О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1551            Година 04.07.2018                      град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на четвърти юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1723 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на А.Т.К. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** против заповед № 1692/21.06.2018г. на заместник кмета на община Бургас, в частта в която е допуснато предварително изпълнение. С жалбата се прави искане да се спре предварителното изпълнение на заповедта.

Със заповед № 1692/21.06.2018г. на заместник кмета на община Бургас, на основание чл.57а, ал.3, във връзка с чл.57а, ал.1, т.1, предл.първо от ЗУТ, във връзка с чл.56, ал.2 и ал.4 от ЗУТ е наредено на А.К. да премахне собствения си преместваем обект: „Магазин „Баба Яга““ (под № 1 в работната окомерна схема), находящ се в участъка на бул.“Алеко Богориди“ между ул.“Генерал Майор Лермонтов“ и ул.“Константин Фотинов“, на административен адрес бул.“Алеко Богориди“ № 18, с приблизително застроена площ от 8,00кв.м., размери 2,00/4,00м., средна височина 3,50м., поставен в югоизточната част на ПИ с идентификатор 07079.610.156 по КК на гр.Бургас и на улична регулационна граница с бул.“Алеко Богориди“. Със заповедна е определен 14-дневен срок за доброволно изпълнение, считано от датата на нейното съобщаване.       

Предварителното изпълнение на  заповед № 1692/21.06.2018г. на заместник кмета на община Бургас, е допуснато по силата на закона - чл.217, ал.1, т.11 от ЗУТ, съгласно която жалбата пред съда не спира изпълнението на заповедите по чл.57а, ал.3 от ЗУТ. Тази норма дерогира суспензивния ефект на подадената срещу административния акт жалба, като предвижда предварителна изпълняемост на акта, при наличието на презумирани предпоставки за това.

След като предварителното изпълнение не е допуснато с разпореждане на административния орган, то може да бъде спряно единствено по ред и при условията на чл.166, ал.4, във връзка с ал.2 от АПК, но не и по чл.60, ал.4 и 5 от АПК.

Съгласно чл.166, ал.4 от АПК, допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал.2. Съответно в ал.2 на чл.166 от АПК, е предвидено, че при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, като изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства.

Видно от изложеното в хипотеза на разглеждане на искане за спиране по чл.166, ал.4, във връзка с ал.2  от АПК, не е допустимо образуване на отделно производство с предмет произнасяне единствено по искане за спиране на предварителното изпълнение. Това искане може да се направи само в производството чийто предмет е обжалване законосъобразността на административния акт, чието предварително изпълнение се иска да се спре.

При извършена от съда служебна проверка се установи, че заповед № 1692/21.06.2018г. на заместник кмета на община Бургас е обжалвана пред Административен съд Бургас, като по подадената жалба е образувано адм.д. № 1735/2018. по описа на Административен съд Бургас. По това дело, следва да бъде разгледано искането са спиране на предварителното изпълнение на заповедта, поради което производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а молбата  да бъде съединена за разглеждане с жалбата по повод на която е образувано адм.д.№ 1735/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение не подлежи на обжалване, като непреграждащо пътя на защита на молителя и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х състав:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 1723/2018г. с административно дело № 1735/2018г. по описа на Административен съд Бургас, за общо разглеждане на жалбата на А.Т.К. с ЕГН ********** срещу заповед № 1692/21.06.2018г. на заместник кмета на община Бургас и молбата за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, като производството ще продължи под № 1735/2018г..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1723/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: