Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      1887                  от 26.10.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В. и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 1726 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Рафелла“ ООД, ЕИК 202376569, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. „Сарафово“, ул. „Брацигово“ № 16А, представлявано от Джанер Джансу – управител, против Решение № 703/31.05.2018 г., постановено по НАХД № 1736/2018 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 03.1-33/28.02.2018 г., издадено от Директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ) Бургас, с което на основание чл. 212, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), за нарушение на чл. 44 от ЗЗ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен поради необоснованост и противоречие със закона и да отмени оспореното наказателно постановление. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява, ангажира писмени бележки.

Ответникът по касация – РЗИ Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на „Рафелла“ ООД против Наказателно постановление № 03.1-33/28.02.2018 г., издадено от Директора на РЗИ Бургас, с което на основание чл. 212, ал. 3 от ЗЗ, за нарушение на чл. 44 от ЗЗ, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. За да потвърди  оспореното наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че деянието е извършено от жалбоподателя и този извод се подкрепя от всички събрани по делото доказателства, включително и гласни такива. Съдът е изложил мотиви във връзка с размера на наложеното наказание.

Решението на Районен съд - Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

В касационната жалба се сочат основно възражения относно дадени от контролния орган предписание № ДЗК-202/22.06.2017 г. на РЗИ – Бургас по т. 1 от същото, изразяващо се в задължение дружеството да спре временно от реализация 51 бр. парфюмна вода „Raphella silver“ 50 мл и да ги съхранява на мястото, на което са установени при проверката. Касационният жалбоподател сочи, че в цитираното предписание в нарушение на чл. 38, ал. 1 от ЗЗ не е посочен срок за отстраняване на нарушението поради което са предприети действия за поетапно изтегляне на посочената стока от търговския обект. Оплакванията са неоснователни. Посоченото предписание е друг вид акт, който подлежи на оспорване по друг ред, поради което касаторът е бил длъжен да го изпълни. Предписанията по своята правна същност съставляват индивидуален административен акт и подлежат на самостоятелно оспорване по реда и при условията на АПК. В случай, че същите не са оспорени по предвидения процесуален ред и в указания срок, същите са влезли в сила и подлежат на изпълнение. Нарушаване на дадените предписания са скрепени със съответната административнонаказателна санкция. Без значение е срокът, след като броят на флаконите парфюмна вода не съответства на установения при първоначалната проверка. Не са ангажирани доказателства къде, как и в какъв брой се съхраняват същите.

Аналогично, неоснователни са и оплакванията относно проверките в другите търговски обекти на дружеството. Всяка проверка е за отделен търговски обект и правилно при нея установените нарушения се санкционират поотделно.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 703/31.05.2018 г., постановено по НАХД № 1736/2018 г. по описа на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

                                  

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                      

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                          

 

                   2.