ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1717 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 12.05 часа се явиха:

 

Ищецът В.И.К. се явява лично, доведен от ОД „Охрана“. Явява се и упълномощеният представител на същия- адвокат К..

За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Христо Колев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на В.И.К. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 15 000лв. , представляваща обезщетение на неимуществени вреди, настъпили по време на изтърпяване на наказание лишаване от свобода през периода 23.12.2015г. – 19.09.2017г., както и сумата от 3 853,53лв. представляваща мораторна лихва за периода от 23.12.2015г. до датата на предявяване на иска, ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на завеждане на исковата молба до окончателното ѝ изплащане.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, с който е заявено становище за неоснователност на претенцията, поради отсъствие на установените в нормата на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ материалноправни предпоставки. Приложени са писмени доказателства.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения.В тежест на ищеца е да докаже твърденията си за поставяне в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието.Ответната страна следа да докаже, че са изпълнени изискванията относно хигиенно-битовите и другите условия в мястото за изтърпяване на наказанието.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото с молба от ответната страна с приложена към нея справка с изх. № 1990/27.08.2018 г.

 

Адвокат К.: Поддържам изцяло предявения иск. Запознати сме със справка от ст. комисар М.. Моля да допуснете в качеството на свидетели М.Ц.Г., който изтърпява лишаване от свобода в затворническо общежитие Дебелт и Д.Д.А.,***. С разпита на свидетелите ще искаме да докажем неблагоприятни последици, настъпили за доверителят ми. Те са пребивавали в различни помещения и различни периоди с ищеца.

Прокурор КОЛЕВ: Исковата молба е процесуално допустима. Да се приемат представените писмени доказателства и справката от началника на Затвора Бургас. Считам, че процесуално допустими са и направените искания за допускането до разпит на двама свидетели.

 

СЪДЪТ счита, че приложените към отговора на ответника писмени доказателства и допълнително представената справка с изх. № 528/26.07.2018 г. от началника на затвор Бургас са относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е и направеното искане за събиране на гласни доказателства, с оглед изясняване на делото от фактическа страна. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към отговора на ответника писмени доказателства и справка с изх. № 528/26.07.2018 г. от началника на Затвора Бургас.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата М.Ц.Г. и Д.Д.А., които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание чрез началника на Затвора Бургас.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.12.2018г. от 11:00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се изпрати съобщение до началника на Затвора Бургас, с оглед осигуряване присъствието на ищеца и свидетелите в съдебното заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: