ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 15.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети септември                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело 1727 номер  по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Н.П.Н. и Д.Т.Д., редовно уведомени, не се явяват. Същите се представляват от адвокат Б., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Я.П.-Т. и С.И.Н. редовно уведомени, не се явяват и представляват в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.Б., редовно уведомена, се явява лично. Същата се представлява от адвокат П., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Н.Н., не се явява. В залата присъства адвокат М., която заявява и представя доказателства – 2 бр. пълномощни и удостоверение за наследници, че тази заинтересована страна е починала на 08.02.2012 г. и че нейни наследници са А.К.С. и Н.К.С., които надлежно са упълномощили адвокат М. да защитава правата им в процеса.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Г.П., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

Съдът докладва постъпила по делото молба от жалбоподателите К.Я.П.-Т. и С.И.Н., с която молят съдът да приеме оттеглянето на жалбата им по настоящото административно дело.

Относно молбата на двамата от жалбоподатели К.Я.П.-Т. и С.И.Н. съдът намира, че оттеглянето е направено при условията и по реда на чл. 155, ал. 3 във връзка с чл. 155, ал. 1 от АПК и са налице условията по чл. 159, т. 8 от АПК за оставяне на техните жалби без разглеждане и прекратяване на производството в тази част, с конституиране на жалбоподателите като заинтересовани страни в процеса.

Относно днес представените от адвокат М. писмени документи, съдът намира, че следва да заличи като заинтересована страна в производството и от списъка за призоваване А.Н.Н. – родена на *** г., починала на 08.02.2012 г., и на нейно място да конституира като заинтересовани страни в процеса наследниците и А.К.С. и Н.К.С., представлявани в процеса от адвокат М., надлежно упълномощена от двамата.

Воден от горното,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Я.П.-Т. и С.И.Н. против заповед № РД-16-420/21.07.2010 г. на Кмета на Община Поморие и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1727/2014 г. в тази част.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в същия срок от съобщаването му на неприсъстващите страни.

ЗАЛИЧАВА като заинтересована страна в производството и от списъка за призоваване А.Н.Н..

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни в процеса А.К.С. и Н.К.С., представлявани от адвокат М..

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото. Считам, че няма процесуални пречки за това.

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ М.: Известно ми е съдържанието на жалбата. Нямам възражения да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата от Н.П.Н. и Д.Т.Д. жалба против Заповед № РД-16-420/21.07.2010 г. на Кмета на Община Поморие, с която е одобрен ПУП-ПР за УПИ ІІ-1120, 1121, 1122, 1123 в кв. 79 по плана на гр. Поморие, с който се предвижда отделяне на имот № 1121 в самостоятелен УПИ, като от УПИ ІІ се образува нов УПИ ХІІІ-1121 с площ от 188 кв.м., отреден за имот планоснимачен № 1121, с искане за отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна, издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалните разпоредби.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам възражения по доклада.

От името на моите доверители поддържам жалбата с всички аргументи така, както сме ги представили.

По отношение на искането ни за представяне на документи, ще моля представителят на Община Поморие да заяви дали това е цялата преписка, която е тук приложена по евентуалното одобряване и издаване на заповедта, с която е направеното изменение. Ако това е така, няма да имаме искане за това, което са представили.

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо съдия, считам жалбата за неоснователна с всички изложени в нея основания за незаконосъобразност, поради което моля да бъде оставена без уважение.

Във връзка с изисканото от Община Поморие представяне на наличната  по случая документация считам, че сме изпратили всички документи, съдържащи се в административната преписка.

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо председател, оспорвам жалбата първо като процесуално недопустима и съответно като незаконосъобразна по отношение на аргументите, изложени за материалната незаконосъобразност на обжалвания административен акт. Считам, че е процесуално недопустима, тъй като от издаването на заповедта са изминали четири години, през който период специално за Д.Т.Д. е налице писмо в административната преписка към делото, от което е видно, че същият е уведомен за процедура, касаеща имота, в който има също собственост.

По отношение  на преписката, предоставена от Община Поморие, твърдя, че същата е непълна. В тази връзка моля съдът да приеме, независимо, че е представена, копие на обжалваната заповед, което е заверено с подпис и „Влязла в сила!” на юриста на общината към този момент – 21.07.2010 г. Представям Ви също такси за платени услуги, касаещи процедирането на ПУП. Освен това не видях в преписката и затова представям заявление от доверителката ми, входирано в общината с рег. № ТСУ-1089 от 05.10.2012 г., с което предоставяме още веднъж три броя папки, които беше установено, че са загубени от общината. Тези същите папки са предоставени на общината още с първото заявление, което сме входирали от 19.01.2010 г. с № 102-Д, което представям, и сме представили с него тези папки. Освен това представям ви и протокол на експертен съвет № 9/14.07.2010 г., който препис е заверен с подпис и „Вярно с оригинала!” от технически секретар в общината, както и протокол № 5/03.02.2010 г., отново който е препис и е заверен „Вярно с оригинала!” от технически секретар Галина Тодорова, ако не се бъркам от подписа, както и протокол за обявяване от 25.07.2010 г. по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

При справка в петък установих, че не е приложено по делото административно дело № 875/2013 г., служебно изискано от съда, затова моля съдът да изиска още веднъж от архива цялото дело и да бъде приложено по настоящото дело. В тази връзка е постановено решение по това дело, което считам, че има отношение към настоящия спор.

Имам съответно и доказателствени искания. Тъй като се твърди в жалбата, че е налице материална незаконосъобразност на издадения акт, т.е. че не били спазени изискванията на § 8, респ. чл.134 ЗУТ, считам че изменението на ЗУТ е от 2012 г. и процедурата, по която сме вървели към 2010 г. е по облекчения режим, по който не е необходимо да бъде издавано мотивирано предписание, а служебно беше задължен административният орган да отрази исканата промяна при наличие обаче на неуредени сметки по регулация. Ще моля да допуснете експертиза. Поставила съм задачи към вещото лице в писмена молба, която представям.

Имам искане за издаване на съдебно удостоверение, което да ми послужи пред „Български пощи” ЕАД с оглед снабдяване  с информация относно извършено обявяване по пощата с обратна разписка на ПУП, респ. заповедта на кмета, която се обжалва към настоящия момент, като  имам предвид обратни разписки за съобщения за жалбоподателя в настоящото производство, включително и починалото лице А.Н.Н., която към оня момент беше жива и би следвало да е уведомена. Това искане го правя във връзка с твърдение в жалбата на стр.2, последен абзац, предпоследен ред, където се казва, че данни за съобщаване въобще липсват. Това е задължение на административния орган да представи цялата информация, но очевидно с архива на общината е невъзможно да се работи и затова искам удостоверение да се снабдя с копия от обратните разписки за съобщаване на актовите на общината. Времевият период е 01.04.2010 г.-31.07.2010 г. Нямам други искания за сега. В зависимост от становищата на страните, ще искам и други доказателства.

АДВОКАТ М.: Към настоящия момент мога само да кажа, че според мен жалбата следва да бъде уважена. По-подробни аргументи ще изложа след като се запозная с всички доказателства. Може би ще направя доказателствени искания в установения за това срок, вероятно ще има други заседания.

АДВОКАТ Б.: Нямам възражения да бъдат приети днес представените доказателства. Нямам към настоящия момент нови доказателствени искания.

Това, което ми е известно на мен е, че е изпратено всичко, което има в общината. Между кориците на делото се намират две писма – от 05.11.2012 г. и от 31.10.2011 г., които потвърждават това.

АДВОКАТ Б.: По отношение на писмените доказателства, които се представят от ответната страна, ще Ви моля да ми дадете срок да се запозная с тях и да дам становище относно приемането им. Отсега заявявам, че оспорвам представения протокол № 9/2010 г. относно датата и съдържанието му, като твърдя, че ние разполагаме с друг протокол под същия номер от малко по-различна дата, както сме обявили, а именно 07.04.2010 г. и тъй като това не е първият дублиращ се документ от Община Поморие в полза на лицето, моля да задължите общината да представи протокол № 9 на техния общински експертен съвет от 2010 г. да видим кой е този протокол № 9, от коя дата е той и какво е неговото съдържание.

На второ място, по отношение на молбата за експертиза, нямам възражения да бъде допусната същата принципно, като по отношение на конкретните въпроси дали имат връзка по делото, ще моля в този същия срок да дам становище и евентуално да поставим и ние въпроси към експертизата.

По отношение искането да бъде приложено административно дело № 875/2013 г. на Административен съд Бургас, което е цитирано, моля колегата да уточни каква е връзката с настоящото дело.

По отношение обявяването на ПУП от 2010 г. по пощата, да разбирам, че това е направено преди залепяне на обявлението в общината от този период.

АДВОКАТ П.: Би следвало да отправите въпроса към общината, защото е административна процедура, която подлежи на процедиране от общината.

АДВОКАТ Б.: Ако общината притежава само тези неща, откъде вие знаете, страната няма как да знае как общината движи нещата.

АДВОКАТ П.: Първо, не съм твърдяла, че има такова обявяване. Поисках съдебно удостоверение. Дали е налице или не такова обявяване, това е друг въпрос.

АДВОКАТ Б.: Нямам възражения да бъде изискана обратната разписка.

АДВОКАТ П.: Относно оспорения протокол ще се ползвам от същия.

АДВОКАТ Б.: В момента не мога да взема категорично становище, тъй като не съм запознат с текстовете нито на протокола, който твърди процесуалният представител на жалбоподателя, нито на евентуално съхраняваните в Община Поморие с номера 9.

АДВОКАТ МАЖДАРОВА: Присъединявам се към казаното от адвокат Б..

 

 

Съдът по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата до съда писмени документи, както и тези представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед.

ПРИЕМА днес представените от адвокат М. и адвокат П. писмени документи, описани по-горе в протокола.

ПРИЛАГА по делото протокол № 9/07.04.2010 г.

 

По направеното от процесуалния представител на жалбоподателите оспорване на протокол № 9/07.04.2010 г. на ЕСУТ при Община Поморие и предвид заявеното от заинтересованата страна, за която оспорения акт е благоприятен, че ще се ползва от него, на основание чл.193 от ГПК, във връзка с чл. 144 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА на основание чл. 193, ал. 1 ГПК производство по оспорване истинността на протокол № 9/14.07.2010 г. на ЕСУТ при Община Поморие и ПОСТАНОВЯВА извършването на проверка на истинността на документа.

 

Съдът, като съобрази разпоредбата на чл. 170, ал. 1 от АПК, според която административният орган и лицата, за които оспореният административен акт е благоприятен, трябва да установят съществуването на фактическите основания, посочени в него, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, намира, че следва да задължи ответника да представи необходимите за процеса документи, които би следвало да са част от административната преписка по издаване на оспорения административен акт, и да уважи доказателствените искания на заинтересованата страна Дора Богданова, представлявана от адвокат П., направени в днешно съдебно заседание.

Воден от горното, по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 20-дневен срок, считано от днес, да представи по делото заверени преписи на всички налични в Община Поморие доказателства за обявяване на оспорената Заповед № РД-16-420/21.07.2010г. на Кмета на Община Поморие, на жалбоподателите и всички заинтересовани страни, които доказателства обхващат времеви период от издаване на оспорената заповед до момента; цитираната в оспорената заповед влязла в сила Заповед № РД-16-1555/15.11.2007 г. на Кмета на Община Поморие; Заповед № 487/05.12.1988 г., издадена от Кмета на Община Поморие; молба вх. 94-Д-187/18.10.2011 г., подадена от жалбоподателя Д.Т.Д. ***, цитирана в отговор изх. рег. № 94-Д-187/31.10.2011 г. на Директор на дирекция ТСУ и ООС при Община Поморие; Протокол № 9/07.04.2010 г. на ЕСУТ при Община Поморие; Протокол № 9/14.07.2010  г. на ЕСУТ при Община Поморие.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на въпросите, поставени в днес представената от адвокат П. молба, приложена по делото.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето и в размер на 300 лева, вносими от заинтересованата страна Дора Богданова в 3-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд Бургас, за което да се представи по делото вносният документ.

Вещото лице ще бъде определено в закрито заседание след представяне на доказателство за внесения депозит.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на адвокат П. съдебно удостоверение, което да послужи пред „Български пощи” ЕАД, клон Поморие, по силата на което „Български пощи” ЕАД, клон Поморие, да удостовери от специалните регистри, които имат за получените съобщения и пратки, за периода от 01.04.2010 г. до 31.07.2010г. получени ли са или не са получени от жалбоподателите по делото Н.П.Н. и Д.Т.Д. и заинтересованата страна А.Н. пратки, писма, касаещи обявяване на административни актове от Община Поморие.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират доказателства и да направят доказателствени искания най-късно до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.11.2014 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: