ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 28.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          Х-ти административен състав

На двадесет и осми октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 1724 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.И.С., редовно призован, не се явява. За  него адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и пристъпва към изясняване на фактическата страна на спора.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържаме исковата молба. Моля да приемете приложените към нея доказателства. Моля също така да допуснете водените от нас свидетели, поискани с исковата молба, в която е  посочено със свидетелските показания какви обстоятелства ще се доказват. Моля да приемете и изисканото административно дело, с решението по което е отменена наложената принудителна административна мярка.

 

ЮРИСКОНСЛУТ Н.: Оспорвам исковата молба депозирана пред Административен съд Бургас. Поддържам  подадения отговор от директора на Областна дирекция на МВР Бургас. По отношение на направените искания, единствено по отношение на искането на разпит на свидетели предоставям на съда, с оглед изявленията които биха направили и това дали има връзка между настъпилите вреди с незаконосъобразния акт, отменен с решение по  административно дело № 333/14 година по описа на Административен съд Бургас.

 

ПРОКУРОР С.: Нямам искания по събиране на доказателствата. Моля да приемете представената административна преписка и административното дело приложено към настоящото. Искането за допускане на разпит на свидетели е относимо към предмета на доказване и следва да бъде уважено.

 

Съдът, с оглед изясняване на обстоятелствата по делото и на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във вр. чл.144 от АПК.

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

Предявен е иск от  Г.И.С. против Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи с правно основание чл.1, ал. 1 от ЗОДОВ, с обща искова претенция в размер на  12 000лева, която сума се претендира като претърпени неимуществени вреди в размер на 2000лева и 10 000лева имуществени вреди представляващи нереализирани месечни трудови възнаграждения и командировъчни, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 05.07.2014година, деня  на влизане в сила на решение № 1021/12.06.2014година по адм.д.№333/14 година на Административен съд Бургас, с което е отменена заповедта за налагане на принудителна административна мярка.

Ответникът е представил писмен отговор, в който заявява, че  счита иска за допустим, но неоснователен. Твърди, че не налице причинна връзка между настъпилите вреди и незаконосъобразния административен акт.

 

На основание чл.146, ал.2 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърди.

 

На основание чл.146 ал. 3 от ГПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка дадените указания и доклада на делото, както ѝ да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ Т.: Не възразявам срещу доклада. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам възражения срещу доклада. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам срещу направения доклад от съда. Няма да соча доказателства.

 

На основание чл.146, ал.4 от ГПК, във вр. чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените с исковата молба писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА адм.д.№ 333/2014година по описа на Административен съд Бургас.

 

ДОПУСКА исканите от жалбоподателя двама свидетели,  които ще бъдат разпитани в днешното съдебно заседание .

 

Свидетелите са въведени в залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите, като снема самоличността им както следва:

 

С. П. Б. – 30 г., българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните по делото.

С. К. К.- 57години, женен, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните по делото.

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещаха да говорят истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Б., като от залата излиза свидетеля К..

 

АДВОКАТ Т.: Познавате ли ищеца Г.С.? Къде работите Вие и какво?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Познавам Г.С..

Аз работя във фирма „ Ян де райк Логистикс България” като международен шофьор.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б. на въпроси на съда: Г.С. също работи в тази фирма  като шофьор и към настоящия момент пак работи във фирмата. 

Познавам Г. повече от 15 години.

Г. работи в тази фирма мисля, че договорът му беше от 18.06.2013г година. Спомням си датата, защото и аз започнах работа по същото време и от тогава са ни договорите, тогава ни назначиха. След като на Г. му взеха книжката знам, че не работеше, нямаше как да работи. Като съм се прибирал в България съм го виждал в гр.Камено и оттам знам, че не работеше. Двамата живеем в Камено.

 

АДВОКАТ Т.: Какво е гарантираното Ви месечно трудово възнаграждение в тази фирма?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Минимумът е 1500евро, като е имало и месеци когато вземаме и 1600, 1800, 2000, зависимост от километрите. Стигали сме и до 2500евро. Като имаме повече километри ни плащат 9 цента над заплата допълнително. Заплатата ми е 1500евро, отделно от това ни плащат 9 цента на километър за изминати повече километри.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б. На въпрос на съда: Не съм обръщал внимание колко ми е трудовото възнаграждение по трудов договор.

 

АДВОКАТ Т.: Имам един уточняващ въпрос, действително записаното трудово възнаграждение в трудовия договор е в размер на  414лева, но с оглед характера на работа, възнаграждението е много по-голямо, тъй като става въпрос за извършване на превоз и задължително се плащат командировки.

Имате ли представа колко на месец получава Г.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Същото като моето е възнаграждението на Г. - гарантирания минимум е от 1500 евро и отделно командировъчните.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б. на въпрос на съда:  На края на месеца получавам 1500 евро плюс допълнителните пари за изминалите километри, в тази сума са и командировъчните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОР С.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят Б. беше освободен и излезе от съдебната зала.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля К., който е въведен в залата.

 

АДВОКАТ Т.: Г-н К. познавате ли ищеца Г.С.?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Познавам Г.С., беше ми клиент във връзка с едно дело, по което обжалвах заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл.171 от ЗДвП. Бяха му отнели свидетелството за правоуправление. Г. дойде при мен, аз написах жалбата. Г. беше много притеснен, защото с изземването на свидетелството за правоуправление на МПС му се прекратяваше договора с една холандска или белгийска фирма, не съм много сигурен, но във всеки случай чужда компания, а по неговите думи получаваше добро възнаграждение - около 2000 и 2500 евро. Г. от мен искаше да му кажа какви са шансовете за отмяна на заповедта, аз му обясних, че едва като дойде преписката от административния орган, ще мога да му кажа какви са вероятните последици. Когато дойде преписката от административния орган първото, което ми направи впечатление е че едно от наказателните постановления не беше връчено, беше записано чл.58, ал. 2 от ЗАНН, което е недопустимо тъй като той не си е сменял никога адреса. Второто наказателно постановление беше подписано с някакъв подпис, който нямаше нищо общо с подписа на Г.. Независимо от всичко, тъй като административният орган не се яви в съдебно заседание по административното дело, се наложи да поискаме съдебно-графологична експертиза, която даде същото заключение, че подписът не е на Г. и се оказа, че няма отнети точки, поради което основанието от което се  ползвал от административния орган е незаконосъобразно и заповедта за налагане на Принудителна административна мярка беше отменена. Спомням си, че административният орган не обжалва това решение и то влезе в сила. Тогава  пуснах молба и беше върната книжката за управление на МПС и само ден или два след това на  16.07 и 17.07.2014година, Г. подписа отново договор със същата фирма. В момента доколкото знам от негови приятели е на рейс. Имам 6 или 7 случая, където без да проучат предварително материалите си предприемат действия и отнемат свидетелствата на граждани и после се оказва, че или не са връчени наказателните постановления или по някакви други причини се стига до отмяна на заповедите, тъй като няма основание за това отнемане на свидетелство за правоуправление. Аз съм  притеснен, обезпокоен от това, че там дори не си правят елементарно преглеждане на случая. Те казват по нашата таблица, нашата система за отчетност излиза, че той няма точки и действат по отнемането на свидетелствата.

 

АДВОКАТ Т.:  Колко дълго Г. беше без работа? И  ако знаете какво беше неговото емоционално състояние?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Той беше без работа 4-5месеца. Г.  беше притеснен първо, че се прекратява трудовият договор. Два месеца, не по точно един месец беше в неплатена отпуска и след това искаше удължаване на тази отпуска, но работодателя не му я продължи, тъй като трябваше да плаща осигуровки и беше прекратен договора. Ние вече бяхме видели, че няма основание за отнемане на свидетелството, това прекалено го изнерви и през седмицата поне един-два пъти е идвал с различни идеи, да ходим да обясним на административния орган, да ускорим нещата, за да може да работи, което нямаше как да стане. Това му се отрази доста неприятно като ситуация, а от това загуби и пари и то много, направо се учудих  че тази компания плаща такива сериозни възнаграждения и беше достатъчно коректна. Явно са били доволни от него, тъй като на следващия или по следващия ден като си върна книжката на Г. му беше подновен договора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОР С.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля К., който излезе от съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Няма доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаеми административен съдия, за да се ангажира отговорността по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ,  следва да са налице няколко предпоставки, а именно незаконосъобразност на акт на административния орган, незаконосъобразния акт да е извършен при или по повод на административната дейност, да са причинени вреди и те да са в пряка причинна връзка с незаконосъобразния акт, незаконосъобразните действия, бездействия и настъпилия вредоносен резултат. В настоящото дело всички посочени предпоставки са налице за да се ангажира отговорността, а именно налице е влязло в сила решение, с което е признат административния акт на административния орган за незаконосъобразен, налице е вреда- ищецът не е могъл да полага труд и да реализира трудово възнаграждение, като е получил стрес от това. Ето защо считам, че искът предявен пред Вас е напълно доказан, както по размери, така и по основание.

Моля да присъдите в полза на доверителя ми направените  разноски по делото и  адвокатски хонорар, за които представям списък по чл.80 от ГПК.

Моля за 7-дневен срок за представяне на писмени бележки, в които подробно ще развия съображенията си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да оставите без уважение настоящата искова молба. Считам, че в хода на административното производство и приложените писмени доказателства по никакъв начин не бе доказано изложеното в исковата молба. Видно от приложените доказателства, трудовият договор е бил прекратен по взаимно съгласие, а това което е вменено, заложено в изискването в чл.1, ал. 1 от ЗОДОВ е да има причинени вреди от незаконосъобразния акт и причинна връзка  между постановения  незаконосъобразен акт, действия или бездействия и настъпилия вредоносен резултат. Такива в днешното съдебно заседание не бяха доказани. Липсата на тази част от изискването за да бъде ангажирана отговорността на държавата, води до неоснователност на исковата молба. Изложеното за прекратяване на трудовия договор, не съответства и до ден днешен на приложените документи. В тази връзка исковата молба е неоснователна и моля да я оставите без уважение.

Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОР С.: Считам, че предявеният иск за отговорност на държавата е неоснователен и не следва да бъде уважен. За да е основателен такъв иск, не е достатъчен незаконосъобразен акт на административния орган, какъвто към делото е приложено и който с решение на Административен съд Бургас е отменен. Следва също така да има причинени вреди, както и пряка и непосредствена връзка между тези вреди и незакосъобразния акт. В конкретния случай считам, че няма настъпили вредни последици от незаконосъобразния акт, тъй като видно от представените по делото доказателства, трудовия договор на ищеца е бил прекратен по взаимно съгласие, между работодателя и него. Считам, че от свидетелските показания дадени в днешното съдебно заседание, не се събраха достатъчно данни за наличието на някакви неимуществени вреди. Освен това, ако счетете че искът е основателен за времето през което ищецът е бил в неплатен отпуск, следва да се съобразите с приложените доказателства относно трудовото му възнаграждение от 414лева. Считам, че по никакъв начин не се събраха някакви конкретни и ясни обстоятелства за друг размер на трудово възнаграждение. Видно от показанията на първия свидетел, размерът на неговите трудови възнаграждения не са точно и конкретно определени, а са във сферата на вероятностите, а от това не следва извод, че възнаграждението на ищеца би било такова.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на ищеца за представяне на писмени бележки с копие за другите страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: