О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  1713                        от 20.07.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесети юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1716 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 34, ал. 5 от ДОПК.

            Образувано е по жалба от „ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД с ЕИК ***със седалище и адрес на управление с. Тополчане, Стопански двор, представлявано от Д.Х.Д.против Заповед № Р-02002017007888-023-001/20.06.2018 год., издадена от М.Х.М.-Б. на длъжност Началник сектор при ТД на НАП Бургас. С оспорената заповед, органа по приходите е постановил спиране на производството по извършване на ревизия, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-02002017007888-020-001/15.11.2017 год., изменяна със Заповед № Р-02002017007888-020-002/22.12.2017 год., Р-02002017007888-020-003/26.02.2018 год. и  Р-02002017007888-020-004/26.03.2018 год. В жалбата е заявено, че оспорената заповед е незаконосъобразна, неправилна, немотивирана и постановена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. В подкрепа на това твърдение са развити подробни доводи и аргументи.

            По делото, заедно с административната преписка е депозирано и Становище от М.Б.на длъжност Началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП Бургас, в което е заявено, че депозираната жалба е неоснователна, като в подкрепа на това твърдение са развити подробни доводи и аргументи.

            Съдът, след като обсъди възраженията, обективирани в сезиращата жалба, представените с административната преписка писмени доказателства, писменото становище на ответник и като съобрази закона, намира жалбата за основателна по следните съображения:

            От представените с административната преписка писмени доказателства се установява, че със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) № Р-0200201700788-020-001/15.11.2017 год. на М.Х.М.-Б. на длъжност Началник сектор при ТД на НАП Бургас е възложена ревизия на „ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД с ЕИК 119603530, с адрес за кореспонденция с. Тополчане, Стопански двор, представлявано от Д.Х.Д.с предметен обхват – данък върху добавената стойност за периода от 01.01.2017 год. до 30.09.2017 год. В заповедта е указано, ревизията да бъде извършена в срок от три месеца от връчване на заповедта, като от приложената към заповедта разписка се установява, че връчването е осъществено на 29.11.2017 год. по електронен път. Със Заповед за изменение на ЗВР (ЗИЗВР) № Р-0200201700788-020-002/22.12.2017 год. на органа, възложил ревизията, е променен предметния обхват на ревизията, като е указано, ревизията на обхване следните задължения по видове и периоди: данък върху доходите от трудови и приравнени на тях правоотношение за периода от 01.01.2016 год. до 30.09.2017 год.; данък върху добавената стойност за периода от 01.01.2017 год. до 30.09.2017 год.; данък върху добавената стойност за периода от 01.10.2017 год. до 30.11.2017 год.; ДОО – за осигурители за периода от 01.01.2016 год. до 30.11.2017 год.; Вноски за здравно осигуряване – за осигурители за периода от 01.01.2016 год. до 30.11.2017 год.; Универсален пенсионен фонд – за осигурители за периода от 01.01.2016 год. до 30.11.2017 год. Със заповедта е удължен и срока на ревизията, като е указано, ревизията да завърши до 28.02.2018 год. От приложената разписка се установява, че заповедта е редовно връчена по електронен път на 09.01.2018 год. Така определения срок се е оказал недостатъчен, поради което със ЗИЗВР № Р-0200201700788-020-003/26.02.2018 год. и ЗИЗВР № Р-0200201700788-020-004/26.03.2018 год. срока е бил удължаван – последно до 29.04.2018 год. Така постановените заповеди също са редовно връчени по електронен път.

            На 19.06.2018 год., ръководителя на ревизията е изготвил до органа, възложил ревизията Искане за спиране на ревизия № Р-0200201700788-053-001/19.06.2018 год., като в мотивите на искането е заявено, че са налице основанията по чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК – наличието на образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му. В искането е посочено, че в хода на ревизионното производство на „ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД са изпратени Искане за извършване на насрещни проверки на доставчиците на ревизираното лице – „АЛЕКС-9719“ ЕООД с ЕИК 203499140 и „СИНАКС-095“ ЕООД с ЕИК203470982. При проверка в ИС „Контрол“ е установено, че на двамата доставчици има възложени ревизии, както следва: на „АЛЕКС-9719“ ЕООД със ЗВР № Р-2221417008937-020-001/18.12.2017 год., изменена със ЗИЗВР № Р-2221417008937-020-002/23.04.2018 год. със срок за приключване – 29.06.2018 год. и на „СИНАКС-095“ ЕООД със ЗВР № Р-2221417008972-020-001/19.12.2017 год., изменена със ЗИЗВР № Р-2221417008972-020-002/04.04.2018 год., със срок за приключване – 08.06.2018 год. В искането е посочено, че са проведени телефонни разговори с ревизиращите екипи, при които е установено, че от събраните от тях в ревизионните производства доказателства не са налице достатъчно основания за наличие на доставка. Като мотив за формулираното искане за спиране е заявено, че се касае за едни и същи доставки, поради което е необходимо да бъде спряно ревизионното производство на „ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД до приключване на другите две ревизионни производства на доставчиците „АЛЕКС-9719“ ЕООД и „СИНАКС-095“ ЕООД, след което да се изискат и приобщят всички събрани от тях доказателства, които да послужат за мотивирано издаване на ревизионен акт. Предвид това и на основание чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК е формулирано искане за спиране на ревизионното производство. В заключение е посочено че ревизираното дружество „ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД притежава дълготрайни активи: земи, сгради, транспортни средства, машини и оборудване, които могат да послужат за покриване на евентуални данъчни задължения, но към момента не може да се направи преценка за евентуалните задължения, поради което не се налага изготвяне на искане за налагане на ПОМ.

            По повод така постъпилото искане, органа възложил ревизията е постановил оспорената в настоящото производство Заповед № Р-0200201700788-023-001/20.06.2018 год., с която е спрял производството по извършване на ревизия, възложена със ЗВР № Р-0200201700788-020-001/15.11.2017 год. изменена със ЗИЗВР № Р-0200201700788-020-002/22.12.2017 год., ЗИЗВР № Р-0200201700788-020-003/26.02.2018 год. и ЗИЗВР № Р-0200201700788-020-004/26.03.2018 год. В мотивите на така постановения административен акт е посочено като правно основание чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК и фактически основания, идентични с описаните такива в Искането за спиране на ревизионното производство. В допълнение е посочено, че предвид факта, че се касае за едни и същи доставки, органа приема, че е целесъобразно да бъде спряно настоящото ревизионно производство до приключване на ревизионните производства на доставчиците на ревизираното лице „АЛЕКС-9719“ ЕООД и „СИНАКС-095“ ЕООД, след като в хода им бъдат събрани всички доказателства, които да обосноват по несъмнен начин извод за наличие или липса на доставки към ревизираното дружество „ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД по издадените от тях фактури, по които е ползвало право на данъчен кредит.

            В сезиращата съда жалба е заявено, че така постановената заповед е незаконосъобразна, неправилна, немотивирана и постановена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. В подкрепа на това твърдение е заявено, че наличието на обстоятелствата по чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК се удостоверяват с удостоверение, издадено от органа пред когото е образувано производството. В случая, такова удостоверение липсва, което обосновава незаконосъобразност. На следващо място е заявено, че преценката дали правилно е ползвано право на данъчен кредит, следва да се установи в хода на ревизията на дружеството жалбоподател, без това да е обвързано с ревизионните производства на дружествата доставчици. По мнение на жалбоподателя, това обстоятелство е ирелевантно към извършваната му ревизия, като в подкрепа на това се е позовал на конкретни Решения на СЕС. Заявено е също, че от мотивите на оспорената заповед се установява, че ревизионните производства на двете дружества би следвало вече да са приключени, като не става ясно дали сроковете за извършване на ревизиите са удължавани или не и кога всъщност ще приключат тези ревизионни производства. В заключение е посочено, че оспорената заповед е издадена от некомпетентен орган, доколкото, същия е посочен като Началник сектор при ТД на НАП Бургас, без да е пояснен конкретния сектор или отдел, поради което, заповедта се явява и нищожна.

            След анализ на така установената фактическа обстановка, от правна страна съда намира следното:

            На първо място, съда намира за неоснователно развитото в сезиращата съда жалба твърдение за нищожност на оспорената заповед. Действително, в оспорената заповед е посочено като неин автор – орган по приходите М.Х.М.-Б., Началник на сектор при ТД на НАП Бургас, без да е уточнен съответния сектор. Това обстоятелство обаче не обосновава твърдяната нищожност, доколкото от приложената по делото Заповед № РД-1/02.01.2018 год. на Директор на ТД на НАП Бургас, с която М.Х.М.-Б. – началник сектор „Ревизии“ е сред определените за периода 01.01.2018 год. – 31.12.2018 год. органи по приходите, които са оправомощени да издават заповеди за възлагане на ревизии. Съгласно чл. 34, ал. 3 от ДОПК, при наличие на основание по ал. 1 или 2 преценката се прави от органа, възложил производството, а при административно обжалване - от решаващия орган. Производството се спира със заповед, която се връчва на заинтересованите лица. В настоящия случай, от приложените доказателства се установява, че ревизията е възложена от орган по приходите - М.Х.М.-Б., Началник на сектор при ТД на НАП Бургас, който е постановил и оспорената в настоящото производство заповед за спиране. В този смисъл, на основание цитираната заповед за оправомощаване и на основание разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ДОПК, заповедта е издадена от компетентен орган в кръга на предоставените му правомощия, поради което твърдението за нищожност се явява неоснователно.

            В разпоредбата на чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК е указано, че производството се спира при образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му - след представяне на удостоверение, издадено от органа, пред когото е образувано. Действително, в административната преписка не е налично удостоверение, указващо наличието на друго административно (ревизионно) производство, което е от значение за изхода му. В този случай, заповедта е издадена без наличието на материалноправните предпоставки за издаването й, поради което се явява незаконосъобразна. Действително, по административната преписка са налични доказателства за образуваните ревизионни производства на „АЛЕКС-9719“ ЕООД и „СИНАКС-095“ ЕООД, но наличието на надлежни удостоверения по смисъла на чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК, издадени от съответните ревизиращи екипи би следвало да удостоверят връзката между тези две дружества и „ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД. В настоящия случай, единствено в искането за спиране и в оспорената заповед се твърди, че „АЛЕКС-9719“ ЕООД и „СИНАКС-095“ ЕООД са доставчици на „ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД, но това твърдение е голословно, като по административната преписка липсват доказателства, които да потвърдят това твърдение. Такива доказателства не се съдържат и документите, удостоверяващи започнатите ревизионни производства на „АЛЕКС-9719“ ЕООД и „СИНАКС-095“ ЕООД. В този смисъл, именно удостоверението по чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК можеше да удостовери връзката между ревизионните производства на тези дружества и ревизионното производство на дружеството жалбоподател, както и обстоятелството, че тези две дружества се явяват доставчици на „ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД, С оглед на това, липсата на приложени удостоверения не позволява да се установи евентуалната преюдициалност между ревизионните производства, която да обоснове необходимостта от спиране на основание чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК.

            По изложените съображения, съда намира, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена, а оспорената заповед, като неправилна и незаконосъобразна следва да се отмени.

Мотивиран от горното и на основание чл. 34, ал. 6 от ДОПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № Р-02002017007888-023-001/20.06.2018 год., издадена от М.Х.М.-Б. на длъжност Началник сектор при ТД на НАП Бургас, с която е постановено спиране на производството по извършване на ревизия на „ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД с ЕИК ***със седалище и адрес на управление с. Тополчане, Стопански двор, представлявано от Д.Х.Д., възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-02002017007888-020-001/15.11.2017 год., изменяна със Заповед № Р-02002017007888-020-002/22.12.2017 год., Р-02002017007888-020-003/26.02.2018 год. и  Р-02002017007888-020-004/26.03.2018 год.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: