ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1726 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:12 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.К.Б., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат К., с пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по искова молба на Д.К.Б., против Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, с която се претендира обезщетение за причинените му имуществени вреди в размер на 500 лева, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение, като пряка и непосредствена последица от отмяната на Наказателно постановление № 16-0769-003154, издадено от началник група към ОД на МВР, сектор “Пътна полиция” – гр. Бургас, ведно със законната лихва, считано от 24.10.2016 г. до окончателното изплащане на дължимата сума.

Съдът ДОКЛАДВА отговора на исковата молба на ответника, както и постъпилото НАХД 6186/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, ако позволите, с оглед на постъпилия отговор на исковата молба от насрещната по делото страна, искам да направя няколко допълнения и уточнения по исковата молба, като на първо място съгласно чл. 4, т. 8 от Наредба № Н-18/2006 г. е предвидено, че лицата, упражняващи свободна професия, не е нужно чрез фискални устройства да отчитат продажбата на предоставени услуги. Съгласно § 1, т. 29 от ЗДДФЛ сред посочените редица свободни професии е посочена и адвокатската професия, съответно в тази връзка следва да намери приложение чл. 9, ал. 2 от същия закон, като се предвижда включително и адвокатите да издават документи за придобит доход, които е нужно да отговарят единствено и само на чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството. Тук следва да се подчертае и няма съмнение, че бланките от адвокатските кочани, които са утвърдени от Висшия адвокатски съвет отговарят на тези изисквания. Също като допълнение следва да се посочи, че видно от приложените останали писмени доказателства и от приложеното административнонаказателно дело, има влязло в сила съдебно решение, с което е отменен като незаконосъобразен актът.

С оглед така направените допълнения считаме, че представените писмени доказателства са достатъчни да се докажат всички предпоставки за отговорност на държавата за причинени вреди. Наред с това представям  списък за разноски с доказателства за извършени плащания по настоящото производство. Други доказателства няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. По отношение на направеното с отговора на исковата молба при условията на евентуалност възражение за недопустимост на иска, оттеглям същото с оглед представянето на НАХД № 6186/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас, но по отношение на представения за първи път с исковата молба договор № 3 за правна защита и съдействие с посочена дата 24.10.2016 г., моля да не бъде приет като доказателство по делото. При преглед на приложеното административнонаказателно дело установих, че този договор не се намира между кориците на делото. В хода на процесното производство адвокатът, представляващ жалбоподателя, се е легитимирал единствено с пълномощно, което се намира между страниците по делото, а договорът за правна и защита и съдействие се представя очевидно за първи път с исковата молба.

В случай, че не приемете възраженията ми и го приобщите към доказателствата, моля да имате предвид, че с оглед разпоредбата на чл.181, ал. 1 ГПК същият като частен документ по отношение на ОД на МВР – гр. Бургас, като трето лице по отношение на този документ, не се ползва с формална и доказателствена сила, тоест не удостоверява място и дата на издаване. С оглед това считам, че умишлено е антидатиран за целите на настоящото производство.

Няма да соча доказателства

Не правя възражение относно претендирания адвокатски хонорар. Ще взема становище, когато ми дадете думата по същество.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Исковата молба намирам за процесуално допустима за разглеждане.

Моля да приемете доказателствата, които са приложени с исковата молба и тези, които служебно сте изискали.

Няма да соча доказателства.

 

С оглед становищата на страните по доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с исковата молба доказателства; представените от адвокат К. в днешно съдебно заседание списък с разноски, фактура, договор за правна защита и съдействие и пълномощно, както и материалите по НАХД № 6186/2016 г. по описа на БРС. Относно основателността на същите съдът ще се произнесе в крайния си съдебен акт.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата

 

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, съгласно събраните по делото писмени доказателства няма съмнение, че са налице всички предпоставки за отговорност на държавата за вреди, нанесени  на доверителя ми с оглед предходното водено административнонаказателно дело, в рамките на което е отменено като незаконосъобразно обжалваното наказателно постановление.

Що се отнася до възражението на насрещната страна по делото, че в рамките на административнонаказателното дело не сме представили договор и пълномощно, следва да подчертая, че за нас няма такова задължение в това производство, още повече, че няма предвиден процесуален ред за представяне на такива писмени доказателства, тъй като в рамките на това производство не се предвижда възможност за претендиране на разноски и по тази причина за първи път сега представям договор за правна защита и съдействие, защото тук в това производство е мястото, където да се представи.

Следва да подчертая, че освен функции на договор, това доказателство представлява първичен счетоводен документ, което удостоверява извършено плащане на процесната сума и дата на данъчното събитие, а именно 24.10.2016 г.

С оглед на всичко гореизложено Ви моля да уважите така предявената исковата молба, като осъдите ответната страна да заплати на доверителя ми парично обезщетение за причинените му имуществени вреди, в размер на 500 лева, ведно със законната лихва, считано от 24.10.2016 г. Моля да присъдите и сторените в настоящото производство съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да постановите решението, с което да оставите без уважение исковата молба, предмет на настоящото производство, като неоснователна и недоказана, както по отношение на главния иск, така и по отношение иска за плащане на лихва. Считам, че от ищеца не се установи по безспорен начин една от кумулативно изискуемите предпоставки по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, а именно реално настъпила вреда, изразяваща се в заплащане на посочената в исковата молба сума от 500 лева – адвокатски хонорар. Не се установи, тъй като отново подчертавам, в рамките на проведеното административнонаказателно дело във връзка с оспорване на наказателното постановление е представено единствено пълномощно за процесуално представително без посочване на размер на адвокатското възнаграждение и начин на плащане на това възнаграждение, за първи път с предявяване на исковата молба се представи договор за правна защита и съдействие, в който се твърди, че сумата от 500 лева е платена реално и в брой, но същият не удостоверява този твърдян факт с оглед на обстоятелството, че е частен документ и не се ползва с формална и материална доказателствена сила и същият не удостоверява дата и място на съставянето, с оглед на което считам, че не се установи в рамките на проведеното обжалване на наказателното постановление тази сума да е заплатена реално от ищеца в настоящото производство. При липсата на която и да е от кумулативно дадените предпоставки по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, искът следва да бъде оставен без уважение като неоснователен и недоказан, а по отношение на акцесорния иск оспорвам датата. Съдебната практика е безспорна в това отношение и първоначалната дата, от която следва да се начислява лихва, е датата, на която решението, с което е отменено наказателното постановление, е влязло в сила. От отбелязването, направено в това решение е видно, че същото е влязло в сила на 13.12.2016г., с оглед на което датата, посочена в исковата молба и твърдяна в днешно съдебно заседание – 24.10.2016 г., не е тази, от която следва да се начислява лихва. Най-рано това може да стане от 14.12.2016 г.

По отношение претендираното адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство в настоящото исково производство, правя възражение за прекомерност. Считам, че делото не се отличава с фактическа и правна сложност и той следва да се намали, в случай, че намерите исковата молба за основателна.

Моля да присъдите в полза на ОД на МВР – гр. Бургас юрисконсултско възнаграждение, в размер, определен от съда.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, считам, че предявеният иск следва да бъде отхвърлен като недоказан. По същество е налице  предпоставката да бъде претендирана въпросната сума съгласно тълкувателно решение № 1/15.03.2017 г. Съобразно него действителното заплатено адвокатско възнаграждение представлява пряка и непосредствена вреда. Видно от материалите по делото, в хода на административнонаказателното производство е налице процесуално представителство, произтичащо от т. нар. упълномощаване, където разноски нито са посочени, нито са материализирани. Отразеното в договора уговорено възнаграждение не обезпечава по категоричен начин неговото плащане реално. Така, както в настоящото производство е представена фактура с отразено отчисляване на ДДС във връзка с договор за правна помощ и е безспорно, по този начин може да се удостовери плащане, но в хода на предходното производство такива доказателства липсват. Поради изложеното считам, че предявената претенция е недоказана и следва да бъде отхвърлена. В тази насока следва да бъдат отхвърлени исканията за присъждане на претендираните разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: