ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети октомври                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1718 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Жокер 22“ ЕООД редовно призован, не изпраща представител.

За ответника началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас към Дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, представя пълномощно..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-377-0272560/28.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас към Дирекция „Оперативни дейности“ при главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ - магазин за домашни потреби, находящ се в гр. Бургас, ж.к. Зорница м/у бл.5 и бл.6, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъпа до него за срок от 12 дни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да бъдат приети изпратените с административнонаказателната преписка доказателства.

Заявявам, че поне към момента няма издадено наказателно постановление. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства според опис, съдържащ се в самата жалба.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис в придружително писмо на л.16 от делото, както и писмо изх. № 11-03-1069#8/01.10.2018г.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да приемете, че така депозираната жалба е недоказана. Извършеното административно нарушение е установено по безспорен начин, видно от приложените в преписката писмени доказателства. Издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка от началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас към Дирекция „Оперативни дейности“ при главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП е правилна и законосъобразна поради мотивите, подробно изложени в нея. Моля в този смисъл да бъде постановен съдебният Ви акт.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на ТД на НАП Бургас.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: