ОПРЕДЕЛЕНИЕ 147

 

27.01.2017г., грургас,

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и  седми януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  Ванина Колева

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 171 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по искова молба на В.Д. *** с искане за присъждане на обезщетениеза претърпени имуществени вреди  от незаконосъобразно бездействие пореда на чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и  общините за вреди (ЗОДОВ). Исковата молба е подадена на 16.01.2017г. до Административен съд София град,  с вх. № 1086.

С определение № 344/ 18.01.2017г., постановено  по  адм. дело № 395/2017г. по описа на Административен  съд София делото е изпратено по подсъдност на Административен съд Бургас. Въпреки, че АССГ се е позовал на нормата на чл.7 от ЗОДОВ и  въпреки, че адресът на увредения е в гр. София,  е приел, че компетентен да се произнесе е Административен съд Бургас.

Предявеният иск е с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ . Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ, в приложимата редакция, в сила от 11.12.2012 г. - ДВ бр. 98/12 г., исковете по ал. 1, се разглеждат по реда, установен в АПК, като местната подсъдност се определя по реда на  чл. 7, ал. 1 от закона . Според  чл. 7, ал. 1 от ЗОДОВ, ред. ДВ бр. 98/12 г., искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения, срещу органите по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ . С тази уредба местната подсъдност на исковете по чл. 1 от ЗОДОВ се определя по цитирания  чл. 7, ал. 1 от ЗОДОВ . Местната подсъдност е изборна като изборът се прави от подателя на иска. Ищецът е определил местна подсъдност на иска си по втората хипотеза на  чл. 7, ал. 1 от ЗОДОВ, като е изразил предпочитание делото да бъде гледано в гр. София, чрез подаване на исковата молба до АССГ. Поради това искът е подсъден на Административен съд - София град. В този смисъл е и непротиворечивата практика на Върховния административен съд, обективирана в определение № 10210 от 3.10.2016 г. на ВАС по адм. д. № 10648/2016 г., определение № 11040 от 20.10.2016 г. на ВАС по адм. д. № 11657/2016 г. и  др.

По изложените съображения, настоящият състав на Административен съд Бургас намира, че изпратеното от Административен съд – София град дело не е местно подсъдно на Административен съд Бургас, поради което на основание чл.135, ал.5, вр. с ал.3 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 171/2017 по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.

Определение не подлежи на обжалване.

 

                                          

                                                     СЪДИЯ: