О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 1727

 

Град Бургас, 20.07.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на двадесети юли през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИАНА ПЕТКОВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Друмева касационно наказателно административен характер дело № 1715 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на Я.М.К., ЕГН **********, с адрес: ***, подадена чрез пълномощник, против разпореждане № 78 от 25.04.2018г. на Районен съд-Поморие, постановено по н.а.х.д. № 153 по описа за 2018г. на ПРС, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на Я.М.К. против наказателно постановление № 11-459 от 18.11.2016г. на началник група „ОП“ при РУ-Поморие към ОДМВР-Бургас.

Жалбоподателят изразява несъгласие с постановения от районния съд акт за прекратяване на съдебното производство, като намира изводите на съда за неправилни, постановени в нарушение на процесуалния закон. Счита, че не са били налице предпоставки за връчване на наказателното постановление по реда на чл.58, ал.2 от ЗАНН, извършеното по този ред връчване е нередовно, а жалбата му пред районния съд е подадена в срок и е процесуално допустима за разглеждане по същество.

Ответникът не представя становище по подадената частна жалба.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба по наведените в нея основания, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.230 от АПК и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

След преценка на приложените в административнонаказателната преписка документи районният съд е приел, че издаденото на жалбоподателя К. наказателно постановление № 11-459/18.11.2016г. на началник група „ОП“ при РУ-Поморие е редовно връчено на нарушителя по реда на чл.58, ал.2 от ЗАНН, влязло в сила на 25.11.2016г., и срокът за обжалването му пред съда е изтекъл. При тези данни е приел, че жалбата против наказателното постановление е процесуално недопустима – подадена след преклузивния седмодневен срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което е прекратил образуваното съдебно производство.

Обжалваното определение е неправилно.

Видно от отбелязването в представеното с административнонаказателната преписка наказателно постановление № 11-459/18.11.2016г. на началник група „ОП“ при РУ-Поморие, същото е връчено по чл.58, ал.2 от ЗАНН и влязло в сила на 25.11.2016г.

Съгласно разпоредбата на чл.58, ал.1 от ЗАНН, препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя. Издаденото наказателно постановление може да бъде обжалвано от нарушителя пред районния съд в 7-дневен срок от връчването му - чл.59, ал.2 от ЗАНН. Съобразно чл.180, ал.2 от НПК, приложим съгласно препращащата разпоредба на чл.84 от ЗАНН относно реда и начина за връчване на призовките, съобщенията и книжата, когато лицето отсъства, те се връчват на пълнолетен член на семейството му, а ако няма пълнолетен член на семейството - на домоуправителя или портиера, както и на съквартирант или съсед, когато поеме задължение да ги предаде. Лицето, чрез което става връчването, подписва разписка със задължение да предаде призовката, съобщението или книжата на лицето, за което са предназначени - чл.180, ал.6 от НПК. Съгласно чл.180, ал.7 от НПК, връчителят отбелязва в разписката името и адреса на лицето, чрез което става връчването, и отношението му с лицето, на което трябва да бъдат връчени призовката, съобщението или книжата.

В случая, няма данни да е пристъпено към връчване на наказателното постановление по правилата за връчване, уредени в чл.178-182 от НПК – от лице сред изброените в чл.178, ал.1-8 от НПК и по начина, посочен в чл.180 от НПК. Не е осъществен от връчител личен контакт с жалбоподателя или с някое от лицата, изброени в чл.180, ал.2 от НПК.

Съгласно разпоредбата на чл.58, ал.2 от ЗАНН, когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването. За приложението на тази норма е необходимо наличие на две предпоставки: 1) нарушителят да не е намерен на посочения от него адрес и 2) новият адрес да е неизвестен.

Пред районния съд административнонаказващият орган не е установил с надлежни доказателствени средства релевантните факти от състава на чл.58, ал.2 от ЗАНН. Представена е единствено докладна записка от младши инспектор при РУ-Поморие, съставена на 25.11.2016г., според която при извършена проверка на адреса по постановлението не е намерен нарушителя, не са установени роднини или съседи, от които да се добие информация за местонахождението му или актуален телефон, поради което е предложено наказателното постановление да влезе в сила на основание чл.58, ал.2 от ЗАНН. От отразеното в докладната става ясно, че адресът на жалбоподателя е посетен еднократно, неясно на коя дата, а не многократно, като по делото не е налице надлежно установяване наказващият орган да е положил усилия да открие новия адрес на нарушителя или в случай, че установи, че адресът му не е променян - да предприеме действия за връчване на наказателното постановление по друг начин. Настоящият състав намира, че не са изпълнени и двете предпоставки на разпоредбата на чл.58, ал.2 от ЗАНН, при липсата на каквито и да е други доказателства за продължителното или постоянно отсъствие на жалбоподателя на посочения от него адрес или за промяна на адреса му. След като наказателното постановление не е редовно връчено по реда на чл.58, ал.2 от ЗАНН и не е породило целената с него правна последица - поставяне началото на срока за обжалването му пред съда, седмодневният срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН не е изтекъл на 25.11.2016г.

Наказателното постановление е редовно връчено на жалбоподателя К. на 4.04.2018г., видно от удостовереното на гърба му. Срокът по чл.59, ал.2 от ЗАНН започнал да тече на 5.04.2018г. изтича на 14.04.2018г. Жалбата против наказателното постановление е подадена на 5.04.2018г. чрез наказващия орган, поради което е спазен седмодневният срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН от връчване на наказателното постановление за обжалването му пред съда.

Предвид изложеното неправилно районният съд е приел, че преклузивният срок за обжалване е изтекъл и е прекратил производството, поради недопустимост на жалбата. Оспореното разпореждане, имащо характер на определение за прекратяване на производството, следва да бъде отменено и делото да се върне на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от горното и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд– град Бургас, ХІІІ– ти административен състав,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 78 от 25.04.2018г. на Районен съд-Поморие, постановено по н.а.х.д. № 153 по описа за 2018г. на ПРС, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на Я.М.К., ЕГН **********, против наказателно постановление № 11-459 от 18.11.2016г. на началник група „ОП“ при РУ-Поморие към ОДМВР-Бургас.

ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд-Поморие за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на дадените указания.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          

 

 

 

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

          2.