ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1714 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТЕФАНИТ“ ЕООД - представлявано от Р.И.Г., редовно уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител адвокат Н.,  надлежно упълномощена с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно уведомен, се явява  юрисконсулт  М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Не се явява  вещото лице С.Б.Т..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба с входящ № 11938/09.11.2017г. от назначеното по делото вещо лице С.Б.Т., с която уведомява съдебния състав, че не е изготвил допусната съдебно-техническа експертиза, поради необходимост от по-продължително време  за изготвянето й. Моли за отлагане на делото.

АДВ.Н.: Да се уважи искането на вещото лице. Представям постановление за отказ за образуване на наказателно производство по  повод сигнал на ТД на НАП  Бургас до ОП Ямбол за налачие на данни за извършено престъпление по чл.255 от НК за укриване на данъци.

Ю.К.М.: Считам, че представеното писмено доказателство не е относимо към спора.

Съдът намира, че представеното в днешното съдебно заседание  постановление за отказ за образуване на наказателно производство не е относим към предмета на разглеждане и към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалния представител на жалбоподателя за прилагане като  доказателство по делото, представеното  постановление за отказ с изх.№ 1290/2017г.

НЕ ПРИЕМА като доказателство по делото постановление за отказ да се образува досъдебно производство на Окръжна прокуратура град Ямбол от 01.08.2017 година.

Съдът счита, че делото не е изяснено  от фактическа  страна, предвид необходимостта от изготвяне на допусната съдебно-техническа експертиза, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.01.2018 година от  11:00 часа, за която дата и час страните се считат за  редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице С.Т..

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: