ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 26.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести февруари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1714 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТЕФАНИТ“ ЕООД - представлявано от Р.И.Г., редовно уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител адвокат Н.,  надлежно упълномощена с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно уведомен, се явява  юрисконсулт  М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Явява  се вещото лице С.Б.Т..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 2080/16.02.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

Страните - да се изслуша вещото лице

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

С.Б.Т.- на 46 години, българин, български гражданин, неосъждан, специалист по електронна техника и микро електроника. Без родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.- Изготвил съм  заключението, което поддържам.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Във въпрос №1 съм поставила задача да изследвате и дадете заключение дали дискът съдържа пълната база данни или извлечение от базата данни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.:  Да, като изследвах базите данни, които са обект на делото констатирах, че те съдържат пълния набор от таблици, съгласно описанието на таблиците на производителя „Microinvest pro“ и 30-те броя и всички те бяха приложени по делото. Това са всичките таблици, описани в описанието, които ги има в базата данни.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Кога са създадени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Конкретно съдя по информацията,  която имаше вътре. В таблиците има записи и срешу него има дата, на която е създадена.  Първият запис е от 2010 година, реално. Друг вариант е да се види кога е създаден файлът от базата данни, но при копиране този параметър се  променя. Говоря за база данни „Радост“ и  „Радост партиди“, другите не съм изследвал.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Кога са създадени базите данни? Това  ми е конкретния въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: На цялата база данни не мога да направя разпечатка. Не съм записал изрично. От 2010 година това записване е за база данни „Радост“, но в момента не мога да кажа за другите.

АДВ.Н.: Моля да се даде възможност на вещото лице да допълни експертизата си в тази част.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: В края на таблицата за „Радост партиди“  сумата съвпада с  тази в РА и РД,  знаете ли разликата от какво се получава?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. : Разликата е незначителна, но трябва да я  изследвам допълнително,  за да се види от къде идва.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: В Заключението на стр.9 разликата от 768 лева как е получена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: От таблица „Operations“, на която на всеки запис съответства  една позиция,  умножено по  количеството продажби и умножено на същия ред с количеството на съответната продажба на този артикул  плюс още няколко артикула съм сравнил с един запис плащане в таблицата „Payments“. В таблица „Payments“ на една запис съответства  един  записа в таблаца  Operations“. Правя съпоставка, едно плащане от колонка №3 на таблица на стр.9, съответства на няколко записа на колонка №2. Сумата от 768 лв  е разликата между  колонка №2 и №3. Цифрата 768 е всъщност 384. Моля да се чете 384 лева,  вместо 768 лева, защото съм допуснал  техническа грешка.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Данните в колона №3  касаят ли плащания по стокови разписки, които са описани в колона №2 на таблицата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Да, потвърждавам,че е така.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Нямам  повече въпроси. Доколкото жалбоподателят е обяснил, че база данни „Радост партиди“ е продължение на база данни „Радост“ ирелеванто за случая е кога са създавани базите данни, след като от „Радост партиди“ има запаси, а база данни „Радост“ предхожда  „Радост партиди“.

АДВ.Н.: Аз съм задала въпроса с оглед моята защита и моля за отговор.

Съдът намира, че искането на процесуалния представител на жалбоподателя да бъде даден пълен отговор на поставените въпроси,  по-конкретно на въпрос №1 е основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на  вещото лице  С.Б.Т. да допълни отговора на въпрос №1.

Предвид това, че делото не е изяснено от фактическа  страна,  съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.03.2018 година от 14:00 часа, за която дата  и час  страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

                СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: