ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 27.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и седми май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 171 по описа за 2015 година.                  

   

  На именното повикване в 15:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 15.20 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бургасцвет-Б.” ЕООД, редовно уведомен от преди, се представлява адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  началник на служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас, редовно уведомен, се представлява от адвокат В., с пълномощно по делото л.66.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  „Бургасцвет 90 Танев” ЕООД, редовно уведомен от преди,  се представлява от адвокат М., с пълномощно по делото л.67.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  М.Д.М., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

            ПОСТЪПИЛА е молба вх.№1153/04.05.2015година от процесуалния представител на ответника – адвокат В., в която се изразява становище, че жалбата е недопустима и неоснователна. Правят се доказателствени искания.

 

ПОСТЪПИЛО е становище по жалбата и искането за спиране на производството по делото вх.№4221/07.05.2015година от процесуалния представител на заинтересованата страна „Бургасцвет-90-Танев”ЕООД.  Моли да се прекрати производството по делото и остави жалбата без разглеждане като просрочена и евентуално да се отхвърли като неоснователна.

 

АДВОКАТ Г.: Получила съм преписи от цитираните молби. Запозната съм и с направените възражения и оспорвания в предходното съдебно заседание, като в тази връзка  представям на съда писмено становище с препис за другите страни. Към становището прилагам и моля да приемете  удостоверение за декларирани данни издадени от НАП ТД- Бургас изх.№0201191500181423/26.05.2015година и справка актуално състояние на всички действащи трудови договори за периода 10.10- 20.10.2014година на дружеството жалбоподател, от която е видно, че  нямаме служител Б.а. Поддържам направеното искане за изслушване на съдебно-техническа експертиза по задачите, които съм поставила в писмена молба от 29.04.2015година. Представям за сведение заключението, което вчера беше прието по делото на Районен съд Бургас, спорът по който считам за преюдициален по настоящия.

 

АДВОКАТ М.: Известно ми е това заключение, но колегата знае, че има допълнително назначена експертиза във връзка с чл.201, чл.202 и чл.203 от ГПК и това доказателствено средство не е писмено. Считам, че това заключение се представя явно за да се даде  нагласа в искана от тях посока.

 Получих препис от становището на адвокат Г..

 

АДВОКАТ В.: Не съм запозната с това заключение. Получих препис от становището от адвокат Г..

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам искането за спиране на настоящото производство до приключване на влязъл в сила съдебен акт по 8032/2014година по описа на РС- Бургас.

 

АДВОК В.: Поддържам всички изразени становища до сега  от името на административния орган, включително и направените доказателствени искания. Считам, че с това становище, което се представя в днешното съдебно заседание не се внася нищо нова, няма нови доказателствени искания и няма нищо ново по което да не сме взели становище. В това становище само вече се детайлизират нещата. Поддържам написаното от адвокат М..

 

            АДВОКАТ М.: С представеното в днешното съдебно заседание становище не се пренасят нови моменти по спора за основателността и допустимостта. Не спорим, че има лице Б.а, което да е служител на жалбоподателя, за нас това по всяка вероятност съпругата на Б.. Ние твърдим, че разпоредбите на които се осланя жалбоподателят са неоснователни и е спазена процедурата по чл.61 от АПК, като административният орган е извършил необходимото за да уведоми жалбоподателя. Още повече на този адрес е извършено уведомяване по чл.26 от АПК и няма спор. Спорът вече според мен вече е по правото и съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.  По искането за спиране, според нас делбата има установително действие и този спор е ретроспективен към момента на издаване на процесната заповед. Делбеният съд трябва да съобрази самостоятелността на обектите съобразно кадастъра и не виждам преюдициалност, тъй като няма типичните спорове за делба тук. Ние спорим дали тези помещения са самостоятелни или принадлежности към други обекти и единствено тук  се промени дали е главна вещ или принадлежност обекта. По искането за експертизата, считам че касае основателността на претенцията и не възразявам да се допусне. Поддържам становището си, което е приложено по делото.

 

            Съдът като съобрази становището на страните намира, че искането на представителя на жалбоподателя за спиране на производството по адм.д.№ 171/2015година по описа на Административен съд Бургас до приключване на висящ съдебен спор по гр.д.№8032/2014година по описа на Районен съд Бургас е неоснователно, поради липсата на преюдициалност. Действително Административният съд не се произнася по правото на собственост на насените по Кадастралната карта обекти, но в настоящото производство по чл.142 от АПК към момента на издаването наличието на гражданско-правен спор касаещо описаните в оспорения акт имоти не се отразява и няма обуславящо действие по отношение на процесното съдебно административно производство. В този смисъл съдът споделя съображенията на заинтересованата страна „Бургасцвет-90-Танев”ЕООД и намира, че не следва да бъде спряно производството до приключване на влязъл в сила съдебен акт по гр.д.№8032/2014година по описа на Районен съд Бургас. По изложените съображения съдът

 

                                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на адм. дело №171/2015година по описа на Административен съд Бургас до приключване на  влязъл в сила съдебен акт по гр. дело  № 8032/2014г. по описа на Районен съд Бургас, като неоснователно.

Определението не подлежи на обжалване.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам доказателствените си  искания, включително и за допускане на съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ В.: Нямам други доказателствени искания. Предоставям на съда по исканията на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други доказателствени искания. Предоставям на съда по исканията на жалбоподателя.

 

Съдът намира, че по отношение на доказателствата касаещи допустимостта на производството във връзка с подаването в срок на жалбата до съда, с днес представеното становище жалбоподателят е ангажирал доказателства, които следва да бъдат приети в настоящото производство.

По отношение основателността на жалбата, съдът намира искането заявено с молба от 29.04.2015година от процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза за допустимо и относимо за спора, като счита че не следва да се допуска въпрос по т.4, който приема за правен, а не за технически по специалността на експерт.

По доказателствата  и изложените съображения по- горе съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание документи от адвокат Г. - удостоверение за декларирани данни издадени от НАП ТД- Бургас изх.№0201191500181423/26.05.2015година и справка актуално състояние на всички действащи трудови договори за периода 10.10- 20.10.2014година на дружеството-жалбоподател като доказателства по делото.

 

ПРИЕМА за сведение заключение по съдебно-техническа експертиза по гр.д.№8032/2014година по описа на Районен съд Бургас.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите от № 1 до 3 вкл., поставени с молба на адвокат Г. от 29.04.2015г. (лист 73-74 от делото), както и  след като се запознае с представените по делото документи да отговори дали нанесените в процесната заповед обекти отговарят на изискването за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура. Вещото лице с да посочи изрично дали тези обекти са обособена с ограждащи стени част от сградата или съоръжението, и дали имат самостоятелно функционално предназначение.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на  300лева, вносими в 14-дневен срок от днес  по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото М. р. г..

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

АДВОКАТ Г.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ В.: Нямаме други доказателствен искания в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ М.: Нямаме искания към настоящия момент.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 07.10.2015година от 14,15часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.38часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: