ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1725 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  П.Т.Н., редовно призована,  не се явява. Вместо нея се явява  адв. В.Г.  c пълномощно, находящо се на лист 5 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Община Бургас, редовно призован, се представлява  от юрисконсулт Б.c  пълномощно по делото.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ се представлява от прокурор Тиха Стоянова  от Окръжна прокуратура Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ КЪМ СТРАНИТЕ: Има ли между Вас съгласие за постигане на споразумение?

АДВ. Г.: Не сме разговаряли. Допусках, че няма да се постигне споразумение. Ако представителят на общината има предложение, сме готови да го обсъдим.

 ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Към настоящия момент считам, че няма основание за споразумение.

 

Предвид изрично изявената воля на страните за липса на споразумение, съдът пристъпва към доклад по делото.

 

Производството е образувано по искова молба от П.Т.Н. с ЕГН ********** и адрес ***.

Правно основание на иска е чл.1 ал.1 ЗОДОВ във връзка с АПК.

Претенцията на ищеца е за осъждане на ответника за изплащане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат на твърдяно противоправно санкциониране с наказателно постановление, отменено по съдебен ред.

Цената на иска е 600 лева – за претърпените неимуществени вреди и 400 лева – за претърпените имуществени вреди, свързани с разноски по н.а.х.д. № 4928/2016 година на Районен съд - Бургас . Претендира се и законна лихва, считано от 21.02.2017 година.

Ищецът излага твърдения, че при явяване в V РУ – Бургас на МВР й е бил съставен АУАН за незаконно носене на хладно оръжие на обществено място. Въз основа на акта е било издадено НП, с което тя е била наказана с административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева. Заявява, че в резултат на издаденото постановление е изпаднала в силен стрес, почувствала се е изключително обидена и психически потисната от обстоятелството, че е обвинена в носене на 2 броя хладно оръжие, които всъщност са обикновено джобно ножче и дамска принадлежност.

В хода на обжалване на НП ищцата твърди, че се принудила да използва услугите на адвокат, на когото заплатила адвокатско възнаграждение, да изтърпи неудобство и притеснения от четири съдебни заседания, проведени по делото. Иска присъждане на разноски.

Ответникът – в писмен отговор – оспорва основателността на иска. Заявява, че твърденията на ищеца за претърпени имуществени и неимуществени вреди при обжалване на НП са недоказани. Оспорва искането за присъждане на обезщетение в размер на адвокатското възнаграждение, заплатено от ищцата по административно наказателното дело пред БРС. Оспорва и размера на претендираните разноски в настоящото производство, като прекомерен с оглед правната сложност на казуса. От своя страна иска присъждане на разноски.

За установяване на твърденията на ищеца до разпит е допуснат един свидетел.

Между страните се спори по всички обстоятелства, на които се основават предявените искове.

На основание чл. 153 и чл. 154 ал.1 от ГПК, съдът указва на страните, че на доказване подлежат спорните факти от значение за решаване на делото и връзките между тях, като всяко от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВ. Г.:  Нямаме възражения по доклада. Държа и моля свидетелят да бъде разпитан. Други доказателствени искания няма да сочим, ще се ползваме от приложените.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам възражение по доклада. Оспорвам исковата молба. Поддържам писмения отговор на община Бургас.

  СЪДЪТ КЪМ АДВ. Г.: Въведете свидетеля в залата.

 

Адв. Г. въвежда свидетеля в залата.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля:

Т.С.Н. - 63 години, български гражданин, неосъждана, средно образование, майка на ищеца, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

 

АДВ. Г.: По времето, когато беше съставено наказателното постановление срещу дъщеря Ви от община Бургас, тя къде живееше? Имахте ли контакти с нея?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Тя  живееше на квартира и когато пуснаха постановлението за наказание, изпадна в силен стрес.

АДВ. Г.: Заедно ли бяхте тогава?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Беше у нас. Беше невъзможно да живее сама.

АДВ. Г.: Как възприе тя съставянето на наказателното постановление? Какви емоции имаше?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.:  Изпадна в силен стрес, беше много разтревожена, изпадна в силна тревожност, защото сумата, която беше определена в това постановление, беше за нея невъзможно да се изплаща.

АДВ. Г.: Споделила ли Ви е, че се чувства виновна? Извършила ли е административното нарушение, за което е наказана?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.:  За нея това беше абсурдно, въобще не се чувстваше виновна.

АДВ. Г.:  По това време тя работеше ли и ако е работила, по някакъв начин това напрежение, този стрес, отрази ли се на нейната работа?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Да, работеше в един бар за суши като работник. Правеше суши. Явно това й се е отразило много зле, защото не можеше да си изпълнява задълженията.

АДВ. Г.:  В крайна сметка тя продължи ли да работи или стана нещо друго?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: След 2 дена от получаване на постановлението я помолиха да напусне. Сподели мотивите за напускане- непрекъснато е била в напрежение, в мисъл за това наказание.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА: Колко време П.Т.Н. работи в суши бара преди да й е връчат наказателното постановление?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Работи година и половина на същата позиция.

АДВ. Г.:  Нямам други въпроси към свидетелката.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси към свидетелката.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам въпроси към свидетелката.

АДВ. Г.:  Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА:  Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът предвид разпределението на доказателствената тежест, която направи в съдебното заседание, и липсата на други доказателствени искания,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства, приложени към исковата молба съгласно описа на лист 4.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. Г.: Считам, че с оглед на изслушаните днес свидетелски показания, напълно се доказват отрицателните изживявания, които е претъпяла ищцата в резултат на незаконосъобразното наказателно постановление, издадено от община Бургас срещу нея. Разпитаната днес свидетелка съвсем точно и конкретно посочи, че ищцата в резултат на този незаконосъобразен административен акт, е преживяла силен стрес и потиснатост, нещо повече - това се е отразило дори и не нейната работоспособност и се стигнало до освобождаването й от работа. Така, че с оглед на това, моля да уважите иска като присъдите обезщетение за неимуществени вреди в размер на 600 лева. Освен това от приложеното предходно дело се установява, че във връзка с воденето му, ищцата е претърпяла  имуществени вреди, изразяващи се в разходи, които е направила във връзка с воденето на делото. Касае се за адвокатски хонорар в размер на 400 лева.

По настоящото дело също е заплатен адвокатски хонорар в този размер, както и е заплатена държавна такса в размер на 10 лева.

Конкретно що се отнася до присъждането на разноските по предходното дело, моля да имате предвид задължителната съдебна практика, отразена в тълкуват постановление № 2/2014 г. от 19.05.2015 г. на ВКС и ВАС.

В този смисъл моля да уважите иска като ни присъдите и посочените разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да оставите без уважение исковата молба от П.Т.Н. с претенцията й за плащане на неимуществени вреди в размер на 600 лева, както и иск в размер на 400 лева неимуществени вреди по н.а.х.д. № 4928/2016 г.  на Районен съд – Бургас, като неоснователни и недоказани. Считам, че самите неимуществени вреди бяха общо формулирани от свидетелката и недоказани. Неимуществените вреди не се предполагат, а се доказват. В настоящия случай не бяха доказани по основание и размер. Самите  неимуществени вреди бяха формулирани общо - отрицателни изживявания вследствие на издаване на наказателно постановление. Не считам, че следва да се присъжда адвокатско възнаграждение в размер на 400 лева по отмененото наказателно постановление, тъй като по делото не бяха представени доказателства за такъв хонорар. По делото няма договор за правна помощ и съдействие и тъй като не са представени доказателства в тази насока, следва да се приеме, че реално извършване на адвокатски разноски не е отразено. Моля да отхвърлите исковата претенция. Моля да присъдите обезщетение, което да бъде редуциране в сравнение с поисканото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА:  Считам, че исковата молба е основателна и доказана и следва да бъде уважена по основание и по размер, както относно имуществени, така и по неимуществени вреди. Безспорно в практиката си ВАС е приел, че едно наказателно постановление е административен акт. В този смисъл за административен акт се говори и в тълкувателно решение № 1/2017 г., като колегията на ВАС има предвид именно наказателното постановление. А отмяната на наказателното постановление е  признание за наличие на незаконосъобразен административен акт. Безспорно от същата тази отмяна са произтекли, както имуществени,  така и неимуществени вреди и същите са пряка и непосредствена последица от отмяната на този незаконосъобразен акт. В този смисъл е и тълкувателно решение № 1/2017 г. относно имуществени вреди за изплатени хонорари по упражнено право на защита  по административно-наказателни дела при въззивната и касационната инстанция.

В конкретния случай по делото има приложено пълномощно и договор за правно съдействие и защита, като изрично е посочено, че сумата е изплатена в брой. Считам, че са налице и трите предпоставки на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, поради което моля да уважите предявената претенция.

Относно имуществените вреди в днешното съдебно заседание също бяха събрани доказателства. Установи се по безспорен начин, че състоянието на стрес от страна на ищцата, е оказвало влияние при извършването на служебните й задължения, което е станало причина за прекратяване на трудовите й правоотношения.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: