ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          Х-ти административен състав

На двадесет и осми октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 1720 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Електрик естейт” ЕООД, редовно призован, представител, не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА  кмет на община Царево, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба „Електрик естейт” ЕООД против заповед № РД-01-503/27.01.2014г. издадена от кмета на Община Царево, с която е отказано определяне на категория на туристически обект „Бунгала в гр. Ахтопол, Община Царево.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам изцяло така представената жалба. Считаме същата за неоснователна. Моля да приемете изисканите от Вас и представените от административния орган писмени доказателства. Моля да приемете и представените от мен в днешното съдебно заседание-  Удостоверение за категоризация на другата база заявена от жалбоподателя.

От представената обратната разписка не се установява на коя дата е връчена процесната заповед, а това касае допустимостта на конкретната жалба. В тази връзка моля да задължите „Български пощи” ЕАД като лице, което осъществява универсална пощенска услуга, а именно връчване на писма с обратни разписки, да представи становище или приложат писмени документи, от които да е видна датата на получаване на оспорената заповед, с оглед определяне допустимостта на жалбата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА „Български пощи” ЕАД, Териториално поделение- гр.Радомир да предостави информация на коя дата и на кое лице е връчена пощенска пратка ИД РS 8260 002BD5 S, както ѝ копие от съответния регистър, в който е отбелязано извършеното връчване.

Към искането да се приложи копие от обратна разписка находяща се на лист 5- гръб от делото.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.12.2014 г. от  10.10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.26 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: