ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1720 по описа за 2014година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Електрик естейт” ЕООД, редовно призован, представител, не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА  кмет на община Царево, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№8289/06.11.2014година от „Български пощи” ЕАД, Териториално поделение гр.Радомир, служебна справка в уверение на това, че пощенска пратка ИД РS 8260 002BD5 S е доставена лично Иван Иванов на 22.07.2014година на колетно гише ПС Радомир-Ц. Към писмото е приложено копие от опис за доставка и известие за доставяне.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да бъдат приети представените преди предходното съдебно заседание доказателства по делото. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите изцяло жалбата подадена от страна на жалбоподателя. Заповедта е издадена от компетентен орган, в установената от закона форма и с оглед на обстоятелството, че жалбоподателят не е представил изисканите документи от страна на кмета на Община Царево, същият правилно е отказал определянето на категория на туристическия обект собственост на жалбоподателя. Моля да имате предвид, че считаме за изцяло неоснователни направените от жалбоподателя възражения, че не може да разбере за коя от двете, както той ги нарича „бази”  му е отказано издаването на категоризация, тъй като от представените в предходното съдебно заседание  доказателства се установи, че единият от общо двата обекта е категоризиран, т.е същият изцяло е наясно за кой обект му е отказана категоризация. В тази връзка моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да присъдите на административния орган направените по делото съдебно-деловодни разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: