ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 29.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 171 по описа за 2015 година.                  

   

На именното повикване в 15.11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бургасцвет-Баев” ЕООД, редовно уведомен от преди, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ  началник на служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас, редовно уведомен, се представлява от адвокат В., с пълномощно по делото л.66.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  „Бургасцвет 90 Танев” ЕООД, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат М., с пълномощно по делото л.67.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - М.Д.М., редовно призована лицето е уведомено лично на 30.03.2015година, не се явява и не изпраща представител.

 

С молба вх.№4004/29.04.2015година процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат М.Г., не възразява да се даде ход на делото. Заявява, че поддържа жалбата и прави доказателствени искания. Към молбата са представени 7 броя скици на процесните имоти от АГКК, архитектурни проекти, протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач от 23.02.20015година по изп.д.№286/2013година на ЧСИ Ивелина Божилова.

 

Съдът ВРЪЧИ препис от молбата на страните за запознаване и изразяване на становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Бургасцвет-Баев”ЕООД против Заповед №18-12829-10.10.2014 година на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас, с която е одобрено изменение  в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас засягащо сграда с идентификатор 07079.610.155.1.

 

Съгласно разпореждане на съда от 22.01.2015година по делото е постъпила молба вх.№1091/02.02.2015година от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат Г., в която заявява, че съобщението за обжалваната заповед е връчена на 19.12.2014година и че по друг начин  не са били уведомявани. Към молбата са приложени документи.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ В.: Оспорваме жалбата и считаме, че издаденият административен акт е правилен и законосъобразен. Поддържам становището за недопустимост на жалбата, тъй като тя е просрочена, за което има доказателства в административната преписка. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства. Оспорената заповед е връчена на 14.10.2014година на посочения адрес на управление на жалбоподателя за което свидетелства обратната разписка приложена по делото. Срокът за обжалване на заповедта, с оглед датата на връчването и е бил до 28.10.2014година, докато процесната жалба е  постъпила в съда на 05.01.2015година, след което е входирана на следващия ден в канцеларията. Предвид изложеното, моля да се прекрати производството по делото.

Относно депозираната молба от адвокат Г., моля за възможност да вземем подробно становище, след запознаването с нея. Ние твърдим, че самото изменение извършено с оспорения административен акт е по процедура, която при административния орган е спазена. Значи постъпил е проект за изменение със съответните доказателства към него, включително и  нотариални актове, които са приложени и от които не може да се установи твърдяната от процесуалния представител на жалбоподателя принадлежност на тези обекти, които сме на нанесли като складове – самостоятелни обекти. Процедурата по издаване на изменението е законосъобразна и правилна. За наличие на гражданско правен спор, който да е преюдициален с настоящия, чувам за първи път и той не е бил известен на административния орган при постановяване на административния акт. Моля за възможност да проучим дали има такъв спор и вземем становище по искането за спиране на настоящото производство.

 

АДВОКАТ М.: Оспорваме допустимостта на сезиращата съда жалба като просрочена. Оспорваме и въведените доказателствени искания с докладваната в днешното съдебно заседание молба, в включително и искането за спиране на настоящото производство. Направените доказателствени искания са извън предмета на спора, тъй като тук съдът не установява вещни права.Моля да прекратите производството по делото, поради просрочие на сезиращата жалба или евентуално отхвърляне на жалбата. С оглед, че в молбата се сочат множество доказателствени искания, моля за разумен срок за запознаване с нея и изразяване на писмено становище, макар че ги намираме за неоснователни и не касаещи настоящото дело.

Относно твърденията гражданско-правен спор, моля да съобразите обстоятелството, че законосъобразността се преценя към минал момент, когато производството за делба не е било образувано. Делбата има установително действие, а няма конститутивно действие относно обектите и съсобствеността, не се спори относно квоти и регистър, а се спори само дали са самостоятелни обекти и трябва да бъде по ЗКИР, а не съобразно вещното право и ЗУТ. Искането за експертиза също е неоснователно.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и с молба вх.№1091/2015година документи като писмени доказателства по делото.

 

По искането за спиране на настоящото производство, заявено с молба вх. №4004/29.04.2015година, съдът счита, че следва да се произнесе след запознаване на страните с искането и изразяване на становище от тях, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ответника и заинтересованата страна „Бургасцвет 90 Танев”ЕООД в едноседмичен срок от днес и в  същия срок от съобщението до заинтересованата страна М.М., с писмени молби, с препис за другите страни, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

За събиране на доказателства СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.05.2015г. от 15.15 часа, за когато страните са редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

Да се изпрати на заинтересованата страна М.М. съобщение с дадените в днешното съдебно заседание указания, с копие от молбата на адвокат Г..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.24часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: