ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 26.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести март                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. П.С.

       2. Д.Д.

секретар:  Г.Ф.

прокурор: С.Х.

сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

КНАХ   дело    номер   171     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  11.20  часа се явиха:

 

За касатора – Дирекция Инспекция по труда - Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н., с представено пълномощно по делото.

Ответникът по касация – „Екип” ЕООД – С.Б., редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Съдът ДОКЛАДВА на страните, че по делото е постъпила молба от адвокат Т.М., пълномощник на „Екип” ЕООД гр. Варна, с която същата моли да се даде ход на делото. Твърди, че оспорва касационната жалба и изразява становище по същество. Претендира за направените по делото разноски.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

Становище по хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         ЮРИСКОНСУЛТ Ж. - Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Моля да уважите касационната жалба като основателна и законосъобразна. Като управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД С.Б. наема самостоятелно работници и служител по трудово правоотношение, поради което същия има качеството на работодател и в това му качество му е наложена санкцията. Алтернативно ако счетете, че Б. е допуснал нарушението като длъжностно лице съгласно разпоредбата на чл. 414, ал. 1 от КТ да измените наказателното постановление по отношение на размера на санкцията.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Правилно и обосновано Бургаския районен съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, явяващо се в това, че за допуснато нарушение по смисъла чл. 262, ал. 1 от КТ е следвало да бъде санкциониран работодателя, в случая на това търговско дружество или още повече в наказателното постановление като нарушител е посочен С.Б. в качеството му на виновно длъжностно лице, в случая говорим за несъответствие в качествата, в които бива санкциониран нарушителя. Считам това за съществено процесуално нарушение, поради което решението на Районния съд се явява правилно и законосъобразно и ще Ви моля да го потвърдите.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: