК, а не по ЗУТ, който е специален закон. Подробни съображения в тази връзка ще изложа в писмени бележки. Считам че има съществени нарушения на материалния закон. Според мен изобщо не е приложен §8 ал. 2, т. 3. Този текст касае регулационната линия, която е съществуваща, да бъде проведена с имотната граница. Това е когато имаме налице самостоятелен урегулиран парцел. В случая се прави изменение на дворищна регулация, което ни води до хипотезата на ал. 2, т. 2 на §8, а там е изписано, че дори тези промени трябва да станат по реда на ЗУТ – общия ред, т. е. трябва да е налице съгласие на всички преки собственици съгласно чл. 134, ал. 2 ,т. 6 от ЗУТ. С оглед на представеното днес спогодително, считам че §8 няма изобщо отношение към спорния имот. Всъщност и парцелът, който е образуван, е парцел под изискуемия минимум за площ по ЗУТ. По принцип това е възможно да се случи, но за да бъде законно, трябва органът да мотивира и да опише в акта си защо е допустимо това. В случая, разбира се, в акта такива мотиви и описания няма.

Подробни бележки ще представя в писмена защита.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо съдия, моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна. От събраните по делото доказателства се установява, че обжалваната заповед е издадена от компетентно лице, в кръга на правомощията му, при спазване на административнопроцесуалните правила, при наличие на материалните предпоставки, като са спазени и необходимите изисквания за одобряване и обявяване на изменението на ПУП-ПР. Подробни съображения ще развия писмени бележки.

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, присъединявам се към изразеното компетентно становището на представителя на Община Поморие. Освен това, искам да добавя, че по отношение на процедурата по §8, същата е изключение от общите правила на чл. 134 от ЗУТ и то именно във връзка с §6 ПЗР на ЗУТ, тъй като когато има неприложена регулация, а очевидно тази е такава, но има и план за застрояване, е допустимо по облекчения ред на §8 и в тази връзка има решение на Върховен административен съд, което ще представя с писмените си бележки, да бъде променена само регулацията, която да бъде проведена по имотната граница без промяна от плана за застрояване, поради което не би могла да се прилага хипотезата, твърдяна от жалбоподателите за изискванията за площ и лице на парцел при нискоетажно застрояване. Освен това, отново подчертавам, че спогодителното, представено в днешно съдебно заседание, не може да има никакво отношение както по отношение изравняване на идеалните част в съсобствен парцел, при положение че, очевидно от цялата преписка има три отделни имота, които по силата на регулацията от 1988 г. са обединени в един общ парцел, предвиден за свързано застрояване. Именно поради наличието на тези обстоятелства не е задължително това изискване.

Заповедта е законосъобразна, преписката, по която е издадена, очевидно и от заключение на вещото лице, е съобразена с изискванията на §8 и то с ал.2, т.3, поради съображенията, които изложих.

Моля да ми предоставите възможност да изложа в писмен вид становището си и моля също да присъдите на доверителя ми направените разноски по делото, за които представям списък.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните седмичен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: