ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2011, 23.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и трети март                           две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 171 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Самоков Турист” ЕООД, редовно призован, се явяват адвокат Овагемова и адвокат Мосинов, редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Тодорова, редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Наред с подадената жалба против Заповед № 2015/18.11.2010 година, издадена от Кмета на Община Несебър с искане за отмяна на този акт, е формулирано и искане за спиране на допуснато по силата на закон предварително изпълнение на акта.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ: Поддържаме направеното с жалбата искане по чл. 166, ал. 2 АПК за спиране на допуснатото изпълнение. Според нас изпълнението на заповедта в хода на производството би довело до значителни и трудно поправими вреди за жалбоподателя. Имуществото е на значителна стойност, като отделно от това Ви представям доказателства за твърдяни от нас и пропуснати ползи – договор за наем за павилион № 7, предмет на заповедта. Освен това твърдим, а и видно от преписката става ясно, че преместваемият обект по чл. 57 е разположен в имот на жалбоподателя, а не в общинска собственост, т. е. не засяга пряко и непосредствено обществения интерес, който да обуславя необходимостта от предварително изпълнение, а и на последно място т. нар. павилиони №1, № 2, № 3, № 4, № 5, №6 и № 7, всъщност са неразделна част от един общ обект, с обща конструкция, просто административният орган е виждал отвън отделните затварящи ролетни щори. Ние твърдим, че т. нар. павилион № 7 е част с обща конструкция, под и таван.

Във връзка с твърденията за вреди и че изпълнението би довело до разрушаването на цялостната конструкция имаме искане за съдебно-техническа експертиза. Тази експертиза ще ползваме и в доводите във връзка с незаконосъобразността на самата заповед.

Въпросът към експертизата ни е: Стойност на обекта, описание на обекта като конструкция и начин на изработка, местонахождение на обекта – дали е върху тротоарна площ или в имота на жалбоподателя и възможно ли е да бъде премахнат без да се засяга общата конструкция със съседните павилиони – под, таван и задна преградна стена. Моля вещото лице във връзка с искането за спиране да определи и средния пазарен наем за такъв обект за този район на „Слънчев бряг” и размера на наема за една година. Това са задачите във връзка със спирането изпълнението на заповедта.

 

АДВОКАТ ОВАГЕМОВА: Поддържам становището, изразено от адвокат Мосинов. Поддържам искането за спиране на изпълнението, също и жалбата срещу административния акт. Като допълнителен довод за незаконосъобразността на този акт моля съдът да вземе предвид и това, че е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като административният орган не е взел под внимание изразеното в хода на административното производство становище, че за обекта, описан в заповедта, е издадено безсрочно разрешение при условията на отменена наредба на Община Несебър. Ще ползваме експертизата, поискана във връзка с молбата ни за спиране на предварителното изпълнение, като към техническата част на същата моля вещото лице да изпълни идентификационна задача, а именно да посочи дали обектът, който е описан в заповедта, е предмет на представеното в административната преписка разрешение за поставяне №79 от 21.12.2004 година.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ТОДОРОВА: Оспорвам както искането за спиране на предварителното изпълнение, така и жалбата по същество като неоснователна. Считам, че не са налице в необходим обем значителни непоправими вреди, които да се противопоставят на предвиденото по закон предварително изпълнение.

Няма да соча други доказателства.

Представям е моля да приемете Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър във всички редакции.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и заверен препис от договор за наем, сключен между жалбоподателя и „Бул Маркет” ООД. Следва да бъде уважено искането на процесуалните представители на жалбоподателя за извършване на съдебно-техническа експертиза и оценъчна експертиза, тъй като отговорите на въпросите, които са поставени са относими както към предмета на доказване по направеното искане за спиране на изпълнението на оспорения акт, така и по отношение на неговата законосъобразност.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и заверен препис от договор за наем, сключен между жалбоподателя и „Бул Маркет” ООД.

ДОПУСКА извършването на комбинирана съдебна експертизата, която да бъде извършена от Стефка Раканова и която да отговори на поставените от процесуалните представители на жалбоподателя въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 150 лева, които да се внесат в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд – Бургас.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.04.2011 година 11:30 часа, за която дата и час страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: