ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  трети  юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1725 по описа за 2018 година

На именното повикване в 16:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.П., редовно уведомен, не се явява. За него адвокат Д., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Разузнавач в Сектор“Криминална полиция“ при Първо РУ на ОДМВР гр.Бургас – К.К., редовно призован, се явява  лично.

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото, въпреки че не е доведен моя доверител, не държим да присъства. В залата присъства неговата майка.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на П.Д.П. против заповед за полицейско задържане рег.№431зз-253/02.07.2018г. издадена от разузнавач в Сектор“Криминална полиция“ при Първо РУ на ОДМВР гр.Бургас – К.К.,  с която на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, жалбоподателят е задържан за срок от 24 часа.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед с писмо вх.№ 7541/03.07.2018г..

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата, уважаема г-жо председател. По отношение на доказателствените искания, с оглед обстоятелството, че първоначално е бил задържан доверителя ми със заповед за полицейско задържане на Пето РУ при ОДМВР Бургас, ако ответникът не отрича това обстоятелството, не държа да бъде изискана преписката от Пето РУ към ОДМВР Бургас. Ако отрича, моля да бъде изискана преписката от Пето РУ за предходното задържане на жалбоподателя за 24 часа, от която да се види, че това е второ поред задържане по ЗМВР.

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Не отричам, че предния ден лицето беше задържано в Пето РУ, но във връзка с друго престъпление, а на база докладната приложена към административната преписка е видно, че в Първо РУ е задържан  за кражба извършена на 29.03.2018 г. от склад  за цигарени изделия и алкохол и сума пари, за да се изясни съпричастността му е задържан. Освен докладната и копията от заповедта, няма друго какво да се представи. Другите данни са оперативни и няма как да бъдат приложени. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВОКАТ ДИМИРОВ: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата като отмените заповед за полицейско задържане рег.№431зз-253/02.07.2018г. издадена от разузнавач в Сектор“Криминална полиция“ при 01 РУ на ОДМВР гр.Бургас - К.К., тъй като от приложените доказателства не става ясно, то липсват такива, на базата на какви доказателства доверителят ми е задържан повторно за срок от 24 часа. Приложената докладна записка преповтаря заповедта за полицейско задържане, но категорично няма друго доказателство, че  жалбоподателят е съпричастен към извършеното престъпление на 29.03.2018г.. Освен това, ако разузнавачите на Първо РУ си бяха направили труда е доказуемо, че жалбоподателят е бил на публично място и може да бъде установено по много лесен начин това и няма никаква съпричастност към престъплението за което казват, че има данни, че е съпричастен. Той е бил в хотел България. На второ място недопустимо е органите на МВР да преливат от 24 часа в 24 часа, недопустимо е по Конституцията на Р България и ЕКЗПЧ и без санкция няма как да бъде задържан за повече от 24 часа. Това което се допуска с разлика от 5 минути и 10 минути без реално да е освободено лицето е незаконосъобразно. Моля да отмените атакувания административен акт с последиците по закон. Моля да разпоредите освобождаването на лицето. Моля за съдебен акт в този смисъл.

ОТВЕТНИКЪТ: Желая да бъде отхвърлена жалбата. Няма какво да добавя, освен казаното вече.

Съдът счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в 17:30 часа, когато същото ще бъде обявено на страните

АДВОКАТ Д.: Тъй като няма да мога да присъствам в 17,30ч. моля решението да бъде връчено на майката на жалбоподателя, която присъства в залата и да се считаме за редовно уведомени за него.

Съдът се оттегли в 16,57ч..

Съдебното заседание продължава в 17:35 часа.

На именното повикване в 17:35 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.П., редовно уведомен, не се явява. В залата присъства майка му Т. Х. П.

ОТВЕТНИКЪТ Разузнавач в Сектор“Криминална полиция“ при Първо РУ на ОДМВР гр.Бургас – К.К., редовно призован, се явява лично.

Съдът ОБЯВИ на страните решение № 1323/03.07.2018г., постановено по делото, с което отменя заповед за полицейско задържане рег.№431зз-253/02.07.2018г. на разузнавач в Сектор“Криминална полиция“ при 01 Ру на ОДМВР-БургасК.К..

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14 -дневен срок, считано от днес.

Съдът ВРЪЧИ препис от решението на всяка една от страните.

СТРАНИТЕ: Получихме препис от решението.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17:39 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: