ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети октомври                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1717 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.И.Б., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.Т.Б., редовно призована, не се явява. За нея синът и В. Н. Б., с представено пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ главен експерт при Община Бургас – Г.С., редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”-Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Н.И.Б. и Н.Т.Б. против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ004704/20.06.2013година на главен инспектор по приходите при ТД на НАП-гр. Бургас, с искане за обявяване на неговата нищожност.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Б.: Поддържам си жалбата.

 

Г-Н В. Б.: Поддържам жалбата. Ние искаме само обявяване на Акта за установяване на задължения за нищожен.

Отправили сме искане за представяне на справка за данъчната зона, в която се намира имотът, справка за метода за изчисляване на данъчната основа на имота и подробно описание на процедурата и нормативните основания на които почива. Искаме и справка за нотариалното състояние на имота, като имам предвид, че от Общината разглеждат този имот - магазинчето в мазето, като имот с отделен нотариален акт на който налагат съответните данъци, а той не отделен, а е към жилищния обект- апартамент.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

По такава направените доводи и възражения, считам същите за  бланкетни, тъй като предмет на обжалване е акт за установяване на задължения по декларация, т.е. данъчната основа е направена на база собственоръчно попълнената и подписана от жалбоподателя декларация, от които данни всъщност са изведени коефициентите за образуване на данъчната оценка. Може би другата страна под данъчни зони визира коефициент за местоположение, който между другото мисля, че е приложен  по делото. Считам, че този коефициент за местоположение не е грешен и не са нужни специални знания за да бъде проверен, тъй като стойността му е посочена в Приложение ІІ на ЗМДТ, като отделно Общинския съвет, така да се изразя на местно ниво определя зонирането на града. Дори и да има грешка в изчислението принципално не е в този коефициент за местоположение. Може би  жалбоподателят го цитира, тъй като е съществен за определяне на данъчната оценка. Аз по никакъв начин не мога да направя извод, че е той грешно изчислен.

 

Г-Н В. Б.: Точно за този коефициент става въпрос. Относно това зониране ние се опитахме от Общината да изискаме информация в коя зона данъчна попадаме, но не ни беше предоставена и за това я искаме, защото според едно друго зониране на търговските обекти, попадаме в друга зона, не в първата и там коефициента е по- нисък.

Относно това дали ние имаме претенции към коефициента за местоположение, това са нашите претенции. Най-голямата ни претенция, която сме описали и в жалбата, е свързана с това, че мазето, където е този обект не е самостоятелен, няма нотариален акт като самостоятелен обект, а е рамките на нотариалния акт на апартамента, който притежаваме.  Поради тази причина ние смятаме, че трябва както е описано в жалбата, трябва да се приложи ал.4 от чл. 11 от Приложение ІІ от ЗМДТ, което Общината не прави. Други доказателствени искания нямаме към момента.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание  да представи доказателства за зонирането на гр.Бургас, във връзка определяне на задълженията за такса битови отпадъци.

 

ОСТАВЯ без уважение искането за представяне на справка за методите на изчисляване на данъчната основа и подробно описание на процедурата, доколкото същите са предвидени в ЗМДТ и съответната Наредба на Община Бургас.

 

ОСТАВЯ без уважение искането за представяне на справка за нотариалното състояние на имота, доколкото жалбоподателите като собственици на този имот следва да представят копие от нотариалния си акт.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание,  да представи за сведение на съда приетата от Общински съвет Бургас Наредба, въз основа на законовата делегация на ЗМДТ, в относимите и към процесните периоди редакции.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.11.2013 г.  от  10.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: