ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесети март                                  две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1722 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЦИНО ТИМ 8“ ООД, редовно уведомен, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „ЦИНО ТИМ 8“ ООД против заповед №887/26.04.2016 г. на Директора на ТД на НАП – гр. Бургас, с която  спрямо дружеството-жалбоподател е приложена принудителна административна мярка запечатване на обект – Център за интегрално неформално образование, находящ се в гр. Бургас, ул. „Любен Каравелов” № 17 за срок от 1 (един) месец и е забранен достъпът до обекта за срока на действие на ПАМ, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна и постановена в нарушение на материалните и административнопроцесуалните императивни разпоредби, както и в нарушение на принципите и целите за налагане на принудителна административна мярка.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от жалбоподателя с жалбата до съда, съгласно опис, съдържащ се на стр.16 от жалбата, тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда (л. 61 от делото), като и тези, представени от ответника в изпълнение указанията на съда за връчване на оспорения акт на дружеството-жалбоподател.

 

Като намери, че следва даде указания на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

УКАЗВА  на ответника на основание чл. 170, ал. 1 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ОТЛАГА делото и го  НАСРОЧВА за 24.04.2017 година от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Препис-извлечение от съдебния протокол с указанията на съда да се изпрати на страните за сведение и изпълнение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: